Recenze : Poradenská psychologie pro děti a mládež

Eva Hotová, Květoslav Bártek

 

 

PEŠOVÁ, I., ŠAMALÍK, M. Poradenská psychologie pro děti a mládež. Praha : Grada, 2006. 150 s. ISBN 80-247-1216-4.

 

Publikace, která vyšla v květnu 2006, se i přes svou útlost snaží uceleně nastínit problematiku poradenské psychologie pro děti a mládež. Dle slov autorů si však tato kniha nečiní nárok být úplným a kompletním dílem, postihujícím danou oblast poradenské praxe. Záměrem autorů bylo vytvořit základní studijní text pro studenty pedagogických oborů a  psychologie, který je směřován právě do oblasti poradenské psychologie.

  Publikace je rozčleněna do deseti kapitol. V první kapitole s názvem Pedagogicko-psychologické poradenství autoři představují hlavní myšlenky, smysl a systém pedagogicko-psychologického poradenství v ČR. Zmiňují platnou legislativu týkající se dané problematiky. Blíže specifikují hlavní druhy činnosti PPP a SPC.

Na Zvláštnosti dětské poradenské péče a průběh psychologického vyšetření autoři poukazují v kapitole druhé.

Ve třetí kapitole Zvláštnosti poradenství pro hendikepované se autoři zabývají velice důležitou tématikou vlivu narození dítěte s postižením na život rodiny, dopady na partnerské vztahy, sourozenecké vztahy a v neposlední řadě i vztahem matky k dítěti s postižením. Uvádějí též výčet nejdůležitějších institucí, které by rodičům či rodině měly být v nastalé situace nápomocny.

Čtvrtá kapitola Od narození až do školy se zabývá možnými problémy především u dětí předškolního věku. Zaměřuje se na vývoj řeči a poruch řeči,  na obtíže spojené s vyměšováním, na odlišnosti ve vývoji mentálním, psychickém, tělesném a sociálním.

Těšíme se do školy? je název páté kapitoly věnované období zahájení školní docházky. Autoři v ní rovněž popisují, jakým způsobem probíhá vyšetření v případě, kdy je nutné rozhodnout o odkladu povinné školní docházky.

V šesté kapitole My všichni školou povinní aneb když se nám ve škole nedaří se čtenáři seznámí s možnými příčinami neúspěchu dítěte ve škole vycházejících ze strany dítěte nebo vlivu prostředí. Autoři se v této kapitole zaměřují především na Specifické poruchy učení. Uvádí zde jejich výčet, terminologické vymezení, popis samotného vyšetření SPU. Dále představují možné náměty a techniky, které existují pro redukci specifických poruch učení. Za vhodné považujeme doplnění textu praktickými ukázkami písemných a kresebných produktů žáků, u kterých je diagnostikována některá ze specifických poruch učení.

Sedmá kapitola Naše dítě umí víc než ostatní aneb děti mimořádně nadané je jen zběžně věnována problematice dětí mimořádně nadaných, především jejich identifikaci.

Osmá kapitola Dítě v krizové situaci se zabývá dětmi týranými, zanedbávanými, zneužívanými – syndrom CAN. Kapitola informuje o možnostech pomoci týraným dětem a způsoby, jak s týraným dítětem komunikovat. Popisuje rovněž základní formy CAN-syndromu.

Čím budu (budeš, bude)? je název kapitoly deváté, jež směřuje do oblasti kariérových poradenství a je obohacena o výběr internetových stránek s informacemi k volbě povolání.

Poslední kapitola obsahuje výčet současně platných právních norem určených pro práci v poradenství.

Za účelné považujeme rozšíření publikace o slovníček základních odborných pojmů a zkratek použitých v textu. Rovněž doplnění některých kapitol o kazuistiky vhodně demonstruje zmiňované jevy. V závěru publikace  je  uveden seznam použité literatury.

Jak již bylo zmíněno výše, publikace by podle autorů měla sloužit jako studijní text pro studenty pedagogických oborů a  psychologie. Domníváme se, že by se okruh čtenářů mohl rozšířit na učitele základních škol pro rozšíření jejich kompetence poskytnout kvalifikovanou radu rodičům v problémové situaci a rodiče, kterým se rady nedostalo, neboť jasnou a čtivou formou shrnuje základní poznatky a informace z oblasti pedagogicko-psychologického poradenství.

 

 

Autoři:

 

Mgr. Eva Hotová

KMT PdF Univerzity Palackého v Olomouci

Žižkovo nám. 5,  Olomouc  771 40

Email:  hotova@email.cz

 

Mgr. Květoslav Bártek

KMT PdF Univerzity Palackého v Olomouci

Žižkovo nám. 5,  Olomouc  771 40

Email:  k.bartek@centrum.cz