Mgr. Kristína Miklášová
Katedra andragogiky
Filozofická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Gondova 2
814 99 Bratislava
Slovensko
kristina.miklasova@gmail.com