RECENZE : INTERNET VE ŠKOLE VE SVĚTLE VÝZKUMU ZÁKLADNÍCH ŠKOL RADOMSKÉHO REGIONU

René Szotkowski

 

 

RACZYŃSKA, M. Internet w sokole w świetle badań gimnazjów regionu radomskiego. Radom : Politechnika Radomska, 2005. 192 s.

 

Využívání informačních a komunikačních technologií je jednou z možností obohacení edukační reality. Všeobecně nejpoužívanějším médiem, které díky informačním a komunikačním technologiím využíváme je internet. Internet se stane za několik let slibným edukačním médiem - nabízí obrovskou zásobárnu informací, on-line služby, e-lerning – on-line výuku a nové způsoby komunikace, což jsou jeho hlavní potenciály. Zároveň je nutno podotknout, že internet je dostupný téměř všem žákům na základní škole a nemalá část žáků vlastní internet doma. Z toho pramení důležitost zabývat se touto problematikou. Počet publikovaných prací českých i zahraničních autorů zabývajících se  internetem ve škole není malý a řada z nich je na velmi vysoké úrovni. Jednou velmi povedenou zahraniční prácí je monografie polské autorky Marie Raczyńske. Tato publikace vyšla v Radomi v roce 2005 pod názvem Internet w szkole w świetle badań gimnazjów regionu radomskiego.

Kniha je systematicky utříděna do pěti kapitol. V první kapitole s názvem Edukacja szkolna z wykorzystaniem Internetu w literaturze przedmiotu ( Školní edukace s využitím Internetu v literatuře předmětu) se autorka zaměřuje na srovnání vzdělávacích možností s využitím internetu v Polsku a ve světě. Současně naznačuje možnosti jejich vyrovnání. Na základě analýzy oborové literatury poukazuje na to, jakého efektu může být dosaženo v edukační realitě za pomoci využití sítí. Zvláštní pozornost je věnována srovnání možností internetu s jinými didaktickými nástroji. Současně zde autorka upozorňuje na možná rizika, která mohou nastat při využívání internetu a současně uvádí možné metody jejich eliminace.

Ve druhé kapitole Analiza polskich zasobów edukacyjnych w Internecie (Analýza polských edukačních možností v Internetu) jsou analyzovány možností pedagogického využití internetu a současně jsou zde uvedeny návrhy vedení vyučovacích hodin některých předmětů za pomoci internetu.

Třetí kapitola Podstawy metodologiczne badań własnych (Základy vlastních metodologických výzkumů) informuje o způsobu řešení autorčiných vlastních metodologických výzkumů. Je zde hodnocena vybavenost škol počítačovou technikou; jejich přístup k síti. Školy jsou charakterizovány zkoumaným vzorkem žáků a učitelů.

Předmětem čtvrté kapitoly Wyniki badań wykorzystania Internetu w kształceniu młodzieży gimnazjalnej (Výsledky výzkumů využívání Internetu ve výuce gymnaziální mládeže) je mapování stavu edukace za účasti internetu na základních školách radomského regionu. Autorka zde poukazuje na vzdělávací možnosti internetu na základě rozboru názorů uživatelů. Dále čtenáře seznamuje s hodnocením vlivu sítí na srovnání edukačních možností žáků ve světle názorů uživatelů internetu. Tato kapitola obsahuje i popis experimentu s praktickým využitím edukačních možností internetu, během realizace vybraných jednotek vyučovacího předmětu. Cílem tohoto experimentu byla na jedné straně ukázka možností realizace vyučovací hodiny za pomocí internetu, jako jedna z možností instrumentální pomoci procesu edukace, na druhé straně ukázka možné motivace žáků k využívání sítí v procesu výuky. Současně měl experiment osvětlit vliv uplatnění internetu na rozvoj individuálního zájmu žáků, dovednosti žáků při výměně zkušeností z jinými uživateli a také dovednosti žáků vyhledávat požadované informace.

Pátá kapitola Podsumovanie i wnioski (Souhrn a výsledky) shrnuje výsledky provedených výzkumů  a současně obsahuje diskusi a závěry těchto výzkumů.

Cílem vypracování této monografie měla být diagnóza podmínek zaměřených na edukační realitu z využitím internetu na základní škole. Autorka velmi trefně vymezila edukační možnosti internetu jako např. individualizaci výuky, sebevzdělávání, zvýšení motivace žáků  a komunikačních možnosti internetu. Velmi cenným dodatkem monografie jsou problémy, které mohou nastat při využívání internetu v edukační realitě. O hodnotě práce svědčí zejména prezentované výsledky výzkumů autorky, které se týkají bezprostředně tématu monografie.

Knihu lze proto doporučit zejména doktorandům a mladým vědeckým pracovníkům, kteří se zabývají touto problematikou, jelikož obsahuje aktuální a ucelené informace o průběhu výzkumů a tudíž může být skvělým průvodcem v jejich výzkumné práci.

 

Autor

Mgr. René Szotkowski

Katedra technické a informační výchovy,

Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, 77140

Olomouc, ČR, 585635292

e-mail: reins@seznam.cz