PaedDr. Pavol Prokop, PhD.
Katedra biológie PdF TU
Priemyselná 4
PO Box 9
918 43 Trnava
Slovensko

Ústav zoológie SAV
Dúbravská cesta 9
845 06 Bratislava
Slovensko
pavol.prokop@savba.sk

PaedDr. Milan Kubiatko
Prírodovedecká fakulta UK
Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
Mlynská dolina
842 15 Bratislava
Slovensko
mkubiatko@centrum.sk

PaedDr. Andrea Lešková
Ústav biológie a ekológie
Katedra prírodných vied
Univerzita P. J. Šafárika
Mánesova 23
041 54 Košice
Slovensko
andrea.leskova@upjs.sk