Recenze: P. Václav Kubíček jako katecheta a katechetik

 

Marcela Roubalová

 

HOŠŤÁLKOVÁ, MARTA., P. Václav Kubíček jako katecheta a katechetik. 1.vyd. Matice cyrilometodějská : Olomouc, 2007. 163 s. ISBN 978-80-239-7754-7.

 

P.Václav Kubíček je již téměř zapomenutá osobnost naší katechetiky, což byl jeden z důvodů, proč si jej vybrala autorka jako téma své disertační práce.

V knize, která je rozdělena do šesti přehledných kapitol, je podán život, dílo a působení tohoto kněze, katechety a  autora řady katechetických publikací.

 

V první, poměrně krátké kapitole, je shrnut jeho život a působení ve farnosti Loštice a na bohoslovecké teologické fakultě v Olomouci.

Ve druhé kapitole se autorka pokusila o malý exkurz do katechetické praxe na Moravě přelomu 19. a 20. století.

Na to navazuje v další kapitole pojetí katecheze u P. Václava Kubíčka, jeho působení jako katechety a přednášejícího na bohoslovecké fakultě.

Čtvrtá kapitola je zaměřena na katechetické literární dílo hlavně V. Kubíčka, které svým rozsahem a kvalitou jistě velmi překvapí.

Nejobsáhlejší částí celé publikace je pátá kapitola Kubíčkovo pojetí katecheze, kde autorka podrobně popisuje katechetické metody, cíle, úkoly a obsah katecheze, jak si ji představoval a uplatňoval sám P. Kubíček.

Poslední kapitola s názvem „Hodnocení katecheze Václava Kubíčka“ je po krátkém zhodnocení jeho osobnosti současně i nástinem praktického náboženského života hlavně školní mládeže v jeho době.

 

 Celá publikace je velmi přehledně rozdělena a podává obraz člověka, jehož odkaz je jistě dobré vyzvednout. Jak poznamenává sama autorka v úvodu publikace skutečně v u nás chybí hlubší bádání v oblasti dějin katecheze a katechetiky (srov. str.9) a tato práce může být začátkem pro další práce v této oblasti.

Život a působení P. Václava Kubíčka je zde vhodně zasazeno dějinného kontextu, doby, ve které žil a působil. Čtenář tak získá částečný obraz o katechezi na olomoucku na přelomu 19. a 20. století.

Za přínosný považuji také velmi obsáhlý seznam literatury k tomuto tématu nejen V. Kubíčka.

Doporučila bych tuto publikaci všem katechetům a především studentům katechetiky jako doplňující materiál. Ale i pro všechny, kteří se zajímají o dějiny a osobnosti olomouckého regionu může být tato publikace zdrojem zajímavých informací.

 

 

 

Autorka:

 

Mgr. Marcela Roubalová

PdF Univerzity Palackého v Olomouci

Katedra padagogiky s celoškolskou působností

Žižkovo nám. 5

771 40 Olomouc

Česká republika

 

CMTF Univerzity Palackého v Olomouci

Katedra křesťanské výchovy

Univerzitní 22

771 40 Olomouc

Česká republika

 

E-mail: roubalova.marcela@seznam.cz