Bc. Kristína Kormanovičová
RNDr. Zuzana Haláková, PhD.
Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
Prírodovedecká fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave
Mlynská dolina
842 15 Bratislava
Slovensko
halakova@fns.uniba.sk