Doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.,
Katedra pedagogických štúdií
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Priemyselná 4
918 43 Trnava
Slovensko
arajsky@gmail.com
tel. 0903 557 123