Recenze : Filozofia a mystika (Duchovný vývoj človeka z hľadiska mystík svetových náboženstiev)

Blanka Kudláčová

GÁLIK, S. Filozofia a mystika (Duchovný vývoj človeka z hľadiska mystík svetových náboženstiev). Bratislava : IRIS, 2006. 180s.

Koncom roka 2006 sa na knižnom trhu odbornej literatúry na Slovensku objavila zaujímavá publikácia Filozofia a mystika, s podtitulom Duchovný vývoj človeka z hľadiska mystík svetových náboženstiev, ktorej autorom je Slavomír Gálik z  Katedry filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Ide o zaujímavo spracované dielo s originálnym prístupom autora, aj keď nejde o ľahké čítanie. Autor kladie tie najzákladnejšie a najjednoduchšie otázky ohladne mystiky, ktoré sú vždy tými najťažšími: Existuje vôbec fenomén mystiky? Ak áno, tak čo je vlastne mystika? Je viazaná len na jedno náboženstvo alebo ju môžeme chápať v širších kultúrnych súvislostiach? Je prístupná len jednotlivcom alebo každému? Je aktuálna aj v súčasnosti? Autor si vytýčil dva základné ciele: prvým je preskúmanie fenoménu mystiky, čo ma slúžiť k lepšiemu filozofickému porozumeniu človeka, osobitne jeho vedomia a duchovnej evolúcie, čo je druhým cieľom práce. K zvoleným cieľom vyšpecifikoval šesť oblastí skúmania, ktoré tvoria obsah publikácie: preskúmanie vzťahov medzi mystikou a inými oblasťami života (filozofia, náboženstvo, veda), hľadanie univerzálnej mystickej cesty v  rôznych svetových náboženstvách, preskúmanie evolúcie človeka z hľadiska mystík svetových náboženstiev, porovnávanie západných a východných prístupov k otázke podstaty človeka, hľadanie zmyslu duchovnej evolúcie a problém mystiky v kontexte globálnych problémov ľudstva (možnosti mystickej spirituality). Autor citlivo uvádza čitateľa do jednotlivých problémov, zároveň ho však nenechá zablúdiť v náročnej problematike, ale spolu s ním sleduje vytýčenú koncepciu a ciele.

V prvej kapitole Filozofia mystiky definuje mystiku a jej vzťah k filozofii, náboženstvu a vede. Prichádza k záveru, že charakter mystiky je univerzálny (s. 42) a práve mystika je niečím, čo prekonáva isté obmedzenia jednotlivých náboženstiev (inštitucionálne, kultúrne, psychologické ai.). To autor prakticky dokladá vyšpecifikovaním univerzálnej mystickej cesty a sedemstupňovej hierarchickej štrukturácie mystických zážitkov. V druhej kapitole Podstata a duchovný vývoj človeka v mystikách svetových náboženstiev analyzuje podstatu človeka, jeho duchovnú evolúciu a duchovné zavŕšenie vo svetových náboženstvách – v hinduizme, budhizme, čínskych náboženstvách, islame, judaizme a kresťanstve. V závere kapitoly komparuje mystickú a západnú tradíciu. Takéto členenie v čitateľovi evokuje, že západná tradícia nepozná mystiku. Autor síce uvádza zdôvodnenie tohto členenia (s. 111), ale tu by som s autorom polemizovala, nakoľko logika práce by si skôr žiadala porovnať mystiku západnej a východnej tradície. Tretia kapitola Zmysel duchovného vývoja je filozofickou reflexiou problému všeobecného a individuálneho, ktorý autor rieši cez analýzu a chápanie pamäti. Štvrtá kapitola Mystika a problémy súčasnej globálnej spoločnosti je záverečnou syntézou celej publikácie a autor v nej hovorí o mystike ako o jednom z možných východísk z problémov súčasnej globálnej spoločnosti. Práve mystika je podľa autora cestou, ktorá je prechodom z trojdimenzionálneho mentálneho vedomia viazaného na priestor, čas a svoje „ja“ k štvordimenzionálnemu integrovanému vedomiu, pre ktoré je príznačné „prekročenie časovosti, mentálnej štruktúry, duality a dosiahnutie intenzívneho vedomia, slobody, celostného vnímania a konania“. (s. 150) V závere práce sa autor vracia k zhodnoteniu šiestich zvolených problémov skúmania a poukazuje na pedagogický a terapeutický odkaz mystiky.

Oceňujem metodologickú fundovanosť práce a odvahu autora prelomiť určité vákuum v oblasti takto zameranej vedeckej literatúry, tiež fundované sprístupnenie bohatstva mystiky iných kultúr a náboženstiev. Napriek tomu, že ide o zložitú problematiku, ktorá obsahovo presahuje možnosti vedy, autor ostáva na vedeckých pozíciách a "nestráca sa" v oblastiach, ktoré by presiahli jeho možnosti. K nastoleným problémom pristupuje logicky, racionálne a jednoducho. Publikáciu dopĺňa menný a vecný register a obrazová príloha, kde sa bohužiaľ zrejme pri tlači posunuli číselné poznámky, ktoré uvádzajú prameň.

Publikácia Filozofia a mystika je rozhodne zaujímavou prácou, v ktorej čitateľ nájde množstvo otázok a problémov, s riešením ktorých nemusí súhlasiť, príp. v ňom môžu vyvolať ďalšie otázky. V rámci vytýčeného cieľa však ide o kompaktné dielo, ktoré je nielen výsledkom autorovej dlhoročnej vedeckej práce, ale zároveň jeho osobnou výpoveďou o hľadaní pravdy. Z celej publikácie cítiť autorovu autentickosť a úprimnosť a čitateľom ostáva tešiť sa na otvorenie ďalších horizontov ohľadne fenoménu mystiky, nakoľko verím, že uvedená publikácia nie je jeho poslednou.

 

 

doc. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD.

Katedra pedagogických štúdií

Pedagogická fakulta

Trnavská univerzita v Trnave

Priemyselná 4, P.O.Box 9

918 43 TRNAVA

e-mail: bkudlac@truni.sk