Recenze: Průvodce matematikou 2

Martin Karhan

Klíčová slova: matematika, geometrie

Keywords: mathematic, geometry
V pololetí 9. třídy základní školy by si měl každý žák položit otázku, zda je dostatečně připraven na přijímací testy středních škol. Pro ověření znalostí matematiky, zejména pak geometrie, by žák mohl použít publikaci RNDr. Martiny Palkové.

Kniha je členěna do 14 menších kapitol, které jsou dále rozpracovány několika podkapitolami. Každá z nich je doplněna velmi pěknými ilustracemi Josefa Frašky.

Publikace obsahuje veškeré informace o geometrii, které je třeba znát na základní škole, ale i rozšiřující informace pro první ročníky středních škol.

První kapitola se věnuje základním útvarům v rovině jako je bod, přímka, polopřímka, úsečka, polorovina. Jednotlivé pojmy na sebe navazují a spolu s grafickým provedením utváří ucelený obraz o této problematice. Zároveň je zde krátce naznačeno i historické pojetí některých pojmů.

Druhá kapitola pojednává o úhlech a jejich vlastnostech. Jsou zde velmi pěkně barevně odlišeny jednotlivé druhy úhlů a naznačeny početní a grafické operace s úhly. Celá kapitola je zakončena přehledným vysvětlením eukleidovské konstrukce úhlu dané velikosti.

Třetí až šestá kapitola se souhrnně věnuje charakteristice a popisu útvarů v rovině. Je zde vysvětlena konstrukce kružnice a podrobně popsána vzájemná poloha přímky a kružnice, kružnice a kružnice. V další části jsou vhodnou formou vysvětleny konvexní a nekonvexní mnohoúhelníky a jejich vlastnosti. Nejdelší část je věnována kapitole o trojúhelnících, která je opravdu zdařile zpracovaná a obsahuje i informace přesahující rámec základní školy. Vše je zakončeno rozdělením a vlastnostmi jednotlivých čtyřúhelníků.

Sedmá a osmá kapitola se zabývá shodností a podobností. Jsou zde přehledně a graficky zpracovány jednotlivé věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků. Následující podkapitoly (středová souměrnost, otočení, posunutí, stejnolehlost) jsou vysvětleny za pomoci velmi pěkných ilustrací.

Devátou kapitolu, která se zabývá konstrukčními úlohami, považuji za velmi přínosnou a zdařilou. Jsou zde popsány všechny konstrukce základních geometrických útvarů v rovině, kterým se v jiných publikacích podobného druhu věnují spíše jen okrajově.

Cílem desáté kapitoly je čtenáře seznámit s obvodem a obsahem základních rovinných obrazců. Přínosem pro čtenáře může být skutečnost, že jednotlivé vzorce nejsou jen uváděny jako fakt, ale je zde naznačen i jejich základní vývoj.

V jedenácté kapitole je jen velmi krátce naznačena vzájemná poloha dvou přímek, přímky a roviny a dvou rovin v prostoru.

Zbylá část publikace je věnována tělesům a jejich vlastnostem. Za pomoci velmi pěkných ilustrací jsou zde popsány jednotlivé mnohostěny a rotační tělesa.

Publikace je zakončena přehledem matematické symboliky, převody jednotek a řeckou abecedou.

Celou publikaci považuji za velmi zdařilou. Čtenáři je poskytnut komplexní přehled učiva základní školy. Kniha je doplněna i o poznámky z dějin matematiky či o zajímavosti z praxe a oživena zábavnými ilustracemi. Je zde použito barevného členění, které přehledně rozlišuje mezi definicemi, vlastnostmi objektů a praktickými aplikacemi.

Tuto publikaci bych doporučil zejména všem, kdo se chtějí dobře připravit na přijímací zkoušky na střední školy, ale také studentům středních škol.

Literatura

[1] PALKOVÁ, M. a kol. Průvodce matematikou 2. 1. vyd. Brno: Didaktik, 2007. 135 str. ISBN 978-80-7358-083-4. 

Informace o autorovi

Mgr. Martin Karhan

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, Katedra matematiky

České mládeže 8

400 96  Ústí nad Labem

Česká republika

Dannko@seznam.cz