Doc. Ing. Pavel Horovčák, CSc.
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG, Katedra informatizácie a riadenia procesov
Boženy Němcovej 3
040 00 Košice
Slovenská republika
(+421) 55 602 5176, Pavel.Horovcak@tuke.sk