Recenze: Aktivní naslouchání při vyučování

Marcela Roubalová

PALENČÁROVÁ, J. - ŠEBESTA, K. Aktivní naslouchání při vyučování. 1.vyd. Praha : Portál, 2006. 104 str. ISBN 80-7367-101-8.

Výuka mateřského jazyka a jeho správné používání je jednou z nejdůležitějších dovedností, kterou je nutné si osvojit a rozvíjet. Tato publikace vychází z modifikovaných studií dvou autorů, ale současně se zde opírají o mnohé další výzkumy a autory. Vycházejí z poznatku, že v dnešních školách je na správnou komunikaci kladen malý důraz a žáci jsou spíše pasivními posluchači. Snaží se navrhnout změnu, která by přispěla ke zkvalitnění komunikace mezi učitelem a žáky.

Kniha je přehledně rozdělena do čtyř velkých kapitol, a ty jsou ještě zpřehledněny několika podkapitolami.

První kapitola se zabývá teoretickými východisky komunikace. Definuje komunikaci, její proces, aspekty a funkce. Malá podkapitola je věnována stručnému vývoji lingvistiky ve 20. století. Součástí této velké kapitoly je i psycholingvistická charakteristika řeči u dětí mladšího školního věku, kde je stručně, ale dostatečně shrnut vývoj řeči u dětí. Autorčiny poznatky jsou zde i v celé knize podpořeny výzkumy mnoha dalších autorů.

Druhá kapitola pojednává o komunikačním vyučování mateřského jazyka. Objasňuje zde základní pojmy jako je jazykové vědomí, jazyková a komunikační kompetence. Pozornost je v této kapitole věnována také komunikačním dovednostem, což je cíl a úkol komunikačně orientované výuky. Objevuje se zde termín funkční gramotnost, která je zde více specifikována, přehledně rozdělena a objasněna. Za velmi zajímavou považuji podkapitolu s názvem "K dialogu ve výuce mateřského jazyka" kde autorka pomalu přechází od teorie k jejímu využití v praxi. Snaží se na základě výzkumů navrhnout konkrétní inovaci ve výuce.

Třetí kapitola je zaměřena více na samotné učitele. Je zde použito výsledků z výzkumů zabývajících se využitím komunikačních dovedností během dne u dospělých, studentů VŠ, žáků na 1. stupni ZŠ, žáku 2.stupně a SŠ. Jednotlivé výzkumy byly v každé skupině provedeny opakovaně s určitým časovým odstupem a je zde zřetelně vidět, k jakým změnám v komunikaci v jednotlivých skupinách došlo. Autorka zde poukazuje na fakt vyplývající z těchto výzkumů a to, že dnešní komunikace mezi učitele a žákem je často omezena na monolog učitele a od žáka je vyžadováno pouze naslouchání, čímž se velmi snižují komunikační dovednosti žáků. Navrhuje zde několik způsobů správné komunikace mezi učitelem a žáky. Naslouchání jako proces je zde rozděleno na několik druhů. Naslouchání zapnuté - vypnuté, naslouchání s předsudky nebo naslouchání s uzavřenými smysly, což jsou faktory bránící kvalitnímu naslouchání. Dále jsou zde uvedeny a popsány faktory pomáhající naslouchat jako je naslouchání tělem a myslí. Autorka se zmiňuje i o typech naslouchání a posluchačů, o fázích procesu naslouchání zvláště na prvním stupni ZŠ, kde by měla být výuka naslouchání propojena s výukou čtení a psaní a mluvení. Důležitou součástí komunikace učitel - žák je kladení otázek. Klasifikací jednotlivých typů otázek zde autorka probírá různé typy otázek od nejjednodušších až po interview, což je nejtěžší komunikační cvičení. Popisuje zde jeho fáze a správné zásady. Okrajově se zmiňuje i o zápisu poznámek z vyslechnutého, kdy opět vychází z výzkumu. Jeho výsledkem je fakt, že psaní poznámek ještě není zárukou zapamatování si většího množství informací.

Celá čtvrtá kapitola je věnována komunikačním aktivitám pro nácvik naslouchání. Je zde velmi přehledně uvedeno 20 aktivit, které napomáhají zlepšení komunikačních dovedností. Aktivity nejsou věkově omezeny ani nijak zvlášť časově náročné na přípravu, v čemž je jejich široké využití.

Celou publikaci považuji za velmi zdařilou. Čtenář je postupně seznamován s daným problém nejprve teoreticky, ale postupně autoři přechází k praktickému využití poznatků. Jako velmi přínosné považuji nastínění řešení problému a komunikační aktivity. Využití této publikace je myslím širší než jen pro učitele na 1. stupni ZŠ. Svým spíše menším rozsahem, ale velmi přínosným obsahem bych ji doporučila nejen pedagogům na prvním stupni ZŠ, kterým je adresována, ale všem pedagogům a profesím, kde je komunikace jejich důležitou součástí.

Autorka:

Mgr. Marcela Roubalová
PdF Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra padagogiky s celoškolskou působností
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
Česká republika

CMTF Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra křesťanské výchovy
Univerzitní 22
771 40 Olomouc
Česká republika

E-mail: roubalova.marcela@seznam.cz