Recenze : Internet pro pedagogy

Jiří Dostál

 

 

ZOUNEK, J., KŘÍŽ, R. Internet pro pedagogy. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 136 s. ISBN 80-247-0044-1.

 

Aplikace počítače do vzdělávání ve všech sférách nabízí řadu možností jak pro učitele, tak i pro žáka či rodiče aj. pracovníky školství. S rostoucím počtem informací, které jsou mnohdy pro pedagogy již obtížně zvládnutelné je zapotřebí využívat moderních informačních médií. Jedním z takovýchto médií je i Internet.

Umožňuje získat kdykoliv a na kterémkoliv místě spoustu informací snad ze všech oblastí lidského konání, ovšem nutné je vědět jak a kde hledat. Pro pedagogy se nabízí pomoc ve formě recenzované publikace Internet pro pedagogy. I když je publikace již starší, její zhodnocení má význam i nyní, je možno odhalit nedostatky, které se projevují až s odstupem času což má nemalý význam i pro tvorbu dalších podobných publikací.

Kniha je určena především všem učitelům a pedagogickým pracovníkům, pro které se Internet stal nedílnou součástí jejich práce, ale také například rodičům a žákům, hledajícím informace o různých typech škol, přijímacích řízeních, či maturitních otázkách apod. Jejím cílem je usnadnit hledání informací nejen pro výuku většiny předmětů, ale také informací, bez kterých se učitel při své práci v mála případech obejde. Publikace je členěna do sedmnácti tematicky ohraničených kapitol.

V první kapitole s názvem "Způsoby připojení k Internetu a základy vyhledávání informací" autoři čtenáře seznamují s možnostmi a jednotlivými typy připojení počítače k Internetu. Rozebírají zde možnosti využití telefonních linek, pevných linek, kabelové televize, mobilních telefonů, radiových pojítek a satelitů. Tato část se jeví jako nevhodná pro recenzovanou publikaci, jelikož učitele či rodiče zpravidla tyto informace nezajímají a od knihy s názvem Internet pro pedagogy neočekávají informace o připojení. Předpokládá se, že už počítač připojený mají a hledají co nejefektivnější cesty jek se dostat k požadovaným informacím. Dále autoři v této kapitole probírají základy vyhledávání informací na Internetu. Tuto část lze považovat za velmi důležitou a je rozvedena v odpovídající šíři.

Druhá kapitola "Stránky důležitých institucí" seznamuje s výběrem čtyř školských institucí formou přesných http internetových adres a stručného popisu těchto stránek, toho co na nich čtenář obecně nalezne.

Třetí kapitola "Informační servery pro oblast školství" uvádí odkazy na www stránky typu "Bobrův pomocník", "Česká škola", "Učitelský spomocník" atp.

Ve čtvrté kapitole "On-line časopisy" jsou uvedeny čtyři odkazy na internetové časopisy pojednávající o problematice školství.

Kapitoly pět až sedmnáct pojednávají tematicky o možnostech využití Internetu pro jednotlivé vyučovací předměty, jmenovitě se jedná o český jazyk, cizí jazyky, základy společenských věd, historii, matematiku, informatiku a výpočetní techniku, fyziku, chemii, biologii, ekologii a ekologickou výchovu, zeměpis, esteticko-výchovné předměty, tělesnou výchovu a výchovu ke zdravému životnímu stylu.

V závěru publikace jsou uvedeny vyhledávací servery, rejstřík užitých odkazů na www stránky a použitá literatura.

Nevýhodou publikací tohoto typu, která se projevila i zde, je, že s odstupem času informace přestávají být aktuální, jelikož Internet je dynamicky a explozivně se vyvíjející médium, kterému žádná tištěná literatura nemůže "stačit". Je nutné zvážit, zda není vhodnější jít cestou speciálních pedagogických internetových rozcestníků.

 

PhDr. Jiří Dostál
KTEIV PdF Univerzity Palackého v Olomouci
Olomouc
e-mail: jiri.dostal@post.cz