Recenze : Slovné hodnotenie žiakov dobrým slovom

Jana Kašpárková

 

 

WEISSOVÁ-BISTÁKOVÁ, L. Slovné hodnotenie žiakov dobrým slovom. 1. vyd. Bratislava : Didaktis, 2004, 80 s. ISBN 80-85456-92-3.

 

Slovní hodnocení žáků je jedním z nejdůležitějších pilířů modernizace vzdělávání. Souvisí s celkovou změnou společnosti, kdy se zároveň mění i úloha vzdělávání. Do popředí vystupují nové cíle edukačních procesů. Snažíme se vychovat člověka, který touží po vědomostech, celoživotně se vzdělává a je tvořivý, na rozdíl od člověka nabitého pouhými fakty. Ve školách by proto měly některé zastaralé způsoby ustoupit novým přístupům. Jako jedna z možností se jeví používání slovního hodnocení. Právě to pomáhá žákovi přebírat zodpovědnost za svoje učení se, podávat nejlepší osobní výkony, pracovat z vlastní vůle, z vlastního zájmu na základě vnitřní motivace, podporuje žákovu schopnost spolupracovat a eliminuje soupeření. Na tomto místě uvádíme především výhody slovního hodnocení, i když si uvědomujeme i jeho nedostatky a nechceme se tak stylizovat do jednostranné pozice k tomuto fenoménu.

Tato útlá publikace je naprosto ojedinělá a doposud slovenské učitelské veřejnosti chyběla. Má formu praktické příručky a obsahuje mnoho cenných rad, zásad a doporučení, jak postupovat při tvorbě slovního hodnocení na 1. stupni základní školy. Sama autorka je učitelkou na 1. stupni ZŠ, má dlouholetou praxi a bohaté zkušenosti v modernizaci vzdělávání. Knížka vznikla proto, aby metodicky pomohla všem, kteří mají zájem naučit se sestavovat kvalitní slovní hodnocení. Ministerstvo školství Slovenské republiky ji dokonce (nařízením ze dne 9.2.2005) doporučilo jako alternativní metodickou příručku ke slovnímu hodnocení žáků na 1. stupni ZŠ.

Kniha se skládá ze dvou základních částí – informativní a praktické. V první části jsou shrnuty teoretické poznatky o slovním hodnocení, zejména se jedná o kapitoly o postupech, zásadách a způsobech slovního hodnocení. Praktickou část je možné používat při samotné práci (např. při poměrně zdlouhavém koncipování vysvědčení), neboť poskytuje rozsáhlou zásobu slov, slovních spojení a vět, ze kterých si každý učitel jistě vybere. Tyto stylistické pomůcky a materiály jsou seřazené podle ročníků školní docházky. Zároveň je v knížce uvedené množství autentických textů vysvědčení a ukázky osobních listů žáků. V přílohách rovněž najdeme návrh žákovské knížky. Jako zajímavý shledávám informační záznam o žákovi v průběhu celého školního roku. Do přehledné tabulky učitelé postupně zapisují každý týden výkony žáka v mateřském jazyce (posuzují se diktáty, kvalitu písma, čtení – plynulost, přesnost aj., sloh, literární vědomosti, kontrolní práce), v matematice (počítání zpaměti, slovní úlohy, samostatná práce, kontrolní úlohy), v ostatních předmětech (prvouka, vlastivěda, přírodověda, výtvarná výchova, pracovní výchova, hudební výchova, tělesná výchova), ve způsobech práce (nápaditost, samostatnost, snaha a úsilí, originalita a tvořivost, schopnost soustředit se na práci, schopnost spolupracovat, schopnost využívat informace, schopnost zapamatování), v sociálních dovednostech (čestnost, zodpovědnost, pružnost, starostlivost, trpělivost, zvědavost, přátelství, iniciativa, organizační schopnosti, smysl pro humor, odvaha, „zdravý rozum“, hrdost) a v pravidlech (aktivně naslouchat, pravdivost, úcta, osobní výkon, důvěra). Z toho důvodu ji mohou velmi dobře prakticky využít začínající učitelé i učitelé s delší pedagogickou praxí.

Pozitivně tuto publikaci hodnotí především samotní učitele. „Slovní hodnocení se od tradičního známkování velmi liší. Jeho velkým přínosem je individualizace – tedy přesněji vystihnutí individuality dítěte. Je však o mnoho složitější, protože na něj neexistuje žádné schéma, metoda, forma. Každý učitel musí najít postup ve vztahu ke konkrétnímu žákovi. A právě to se autorce v publikaci podařilo představit. Já sama už několik let slovně hodnotím. Až slovní hodnocení mi umožnilo zorganizovat práci tak, aby se děti neučili kvůli známkám, ale proto, že se chtějí dozvědět něco nového, protože touží po poznání. A to je velkým přínosem a cílem slovního hodnocení.“ „Zaměření i obsah knihy jsou neocenitelnou pomůckou, návodem pro učitele i rodiče, jak změnou hodnocení změnit smysl vzdělávání. Slovní hodnocení podle této metodiky bude určitě mnohem snazší. Sama jsem pracovala se slovním hodnocením a takto přehledně napsané zásady i pomůcky mi chyběly téměř vždy.“ (učitelé 1. stupně ZŠ)

Příručka je určena všem učitelům, kteří používají slovní hodnocení, např. k tomu, aby  pozitivním způsobem ohodnotili práci žáků na různých vědomostních úrovních. Dále může posloužit těm, kteří se pro tento způsob hodnocení teprve rozhodují, protože je povzbudí a zároveň poskytne vše, co ke slovnímu hodnocení potřebují. Kniha může být zajímavá a podnětná rovněž pro rodiče, kterým umožní lépe pochopit přínos slovního hodnocení pro děti. Zároveň v ní najdou náměty, jak k dětem přistupovat a pozitivně je motivovat i mimo školu.

 

Ukázka osobního listu – 4. ročník (volný překlad)

 

Milá Ivanko!

Dnes se končí první pololetí školního roku. Během něho ses snažila využívat svoje schopnosti a dovednosti, a ne bez úspěchu. Projevilo se to ve výsledcích Tvé práce.

Nejúspěšnější jsi byla ve slovenském jazyce. Tvůj písemný projev je úhledný, bez přepisování a už téměř bez chyb. Stejně se Ti dařilo i ve výtvarné výchově. Při řešení většiny matematických úloh si rovněž dosáhla celkem dobrých výsledků. Teď by bylo dobré, kdyby si svoji pozornost zaměřila na důkladnější procvičování písemného násobení a dělení a pustila se i do čtení, aby si se v něm ještě více zdokonalila.

Pravidla soužití si vzorně dodržovala.

Přeji Ti mnoho úspěchů v dalším pololetí!

 

                                                                                     třídní učitelka

 

Autorka:

Mgr. Jana Kašpárková, Ph.D.

Katedra pedagogiky s celoškolskou působností

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého

Žižkovo nám. 5

771 40 Olomouc

e-mail: kasparkova.jana@post.cz