Mgr. Lenka Krištofová
Univerzita Komenského, Centrum rodových štúdií a Katedra filozofie a dejín filozofie
Šafárikovo nám. 6
818 01 Bratislava
Slovensko
lkristofova@gmail.com