Postoje žiakov k informačno-komunikačným technológiám

Jana Fančovičová

 

Úvod

Postoj prezentuje orientáciu človeka a jeho vzťah k objektom súvisiacim s jeho činnosťou alebo životným pôsobením (Kollárik, 1993). Podľa Ďuriča (1997) ide o hodnotiaci vzťah, kde výraznú úlohu zohrávajú city. Môže sa vzťahovať na ktorúkoľvek osobu, udalosť, vec alebo jav. Postoj voči niečomu vyjadruje hodnotenie objektu subjektom, ktoré sa pohybuje v kontinuu, ktorého krajné póly tvoria úplne pozitívny a úplne negatívny vzťah. Každý jedinec má svoj vlastný systém postojov,  a teda jeho jednotlivé postoje sú určitým spôsobom usporiadané a sú medzi nimi určité väzby (Nakonečný,1998).

Postoj ako jedna zo zložiek motivácie silne ovplyvňuje záujmy žiakov o učebné predmety a technológie. Úspešná implementácia IKT do vzdelávania závisí od postojov žiakov k IKT (Palaigeorgiou a kol. 2005). Mnoho štúdií potvrdzuje, že deti radi pracujú s počítačmi a sú nimi pozitívne motivované. Počítače nevnímajú ako vedu, ale ako prostriedok, ktorý využívajú v každodennom živote (Musker et al., 1994, Kreisel, 2003, Yang, 2005, Ogilvia,1999, Neo, 2003).

Cieľom tejto práce bolo zistiť postoje žiakov vybraných slovenských škôl k IKT. Výskumné otázky boli nasledovné: Aké postoje k IKT majú žiaci II. stupňa slovenských škôl? Majú dievčatá negatívnejšie postoje k IKT v porovnaní s chlapcami? Vplýva vek štatisticky významne na postoje k IKT?

 

Metodika práce

Celkovo 214 žiakov (105 chlapcov a 109 dievčat) vo veku 10-14 rokov zo štyroch základných škôl sa zúčastnilo výskumu. Použitý dotazník bol anonymný a pozostával z 35 položiek. Jednotlivé položky boli rozdelené do troch zložiek (kognitívna, konatívna a afektívna). Pozitívne i negatívne položky sa týkali všetkých zložiek postoja, pričom negatívne položky boli preskórované. Výroky vzťahujúce sa na premet postoja sme dali žiakom posúdiť na päťstupňovej škále (úplne súhlasím, súhlasím, neviem, nesúhlasím, úplne nesúhlasím). Jednotlivým stupňom boli pridelené číselné hodnoty (5-1) a ich súčet dával súhrnné skóre jednotlivca. Taktiež sme žiakov požiadali aby nám poskytli informácie ako pohlavie, vek, bydlisko, obľúbený predmet, prítomnosť počítača v domácnosti a počet hodín, ktoré žiak strávi pri počítači. Išlo o údaje, ktoré môžu ovplyvniť postoj žiakov k počítačom. Obľúbené predmety boli nakoniec rozdelené do kategórií: prírodovedné predmety, spoločenskovedné predmety a výchovy. Jednotlivé odpovede boli okódované.

Skóre z testov bolo podrobené faktorovej analýze (PCA), aby sme zistili či existuje vzťah medzi položkami vrámci každej dimenzie. Na základe nedostatočného korelatívneho vzťahu sme z konatívnej zložky vylúčili položky 4,7,27, z kognitívnej položky 18,19 a 29. Z afektívnej zložky postoja sme nevylúčili žiadnu položku (skóre všetkých položiek bolo vysoké a vzájomne korelovalo). Po vylúčení týchto šiestich položiek sme vypočítali koeficient reliability (Cronbachova alfa) pre každú zložku a zistili sme, že všetky zložky postoja možno považovať za reliabilné, pretože hodnoty Cronbachovej alfy, ktorá odzrkadľuje konzistentnosť výpovedí, dosiahli hodnotu 0,7 (Nunnaly, 1978, Pallant, 2001). Celková hodnota Cronbachovej alfy bola 0,87. Diskriminačná validita bola počítaná ako priemerná korelácia zložky s ostatnými zložkami (Dhindsa a Chung, 2003) (Tabuľka č.1).

 

Tabuľka č.1     Základné parametre meraných zložiek

Zložky

Počet položiek

Cronbachova alfa

Diskriminačná validita

Vnútrodimenzionálna korelácia

konatívna

10

0,7

0,71

0,19

afektívna

12

0,71

0,65

0,18

kognitívna

7

0,7

0,69

0,23

 

Výsledky

Použitím štatistického testu General linear mixed model (GLMM), kde počet hodín strávených za počítačom, vek, činnosť na ktorú bol počítač využitý boli ako kovariát a bydlisko ako náhodný faktor, sme zistili signifikantné sexuálne rozdiely (P = 0,0037) a rozdiely medzi skúmanými školami ( P = 0,0127). Celkové skóre z jednotlivých zložiek vzájomne korelovalo. Tieto korelácie boli pozitívne s Pearsonovým korelačným koeficientom, ktorý bol od 0.529 do 0.717 (p < 0.001).  

 

Konatívna zložka

Zistili sme, že chlapci mali pozitívnejší postoj k počítačom ako dievčatá, počet minút strávených pri počítači pozitívne koreloval s priemerným skóre dotazníka (r=0.212) a priemerné skóre bolo odlišné medzi školami. Všetky tieto rozdiely boli signifikantné (p < 0,05). To znamená, že čím dlhšie boli žiaci za počítačom, tým mali pozitívnejší postoj k IKT a postoje žiakov zo sledovaných škôl boli odlišné. Avšak vplyv veku, prítomnosť PC doma a obľúbenosť predmetu na postoje sme nezistili.

Väčšina žiakov súhlasila, že práca na počítači je efektívnejšia (výrok 1(60%), 2 (70%), 34 (53%), a práca s počítačom im umožňuje robiť tvorivejšiu a zaujímavejšiu prácu (výroky 14 a 35 s ktorými súhlasilo 64 a 73 % žiakov). Žiaci pri práci s počítačom nepotrebujú pomoc spolužiakov a 33% žiakov vie vyskytnutý problém riešiť samo (výroky 21 a 26) a takmer 70% si myslí, že vie používať počítač (výrok 33).  Približne 77% vidí zmysel používania emailu a 65% by chcelo počítač používať na hodinách biológie (výrok 25) (Tabuľka 2).

 

Kognitívna zložka

Nezistili sme žiaden vplyv skúmaných faktorov na postoje žiakov v rámci kognitívnej zložky. Korelácie medzi časom stráveným za PC a postojmi neboli signifikantné (r = 0.08).  

Okolo 70% zúčastnených súhlasilo, že používanie počítača je potrebné (výrok 16) a používanie e-mailu a internetu je dobrý spôsob ako sa viac naučiť o rôznych kultúrach (výrok 12). Zaujímavé bolo zistenie, že takmer 40% žiakov sa nevedelo vyjadriť k výrokom 10 „E-mail pomáha ľuďom učiť sa od druhých“ a 8 „Písanie e-mailu mi pomáha rozvíjať moje myšlienky“. Väčšina žiakov (viac ako 70%) súhlasila, že používaním počítača získa mnoho vedomostí (výrok 17), avšak iba 39% uviedlo, že používaním počítača na vyučovaní lepšie pochopia učivo (výrok 23). Takmer 80% žiakov by sa chcelo naučiť viac o počítačoch (výrok 31) (Tabuľka 2).

 

Afektívna zložka

Pohlavie (p<0.05) a čas strávený za počítačom ukazovali rovnaký smer ako v predchádzajúcom prípade (r=0.145, p<0.05), avšak po aplikácií tzv. Bonferroni korekcii, ktoré sa používajú na to, aby sa predišlo pseudoreplikáciám, táto významnosť zmizla. Ďalšie premenné zostali nesignifikantné.

Viac ako 60% súhlasilo, že veľmi radi používajú počítač na komunikáciu (výroky 5 a 6). Približne polovica žiakov uviedla, že používaním e-mailu a internetu sa cítia byť súčasťou spoločnosti (výrok 11) a viac ako 60% sa prácou na počítači sa necíti byť izolovaným od ostatných ľudí (výrok 28). Polovica žiakov by chcela stráviť viac času za počítačom (výrok 20), 65% by si vybralo predmet o počítačoch (výrok 30) a 82% žiakov sa teší na hodiny, na ktorých sa používajú počítače (výrok 24). Približne 55% má radosť keď sa tlačí ich práca (výrok 3), ale menej ako polovica žiakov (44%) sa pri práci s počítačom cíti byť úspešná (výrok 13). Nízky počet zúčastnených žiakov (5-7 %) uviedlo, že sa necíti dobre a má strach s počítačov (výroky 15, 22, 32) (Tabuľka 2).

 

Diskusia a záver

Zistili sme, že postoje žiakov 2. stupňa ZŠ k informačno-komunikačným technológiám sú pozitívne, no líšia sa v závislosti od školy, ktorú navštevujú, pričom chlapci mali pozitívnejší postoj ako dievčatá. Na druhej strane sme nezistili žiaden vzťah medzi postojom k IKT, vekom, prítomnosťou PC doma a obľúbeným predmetom. Zaujímavé je, že  čas strávený za počítačom pozitívne koreloval iba s konatívnou zložkou postoja.

Taktiež v štúdii Brosnana (1998) zistili, že chlapci vo veku 6-11 rokov mali signifikantne pozitívnejší postoj k počítačom ako dievčatá a obe pohlavia vnímali informačné technológie ako mužské. Vo Veľkej Británii zistili, že dievčatá nepoužívali počítače tak často ako chlapci, dievčatá sa oveľa menej pripravovali na profesie zamerané na počítače. Vo výskume Graffa (2003) boli dievčatá menej smelé v používaní informačných technológií ako chlapci a používali počítače oveľa menej. Chlapci boli k používaniu počítačov dôverčivejší, čo zdôvodňovali prítomnosťou počítačov doma.

 

Počítače majú obrovský potenciál, pomocou ktorého sa vyučovanie môže stať príjemnejším, napínavejším a efektívnejším. Informačno-komunikačné technológie sú neoddeliteľnou súčasťou života a stávajú sa súčasťou i školy. Množstvo výskumov potvrdilo vzdelávaciu hodnotu multimédií. Avšak úspešná implementácia IKT do vzdelávania závisí nielen od samotného vybavenia škôl počítačmi, postojov žiaka k IKT, ale aj učiteľa. Pozitívny postoj učiteľa je nevyhnutnou podmienkou efektívneho využitia IKT v triede (Woodrow, 1992). Snaha a záujem učiteľa využívať nové technológie sú dôležité pri budovaní pozitívnych postojov žiakov k IKT. Snahy by sa mali zamerať aj na IKT vo vzťahu k dievčatám – aby IKT boli pre ne zaujímavejšie.

 

Literatúra

BROSNAN, M.J.: The role of psychological gender in the computer-related attitudes and attainments of primary school children (aged 6-11).In: Computers education, Vol. 30., 1998, No. 3-4, pp. 203-208.

Dhindsa, H.S., Chung, G.: Attitudes and achievement of Bruneian science students. In: International Journal of Science Education, Vol. 25, 2003, No. 8, pp. 907–922.

Ďurič, L., Bratcká, L. a kol.: Pedagogická psychológia. Bratislava, SPN 1997.

KOLLÁRIK,T.: Sociálna psychológia. SPN 1993, pp. 70-80.

GRAFF, M.: Cognitive Style and Attitudes Towards Using Online Learning and Assessment Methods. In: Electronic Journal of e-Learning, Vol.1, 2003,  pp. 21-28.

NAKONEČNÝ,M.: Psychologie osobnosti. Academia Praha 1998, pp. 118 – 123.

Palaigeorgiou, G.E., Siozos, P.D., Konstantakis, N.I., Tsoukalas, I.A.: A computer attitude scale for computer science freshmen and its educational implications. In: Journal of Computer Assisted Learning, Vol. 21, 2005, pp. 330 – 342.  

 

 

Tabuľka č.2: Percentuálne vyhodnotenie jednotlivých položiek

 

Výrok

Úplne súhlasím

Súhlasím

Nemám vyhranený názor

Nesúhlasím

Úplne nesúhlasím

1. Zadaná práca (projekt) sa mi lepšie píše na počítači ako rukou

27,1%

58/214

33,2%

71/214

25,7%

55/214

10,7%

23/214

3,3%

7/214

2. Práca sa mi lepšie opravuje, keď ju mám napísanú na počítači

36,4%

78/214

33,2%

71/214

15,9%

34/214

8,9%

19/214

5,6%

12/214

3. Mám radosť keď sa tlačí moja práca

29%

62/214

26,2%

56/214

30,4%

65/214

7%

15/214

7,5%

16/214

4. V porovnaní

s počítačom, písanie práce na papier šetrí čas

19,2%

41/214

20,6%

44/214

 

28,5%

61/214

21,5%

46/214

10,3%

22/214

5. Rád používam počítač na komunikáciu s ľuďmi z celého světa

39,3%

84/214

25,2%

54/214

15%

32/214

14%

30/214

6,5%

14/214

6. Veľmi nerád používam

počítač na komunikáciu s kamarátmi

9,8%

21/214

 

10,7%

23/214

 

17,3%

37/214

24,8%

53/214

37,4%

80/214

7. E-mailom sa mi horšie nadväzuje kontakt s ľuďmi ako osobne

11,7%

25/214

 

17,8%

38/214

 

29,4%

63/214

22,9%

49/214

18,2%

39/214

8. E-mail pomáha ľuďom učiť sa od druhých

13,1%

28/214

2,9%

49/214

36%

77/214

14,5%

31/214

13,6%

29/214

9. Výhodou e-mailu je, že môžeš kontaktovať kohokoľvek

36%

77/214

41,1%

88/214

15%

32/214

3,7%

8/214

4,2%

9/214

10. Písanie e-mailu mi pomáha rozvíjať moje myšlienky

11,2%

24/214

23,8%

51/214

40,2%

86/214

17,3%

37/214

7,5%

16/214

11. Používaním e-mailu a internetu sa cítim súčasťou spoločnosti

17,3%

37/214

34,6%

74/214

28,5%

61/214

14,5%

31/214

5,1%

11/214

12. Používanie e-mailu a internetu je dobrý spôsob ako sa viac naučiť o rôznych ľuďoch a kultúrach

36,4%

78/214

38,8%

83/214

14,5%

31/214

6,5%

14/214

3,7%

8/214

13. Pri práci s počítačom sa cítim byť úspešným

18,2%

39/214

26,2%

56/214

38,8%

83/214

8,4%

18/214

8,4%

18/214

14. Prácou na počítači sa stávam kreatívnejším (tvorivejším)

20,1%

43/214

44,4%

95/214

22%

47/214

8,4%

18/214

5,1%

11/214

15. Pri práci s počítačom som nervózny a cítim sa nepohodlne

2,8%

6/214

 

4,7%

10/214

 

9,3%

20/214

32,2%

69/214

51%

109/214

16. Používanie počítača nie je potrebné

7,9%

17/214

 

10,7%

23/214

 

11,7%

25/214

25,2%

54/214

44,4%

95/214

17. Používaním počítača získam veľa vedomostí

35%

75/214

37,4%

80/214

15,9%

34/214

2,3%

5/214

9,3%

20/214

18. Je zložité porozumieť počítačom

7,9%

17/214

 

21,5%

46/214

 

21,5%

46/214

27,6%

59/214

21,5%

46/214

19. Práca s počítačom nebude dôležitá pre moje budúce zamestnanie

8,4%

18/214

 

7%

15/214

 

22%

47/214

23,8%

51/214

38,8%

83/214

20. Chcel by som stráviť viac času používaním počítača

28%

60/214

22,9%

49/214

27,1%

58/214

15,9%

34/214

6,1%

13/214

21. Pri práci s počítačom potrebujem pomoc spolužiakov

3,7

8/214

11,2

24/214

17,3

37/214

31,3

67/214

36,4

78/214

22. Počítače ma desia a mám z nich strach

2,3%

5/214

 

2,8%

6/214

 

2,3%

5/214

18,7%

40/214

73,8%

158/214

23. Používaním počítača na vyučovaní lepšie pochopím učivo

19,6%

42/214

19,6%

42/214

34,6%

74/214

17,3%

37/214

8,9%

19/214

24. Teším sa na hodiny, na ktorých používame počítač

51,9%

111/214

30,4%

65/214

13,1%

28/214

1,9%

4/214

2,8%

6/214

25. Počítač by som chcel používať aj na hodinách prírodopisu

42,5%

91/214

22,9%

49/214

20,6%

44/214

9,8%

21/214

4,2%

9/214

26. Keď sa objaví problém s počítačom, vyriešim ho sám/sama

14,5%

31/214

21%

45/214

31,8%

68/214

23,8%

51/214

8,9%

19/214

27. Čokoľvek čo sa dá spraviť na počítači, môžem urobiť aj iným spôsobom

9,8%

21/214

18,2%

39/214

 

39,3%

84/214

21%

45/214

11,7%

25/214

28. Pracou na počítači sa cítim izolovaný od ostatných ľudí

5,6%

12/214

 

7%

15/214

 

21%

45/214

30%

64/214

36,4%

78/214

29. Ľudia, ktorí používajú počítač sú dôležitejší a uznávanejší

12,1%

26/214

17,3%

37/214

28,5%

61/214

22,4%

48/214

19,6%

42/214

30. Ak by som mohol, vybral by som si predmet o počítačoch

35%

75/214

30,4%

65/214

20,6%

44/214

8,4%

18/214

5,6%

12/214

31. Chcel by som sa viac naučiť o počítačoch

42%

90/214

37,4%

80/214

12,1%

26/214

4,7%

10/214

3,7%

8/214

32. Som nešťastný pri vstupe do miestnosti plnej počítačov

3,3%

7/214

1,4%

3/214

 

5,6%

12/214

25,7%

55/214

64%

137/214

33. Nie som dobrý v používaní počítača

2,8%

6/214

 

9,8%

21/21

20,1%

43/214

34,6%

74/214

32,7%

70/214

34. Počítače mi pomáhajú lepšie organizovať prácu

22,9%

49/214

30,4%

65/214

33,6%

72/214

9,3%

20/214

3,7%

8/214

35. Počítače mi umožňujú robiť zaujímavejšiu prácu

38,3%

82/214

34,6%

74/214

18,7%

40/214

5,6%

12/214

2,8%

6/214

 

 

Autorka:

PaedDr. Jana Fančovičová

Katedra biológie PdF TU,

Priemyselná 4, PO Box 9, SK-918 43 Trnava, Slovensko

E-mail: jfanka@pobox.