doc. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD.
Katedra pedagogických štúdií
Pedagogická fakulta
Trnavská univerzita v Trnave
Priemyselná 4, P.O.Box 9
918 43 TRNAVA
e-mail: bkudlac@truni.sk