Postoje žiakov k predmetu prírodopis

Júlia Chudá, Pavol Prokop

Úvod

Výskum postojov žiakov a študentov je aktuálnou problematikou, týkajúcou sa vyučovacieho procesu rôznych predmetov. Týka sa predovšetkým interakcií učiteľa so žiakom a vzťahu žiaka k predmetu. Postoj človeka prezentuje smer jeho orientácie k objektom a jeho vzťah k nim. Orientácia aj vzťah človeka súvisí s jeho činnosťou. Postoje môžu upevňovať sebavedomie, môžu prispievať k sebavyjadreniu, sebaospravedlneniu. Môžu tiež pomáhať prekonávať neistotu a úzkosť. Sú súčasťou štruktúry osobnosti. Každý z nás má svoju štruktúru osobnosti, ktorá sa podieľa na konkrétnych, relatívne stabilných postojoch.

Problematika prírodovedných predmetov, špeciálne prírodopisu, je vo svete ale aj na Slovensku relatívne málo prebádaná. Je to zrejme spôsobené tým, že väčšina výskumníkov sa venuje postojom k vede, ako predmetu, ktorý zahŕňa viac prírodovedných disciplín (SaltaTzougraki, 2004). Jedinými výskumami v tejto oblasti sú postoje k biológii z Veľkej Británie, kde sa zisťovali rozdiely medzi postojmi k biológii a fyzike (Spall et al. 2003, 2004). Zistilo sa, že biológia je u žiakov relatívne viac obľúbená ako fyzika. Nie je však známe, aké majú v súčasnosti žiaci postoje k predmetu prírodopis ani ako sa ich postoje v závislosti od obsahu učiva menia.

Postoje

Postoje obsahujú okrem kognitívnej a konatívnej zložky aj emocionálnu stránku človeka, ktorá je ovplyvniteľná. To znamená, že aj postoje sú ovplyvniteľné. Z tohto dôvodu na postoje žiakov k prírodopisu vplýva veľké množstvo faktorov. Jedným z nich sú napríklad sexuálne rozdiely medzi žiakmi. Zistilo sa, že dievčatá majú pozitívnejšie postoje k prírodovedným predmetom ako chlapci (SimpsonOliver 1985, Pinchas 1988, FrancisGreer 1999, ex Dhindsa - Chung 2003). Dievčatá uprednostňujú najmä biológiu človeka (Barram-Tsabari – Yarden, 2005), chlapci skôr geológiu (Dawson, 2000). Ďalším faktorom môže byť napríklad rodinné zázemie. GeorgeKaplan (1998) skúmali prepojenie vplyvu učiteľov a rodičov na postoje žiakov k prírodovedným predmetom. Zistili, že vplyv rodičov významne pôsobí na postoje žiakov. Znamená to, že podpora rodičov môže ovplyvniť pozitívne postoje žiakov k prírodovedným predmetom. Mnoho výskumov vidí základné dôvody negatívnych postojov žiakov k prírodovedným predmetom v nedostatku motivácie a ich prepojenia s reálnym životom (Osborne, 2003). Atmosféra vytváraná školou ako aj klíma triedy sa menia v závislosti od správania učiteľa na hodinách, ktorý je zodpovedný za vytváranie pozitívne pôsobiacej motivácie. Atmosféra a klíma triedy sa môžu meniť a vytvárať aj od spôsobu vyučovania učiteľa, od toho ako ho vnímajú žiaci, a tiež od výšky preferovania obsahovej náplne učiva v tom ktorom ročníku. Tieto vplyvy značne pôsobia aj na postoje k prírodovedným predmetom. Napríklad Žoldošová a Prokop (2006) zmenou školskej klímy a motivácie žiakov pomocou vyučovania v prírode zistili, že žiaci po absolvovaní kurzu trvajúceho v priemere 5 dní vykazovali štatisticky významne vyšší záujem o biológiu a chémiu v porovnaní s kontrolnou skupinou, ktorá kurz neabsolvovala. Prokop et al. (2006) dokonca počas 1 dňového, 10 hodín trvajúceho kurzu zameraného na ekológiu zaznamenali pozitívnejšie postoje žiakov k biológii v porovnaní s kontrolnou skupinou.

Ciele výskumu

V našom výskume sme sa zamerali na zisťovanie postojov žiakov k prírodopisu. Cieľom bolo zistiť postoje žiakov v nasledovných dimenziách: 1. význam prírodopisu, 2. záujem o prírodopis, 3. kariéra (záujem o povolanie súvisiace s biológiou), 4. náročnosť prírodopisu, 5. postoje k učiteľovi, a 6. postoje k používaniu pomôcok na prírodopise.

Stanovili sme deskriptívny problém: Aké sú postoje žiakov k predmetu prírodopis na II. stupni základnej školy?

Zároveň sme sformulovali k navrhnutému problému nasledovné výskumné otázky:

O1 Aké postoje majú žiaci II. stupňa ZŠ k predmetu prírodopis?

O2 Ako vplýva obsah učiva v jednotlivých ročníkoch prírodopisu na postoje žiakov II. stupňa ZŠ k tomuto predmetu?

O3 Aké sú rozdiely v postojoch medzi chlapcami a dievčatami?

Metodika

Výskumu sa zúčastnilo 655 žiakov na druhom stupni základnej školy (vo veku od 10 – 15 rokov). Realizácia výskumu prebehla v piatich základných školách (II. ZŠ v Senici, III. ZŠ na Sadovej ulici v Senici, ZŠ v Jame v Trnave, ZŠ Spartakovská v Trnave, ZŠ Bernolákovo). Každý učiteľ prírodopisu v participujúcej škole dostal dotazníky pre žiakov a dozrel na ich vyplnenie. Dotazník mal formát A4, pozostával z 30 položiek (príloha 1), na ktoré respondenti odpovedali podľa Likertovej škály od úplne nesúhlasím (1) až po úplne súhlasím (5). Negatívne formulované výroky boli skórované v opačnom poradí. Z každej z dimenzií sa v dotazníku nachádzalo 5 výrokov. Na zistenie reliability dotazníka a jeho následné optimalizovanie prebehol predvýskum, na ktorom sa zúčastnilo 28 žiakov 8. ročníka základnej školy. Po zistení dostatočne vysokej reliability dotazníka a jeho optimalizácii niektorých položiek sa začala realizácia výskumu.

Reliabilita dotazníka bola vypočítaná použitím Cronbachovej alfy aj pomocou „split- half reliability“ podobne ako to bolo v obdobnom výskume zameranom na postoje žiakov k chémii (Salta – Tzougraki, 2004). Obe hodnoty (0,83 a 0,83, každá zvlášť) ukazovali vysoký koeficient reliability, ktoré prekračovali najnižšiu uznávanú hranicu 0, 7 (Nunnaly, 1978).

Multivariátnu analýzu kovariancie (MANCOVA) sme použili pri testovaní vplyvu faktorov (pohlavie, vek/ročník, faktor učiteľ – t.j. identita učiteľa) na šesť dimenzií postojov, ktoré boli definované ako závislé premenné.

Výsledky

Z výsledkov nášho doterajšieho skúmania postojov žiakov k predmetu prírodopis vyplýva, že vek a učiteľ významne ovplyvňovali postoje žiakov k prírodopisu, pohlavné rozdiely však neboli významné (Tabuľka 1.).

Zjavné je tiež, že žiaci mali najviac pozitívnych postojov k predmetu prírodopis v 5. a 6 ročníku. Vyplýva to z vysokého priemerného skóre (Tabuľka 2.) a znamená to, že botanika a zoológia, ktorá sa v týchto ročníkoch vyučuje, je pre žiakov v porovnaní s ostatnými ročníkmi najviac zaujímavá. Naopak, najnižšie priemerné skóre sme zaznamenali u žiakov 8. ročníka. U žiakov 9. ročníka sa priemerné skóre mierne zvyšuje. Všeobecne vo vyšších ročníkoch vidieť pokles pozitívnych postojov k predmetu prírodopis. V dimenziách význam, učiteľ a záujem bolo skóre v postojoch k prírodopisu relatívne vysoké. Priemerné skóre týkajúce sa budúceho povolania v oblasti biológia (kariéra) dosiahlo najnižší priemer. Táto skutočnosť sa zhoduje s nízkym záujmom detí na Slovensku súvisiacim s kariérou v prírodopise alebo medicíne (Prokop, P.Prokop, M., rukopis na recenzii). Všetky dimenzie spolu vzájomne korelovali (všetky P – hodnoty korelácii boli nižąie ako 0,01), čo znamená, že ak napr. žiaci pripisovali prírodopisu vyšší význam, zároveň ich aj viac zaujímal, mali pozitívnejší vzťah k učiteľovi, vnímali ho ako jednoduchší predmet a naopak. Táto skutočnosť tiež potvrdzuje tzv. vysokú diskriminačnú validitu dotazníka (Dhindsa – Chung, 2003). Nižšie uvádzame deskriptívne údaje získané z dotazníkov.

Dimenzia záujem Celkovo 43% žiakov II. stupňa ZŠ obľubuje hodiny prírodopisu viac než ostatné hodiny a 28% žiakov prírodopisu neobľubuje. Hodiny prírodopisu nechce mať častejšie ako sú normálne zaradené do rozvrhu 57% žiakov. Len 20% žiakov by malo rado hodiny prírodopisu častejšie. Pre 72% žiakov je práca so živým materiálom (rastliny, živočíchy) na hodine prírodopisu veľmi zaujímavá.

Dimenzia význam Celkovo 39% žiakov laboratórne cvičenia pomáhajú a rovnakému percentu žiakov nepomáhajú k získavaniu nových vedomostí. Až 48% žiakov využíva vedomosti z prírodopisu v iných predmetoch a 25% žiakov ich nevyužíva. Takmer 47% žiakov zastáva názor, že pokrok v prírodopise nám pomáha znižovať znečistenie nášho prostredia. Iba 20% žiakov s týmto názorom nesúhlasí.

Dimenzia kariéra Pre 54% žiakov vedomosti z prírodopisu nie sú nevyhnutné pre ich budúce povolanie. Nevyhnutné sú len pre 27% žiakov. Asi polovica (55%) žiakov predpokladá, že ich budúce povolanie nesúvisí s vedomosťami z prírodopisu. Len 9% žiakov by sa chcelo stať prírodovedcom a 72% žiakov nie.

Dimenzia učiteľ Až 72% žiakov obdivuje vyučujúceho prírodopisu a 63% žiakov súhlasí s tvrdením, že ich vyučujúci motivuje k aktivite na hodine prírodopisu. Asi polovica (48%) žiakov si myslí, že ich vyučujúci prírodopisu má veľa vedomostí o prírode.

Dimenzia pomôcky Podľa 79% žiakov sa na hodine prírodopisu nepoužívajú žiadne učebné pomôcky. Väčšina (84%) žiakov nepozná žiadnu prírodopisnú encyklopédiu a 42% žiakov si nespomenie na žiadne učebné pomôcky použité na hodine prírodopisu pri príprave na vyučovaciu hodinu.

Dimenzia náročnosť Pre 72% žiakov nie je prírodopis náročná vyučovacia hodina a 62% žiakom netrvá dlho, kým porozumejú učivu z prírodopisu. 49% žiakov má často problém porozumieť tomu, čo sa učili na hodine prírodopisu. Asi tretina (37%) žiakov nemá problém porozumieť učivu na hodine prírodopisu.

Diskusia

Výsledky našej štúdie naznačujú, že žiaci majú nízky záujem o kariéru v oblasti prírodopisu. Môže to vyplývať aj zo spôsobu výučby tohto predmetu, alebo to môže byť spôsobené učiteľom samotným, ktorého úloha ako aj jeho správanie je v edukačnom procese veľmi dôležitá. Profesie v tejto oblasti môžu byť málo preferované aj z iných dôvodov (napr. finančné ohodnotenie) a to by mohlo byť dôvodom nízkeho záujmu žiakov o túto oblasť.

Zistenia autorov Prokop Prokop (rukopis na recenzii) súhlasia s našimi a potvrdzujú prejavovanie najväčšieho záujmu žiakov o zoológiu (6. ročník) a o botaniku (5.ročník). To znamená, že postoje žiakov sa v jednotlivých ročníkoch k prírodopisu v závislosti od učebných osnov, t.j. v závislosti od ich záujmov odlišujú. Naše výsledky sú alarmujúce najmä z hľadiska vyučovania prírodopisu v 8. ročníku (geológia a paleontológia), pretože preferencie ôsmakov boli najnižšie. Dá sa to vysvetliť nižším záujmom o neživú prírodu, v porovnaní s rastlinami a živočíchmi (Lindemann-Matthies, 2005). V každom prípade však považujeme ďalší výskum, ktorý by detailne odhalil nižší záujem žiakov o prírodopis v 8. ročníku za nevyhnutný.

Na rozdiel od všeobecne zaužívaného tvrdenia, že pozitívne postoje k prírodovedným predmetom klesajú spolu so stúpajúcim vekom (Osborne, 2003), naše výsledky naznačujú, že ide skôr o nelineárnu závislosť. Znamená to, že pozitívne postoje k prírodopisu sú skôr ovplyvnené učebnými osnovami, čo dokazuje aj fakt, že pozitívne skóre väčšiny dimenzií v 9. ročníku mierne stúpa. Podobne, aj postoje šiestakov boli pozitívnejšie ako postoje piatakov, čo lineárnu závislosť nepodporuje.

Zaujímavé je, že sexuálne rozdiely v našom výskume nehrali podstatnú rolu. Dalo by sa očakávať, že dievčatá budú mať pozitívnejšie postoje ako chlapci (Jones et al. 2000, Osborne, 2003), a to špeciálne pri vyučovaní biológie človeka (Dawson, 2000, Barram-Tsabari – Yarden, 2005) a v botanike (Hong et al., 1998). Naopak, podľa Dawsona (2000) by mali mať chlapci vyššie skóre na geológii (8. ročník). Podrobná analýza priemerného skóre ukázala, že dievčatá majú tendenciu k pozitívnejąím postojom v 5. a 7. ročníku, t.j. na botanike a biológii človeka, čo súhlasí s citovanými autormi (až na botaniku, pretože v tejto oblasti zatiaľ sexuálne rozdiely publikované neboli). Skóre chlapcov a dievčat v 8. ročníku však zistenia Dawsona (2000) z Austrálie sme v našom výskume na Slovensku nepotvrdili.

Záver

Náš výskum poukazuje na súčasnú situáciu v oblasti postojov žiakov k prírodopisu na II. stupni ZŠ. Kladne možno hodnotiť najmä pozitívne postoje mladších žiakov k prírodopisu. Príčiny negatívnejších postojov u starších žiakov (špeciálne ôsmakov) k prírodopisu a nedostatok pozitívnych postojov k prírodovedne zameraným povolaniam by mali byť predmetom intervencií, alternatívneho vzdelávania a samozrejme aj ďalšieho výskumu.

Literatúra

Baram-Tsabari A, Yarden A. 2005. Characterizing children's spontaneous interests in science and technology. International Journal of Science Education 27: 803-826

 

Dawson, Ch., 2000. Upper primary boys’ and girls’ interests in science: have they changed since 1980? International Journal of Science Education, roč. 22, 557-570.

 

Dhindsa, H. S. - Chung, G., 2003. Attitudes and achievement of Bruneian science students. International Journal of Science Education, roč. 25, Č. 8, 907- 922.

 

Gavora, P., 2001. Úvod do pedagogického výskumu. Bratislava: Univerzita Komenského, ISBN 80-223-1628-8.

 

George, R., 2000. Measuring change in students´ attitudes toward science over time: An application of latent variable growth modeling. Journal of Science Education & Technology, roč. 9, Č. 3.

 

Hong JL, Shim KC, Chang NK. 1998. A study of Korean middle school students' interests in biology and their implications for biology education. International Journal of Science Education 20: 989-999

 

Jones, M. G.; Howe, A.; Rua, M. J., 2000. Gender differences in students’ experiences, interests and attitudes toward science and scientists. Science Education, roč. 84, s. 180-192.

 

Kollárik, T., 1993. Sociálna psychológia. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, ISBN 80-08-01828-3.

 

Lindemann – Matthies, P., 2005. 'Loveable' mammals and 'lifeless' plants: how children's interest in common local organisms can be enhanced through observation of nature. International Journal of Science Education, 27 (6): 655-677.

 

Meąko, D. – Katuąčák, D. a kol., 2004. Akademická príručka. Vydavateľstvo Osveta, Martin, ISBN 80-8063-150-6.

 

Nakonečný, M., 1997. Encyklopedie obecné psychologie. Academia, Praha, ISBN 80-200-0625-7.

 

Nakonečný, M., 1998. Psychologie osobnosti. Academia, Praha, ISBN 80-200-0628-1.

Nunnaly, J. Psychometric theory. New York: McGraw-Hill, 1978.

Osborne, J., 2003. Attitudes towards science: a review of the literature and its implications. International Journal of Science Education, roč. 25, s. 1049–1079.

 

Prokop, Pavol, Kvasničák, Radoslav, Pi‘tová, Zuzana: Neformálne vyučovanie ekológie a jeho vplyv na vedomosti a postoje žiakov. Pedagogika, roč. 56, 2006, str. 14 – 23.

 

Robinson, W. P., 2004. Single-sex teaching and achievement in science. International Journal of Science Education, roč. 26, Č. 6, Pp. 659-675.

 

Salta, K. - Tzougraki, Ch., 2004. Attitudes toward Chemistry Aminy 11th Grade Students in High Schools in Greece. Science Education, 88: 535- 547.

 

Spall, K.; Barrett, S.; Stanistreet, M.; Dickson, D.; Boyes, E., 2003. Undergraduates viewsabout biology and physics. Research in Science & Technological Education, roč. 21, 193–208.

 

Spall, K.; Stanisstreet, M.; Dickson, D.; Boyes, E., 2004. Development of school students’ constructions of biology and physics. International Journal of Science Education, roč. 26, s. 787–803.

 

Žoldošová, K., Prokop, P. 2006. Education in the Field Influences Children’s Ideas and Interest toward Science. Journal of Science Education & Technology, in press

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka 1 Vplyv jednotlivých nezávislých premenných na postoje študentov k prírodopisu

 

F

P

Vek

7.96

<0.001

Učiteľ

7.04

<<0.001

Pohlavie

0.85

0.5

Učiteľ

x Pohlavie

1.02

0.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka 2 Postoje žiakov k prírodopisu v jednotlivých ročníkoch M = priemerné skóre, SE = štandardná chyba

 

Záujem

Povolanie

Význam

Učiteľ

Náročnosť

Pomôcky

 

M

SE

M

SE

M

SE

M

SE

M

SE

M

SE

Roč 5

Chlapci

Dievčatá

 

17.6

20.2

 

3.5

3.5

 

13.5

15.5

 

3.4

3.9

 

18.719.9

 

2.8

2.6

 

12.5

13.4

 

2.2

1.5

 

12

12.2

 

6.2

1.9

 

11.54

11.55

 

2.6

2.1

Roč 6

Chlapci

Dievčatá

 

19.1

19.1

 

4.2

4.9

 

12.8

13.9

 

4.2

4.3

 

18.218

 

3.4

4.2

 

12

12.1

 

2.8

2.4

 

11

10.9

 

2.5

2.8

 

11

11.6

 

2.5

2.4

Roč 7

Chlapci

Dievčatá

 

15.8

17.3

 

3.3

5

 

10.9

12.3

 

3.8

4.1

 

15.317.6

 

3.9

4.7

 

10.310.7

 

2.5

3.1

 

9

9.7

 

2.6

3.7

 

10.5

11.1

 

2.4

2.9

Roč 8

Chlapci

Dievčatá

 

15.5

15.6

 

3.7

3.5

 

11

10.7

 

3

3.7

 

16.6

16.4

 

3.7

3.2

 

10.7

11

 

2.8

2.5

 

9

9

 

2.8

2.9

 

10.9

10.4

 

2.3

2

Roč 9

Chlapci

Dievčatá

 

16.6

17.2

 

3.1

3.6

 

11.5

11

 

3.6

3.4

 

16.6

16

 

2.8

2.3

 

12.5

12.5

 

1.8

1.8

 

10.7

10.9

 

2.7

2.3

 

9.9

9.9

 

2.3

2.3

 

 

 

 

 

 

Príloha 1

 

Dimenzia: Záujem

1. Mám rád hodiny prírodopisu viac než ostatné

2. Nemám rád exkurzie do prírody

3. Chcel by som mať hodiny prírodopisu častejšie

4. Nenávidím hodiny prírodopisu

5. Práca na hodinách so živým materiálom (rastliny, živočíchy) je veľmi zaujímavá

 

Dimenzia: Význam

1. K získavaniu nových vedomostí mi pomáhajú laboratórne cvičenia

2. Prírodopis nie je v porovnaní s ostatnými dôležitý

3. Vedomosti z prírodopisu sa mi občas zídu

4. Vedomosti z prírodopisu využijem v iných predmetoch

5. Pokrok v prírodopise nám pomáha znižovať znečistenie nášho prostredia

 

Dimenzia : Kariéra

1. Rád sledujem prírodopisné filmy, preto sa chcem v budúcnosti zamestnať v tejto oblasti

2. Vedomosti z prírodopisu sú nevyhnutné pre moje budúce povolanie

3. Aj ja by som chcel byť učiteľom prírodopisu

4. Moje budúce povolanie nesúvisí s mojimi vedomosťami z prírodopisu

5. Chcel by som sa stať prírodovedcom

 

Dimenzia: Učiteľ

1. Vyučujúceho prírodopisu obdivujem

2. Vyučujúci prírodopisu nás motivuje k aktivite

3. Väčšinou na prírodopise pracujeme iba s učebnicou bez iných pomôcok

4. Náš učiteľ prírodopisu má veľa vedomostí o prírode

5. Náš učiteľ prírodopisu si nevšíma snahu žiakov s horším prospechom

 

 

 

 

 

Dimenzia: Pomôcky

1. Na každé laboratórne cvičenie nám učiteľ prinesie potrebné učebné pomôcky

2. Na prírodopise nepoužívame žiadne pomôcky

3. Učebnica prírodopisu je pri učení prírodopisu najlepšou pomôckou

4. Nepoznám žiadnu prírodopisnú encyklopédiu

5. Keď sa pripravujem na vyučovanie prírodopisu, vybavím si pomôcky použité na hodine prírodopisu

 

Dimenzia: Náročnosť

1. Prírodopis je náročná vyučovacia hodina

2. Dlho mi trvá, kým pochopím učivo z prírodopisu

3. Mám často problém porozumieť tomu, čo sme sa učili na prírodopise

4. Prírodopis je pre mňa jeden z najjednoduchších predmetov

5. Mám rád spôsob akým sa vyučuje tento predmet na našej škole

 

 

Dimenzia Záujem

Škola

1. Mám rád hodiny prírodopisu viac než ostatné

2. Nemám rád exkurzie do prírody

3. Chcel by som mať hodiny prírodopisu častejšie

4. Nenávidím hodiny prírodopisu               

5. Práca na hodinách so živým materiálom (rastliny, živočíchy) je veľmi zaujímavá

III. ZŠ Senica s počtom žiakov 329

151ž. súhlasilo

207

53

244

226

100ž. nesúhlasilo

81

189

49

47

78ž. nevie

41

87

36

56

II.ZŠ Senica s počtom žiakov 60

29ž. súhlasilo

34

15

38

42

20ž. nesúhlasilo

14

36

13

11

11ž. nevie

12

9

9

7

ZŠ Bernolákovo s počtom žiakov 47

24ž. súhlasilo

30

14

36

31

12ž. nesúhlasilo

10

25

8

7

11ž. nevie

7

8

3

9

ZŠ V Jame Trnava s počtom žiakov 116

65ž. súhlasilo

100

33

90

95

36ž. nesúhlasilo

9

58

11

9

15ž. nevie

7

25

15

12

ZŠ Spartakovská Trnava s počtom žiakov 104

14ž. súhlasilo

73

16

62

77

17ž. nesúhlasilo

19

69

23

18

73ž. nevie

12

19

19

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimenzia Význam

Škola

1. K získavaniu nových vedomostí mi pomáhajú laboratórne cvičenia

2. Prírodopis nie je v porovnaní s ostatnými dôležitý

 

3. Vedomosti z prírodopisu sa mi občas zídu

 

4. Vedomosti z prírodopisu využijem v iných predmetoch

 

5. Pokrok v prírodopise nám pomáha znižovať znečistenie nášho prostredia

 

III. ZŠ Senica s počtom žiakov 329

112ž. súhlasilo

153

273

156

134

136ž. nesúhlasilo

68

21

66

70

81ž. nevie

108

35

107

125

II.ZŠ Senica s počtom žiakov 60

22ž. súhlasilo

26

48

25

28

28ž. nesúhlasilo

21

6

20

13

10ž. nevie

13

6

15

19

ZŠ Bernolákovo s počtom žiakov 47

17ž. súhlasilo

28

38

15

16

25ž. nesúhlasilo

8

6

22

11

5ž. nevie

11

3

10

20

ZŠ V Jame Trnava s počtom žiakov 116

66ž. súhlasilo

85

111

79

79

33ž. nesúhlasilo

12

1

21

13

17ž. nevie

19

4

16

24

ZŠ Spartakovská Trnava s počtom žiakov 104

42ž. súhlasilo

47

84

43

51

33ž. nesúhlasilo

34

11

32

19

29ž. nevie

23

9

29

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimenzia Kariéra

Škola

1. Rád sledujem prírodopisné filmy, preto sa chcem v budúcnosti zamestnať v tejto oblasti

 

2. Vedomosti z prírodopisu sú nevyhnutné pre moje budúce povolanie

 

3. Aj ja by som chcel byť učiteľom prírodopisu

 

4. Moje budúce povolanie nesúvisí s mojimi vedomosťami z prírodopisu

 

5. Chcel by som sa stať prírodovedcom

 

III. ZŠ Senica s počtom žiakov 329

54ž. súhlasilo

76

28

184

27

203ž. nesúhlasilo

176

243

58

238

72ž. nevie

77

57

86

64

II.ZŠ Senica s počtom žiakov 60

8ž. súhlasilo

20

2

25

1

39ž. nesúhlasilo

34

49

16

49

13ž. nevie

6

10

19

10

ZŠ Bernolákovo s počtom žiakov 47

12ž. súhlasilo

15

5

24

6

25ž. nesúhlasilo

21

36

11

36

10ž. nevie

11

6

12

5

ZŠ V Jame Trnava s počtom žiakov 116

40ž. súhlasilo

47

10

77

21

46ž. nesúhlasilo

53

69

22

62

30ž. nevie

16

37

17

33

ZŠ Spartakovská Trnava s počtom žiakov 104

14ž. súhlasilo

21

3

54

3

62ž. nesúhlasilo

72

84

34

86

28ž. nevie

11

17

17

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimenzia Učiteľ

Škola

1. Vyučujúceho prírodopisu obdivujem

 

2. Vyučujúci prírodopisu nás motivuje k aktivite

 

3. Väčąinou na prírodopise pracujeme iba s učebnicou bez iných pomôcok

 

4. Náą učiteľ prírodopisu má veľa vedomostí o prírode

 

5. Náš učiteľ prírodopisu si nevšíma snahu žiakov s horším prospechom

 

III. ZŠ Senica s počtom žiakov 329

247ž. súhlasilo

208

167

127

235

22ž. nesúhlasilo

38

58

58

34

60ž. nevie

83

104

144

60

II.ZŠ Senica s počtom žiakov 60

46ž. súhlasilo

36

34

46

35

7ž. nesúhlasilo

8

16

5

19

7ž. nevie

16

10

9

6

ZŠ Bernolákovo s počtom žiakov 47

25ž. súhlasilo

23

17

23

24

11ž. nesúhlasilo

12

12

11

11

11ž. nevie

12

18

13

12

ZŠ V Jame Trnava s počtom žiakov 116

90ž. súhlasilo

95

68

83

98

12ž. nesúhlasilo

8

33

10

4

14ž. nevie

13

15

23

14

ZŠ Spartakovská Trnava s počtom žiakov 104

62ž. súhlasilo

50

56

35

55

23ž. nesúhlasilo

26

29

21

23

19ž. nevie

28

19

48

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimenzia Pomôcky

Škola

1. Na každé laboratórne cvičenie nám učiteľ prinesie potrebné učebné pomôcky

 

2. Na prírodopise nepoužívame žiadne pomôcky

 

3. Učebnica prírodopisu je pri učení prírodopisu najlep‘ou pomôckou

 

4. Nepoznám žiadnu prírodopisnú encyklopédiu

 

5. Keď sa pripravujem na vyučovanie prírodopisu, vybavím si pomôcky použité na hodine prírodopisu

 

III. ZŠ Senica s počtom žiakov 329

138ž. súhlasilo

248

54

279

91

99ž. nesúhlasilo

53

207

22

139

92ž. nevie

28

68

28

99

II.ZŠ Senica s počtom žiakov 60

41ž. súhlasilo

47

18

40

14

15ž. nesúhlasilo

7

31

11

31

4ž. nevie

6

11

9

15

ZŠ Bernolákovo s počtom žiakov 47

32ž. súhlasilo

31

8

40

16

9ž. nesúhlasilo

9

36

2

16

6ž. nevie

7

3

5

15

ZŠ V Jame Trnava s počtom žiakov 116

109ž. súhlasilo

110

22

100

69

5ž. nesúhlasilo

5

85

9

28

2ž. nevie

1

9

7

19

ZŠ Spartakovská Trnava s počtom žiakov 104

85ž. súhlasilo

79

23

88

34

14ž. nesúhlasilo

14

60

9

59

5ž. nevie

11

21

7

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimenzia Náročnosť

Škola

1. Prírodopis je náročná vyučovacia hodina

 

2. Dlho mi trvá, kým pochopím učivo z prírodopisu

 

3. Mám často problém porozumieť tomu, čo sme sa učili na prírodopise

 

4. Prírodopis je pre mňa jeden z najjednoduchších predmetov

 

5. Mám rád spôsob akým sa vyučuje tento predmet na našej škole

 

III. ZŠ Senica s počtom žiakov 329

47ž. súhlasilo

92

166

173

235

245ž. nesúhlasilo

194

113

96

37

37ž. nevie

43

50

60

57

II.ZŠ Senica s počtom žiakov 60

14ž. súhlasilo

28

24

25

44

35ž. nesúhlasilo

29

26

27

9

11ž. nevie

3

10

8

7

ZŠ Bernolákovo s počtom žiakov 47

5ž. súhlasilo

7

14

23

27

41ž. nesúhlasilo

37

28

15

12

1ž. nevie

3

5

9

8

ZŠ V Jame Trnava s počtom žiakov 116

10ž. súhlasilo

20

83

58

89

89ž. nesúhlasilo

84

24

35

10

17ž. nevie

12

9

23

17

ZŠ Spartakovská Trnava s počtom žiakov 104

16ž. súhlasilo

30

35

46

45

65ž. nesúhlasilo

62

53

41

31

23ž. nevie

12

16

17

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tabuľke Dimenzia záujem žiaci z piatich skúmaných škôl prejavili súhlas so štyrmi z piatich položiek. Nesúhlasili s položkou tri (Chcel by som mať hodiny prírodopisu častejąie). Na ZŠ Spartakovská v Trnave väčšina žiakov k položke jedna (Mám rád hodiny prírodopisu viac než ostatné) zaujala nerozhodný postoj.

V tabuľke Dimenzia význam žiaci prejavili súhlas takmer so všetkými položkami okrem položky jedna (K získavaniu nových vedomostí mi pomáhajú laboratórne cvičenia), ku ktorej zaujali postoj nesúhlasu žiaci z troch škôl. V položke štyri a päť žiaci zo ZŠ Bernolákovo odpovedali inak ako žiaci ostatných škôl, buď zaujali nesúhlasný alebo nerozhodný postoj.

V tabuľke Dimenzia kariéra všetci žiaci zaujali k položkám postoj nesúhlasu okrem položky štyri (Moje budúce povolanie nesúvisí s mojimi vedomosťami z prírodopisu), s ktorou súhlasia.

V tabuľke Dimenzia učiteľ prejavili takmer všetci žiaci pozitívny postoj – súhlas k položkám dotazníka. Negatívny postoj sa v tejto dimenzii nevyskytuje a nerozhodný postoj sa vyskytuje v menšom zastúpení.

V tabuľke Dimenzia pomôcky sa zhodli žiaci v pozitívnom postoji k trom položkám, v negatívnom postoji k tretej a čiastočne piatej položke (Učebnica prírodopisu je pri učení prírodopisu najlepšou učebnou pomôckou).

V tabuľke Dimenzia náročnosť sa v prvých dvoch položkách žiaci zhodli v nesúhlase, v poslednej položke v súhlase. K tretej a štvrtej položke majú odlišný postoj, pozitívny alebo negatívny.

 

 

 

PaedDr. Júlia Chudá

Pedagogická fakulta TU

julia.chuda@centrum.sk

Trnavská univerzita

Pedagogická fakulta

Katedra biológie

Priemyselná 4

P.O.Box 9

918 43 Trnava

Slovakia

www.truni.sk

 

PaedDr. Pavol Prokop, PhD.

Pedagogická fakulta TU

pavol.prokop@savba.sk

Trnavská univerzita

Pedagogická fakulta

Katedra biológie

Priemyselná 4

P.O.Box 9

918 43 Trnava

Slovakia

www.truni.sk

 

Ústav zoológie SAV

Dúbravská cesta 9

845 06 Bratislava