Analýza prírodopisných filmov z hľadiska dostupnosti rôznych audiovizuálnych prostriedkov pre vyučovanie prírodovedných predmetov

Ján Štubňa - Lucia Vreštiaková

Abstrakt: Učiteľ má vo vyučovacom procese rôzne možnosti využitia audiovizuálnych prostriedkov. V článku spomíname krátku históriu prírodopisného filmu a jeho postupné začlenenie do bežného života, krátke anotácie prírodopisných filmov premietaných v slovenských kinách od roku 1994. Uvádzame možnosti ich sledovania pomocou viacerých dostupných audiovizuálnych prostriedkov a načrtávame ich možnosti využitia vo vyučovacom procese na základnej a strednej škole.

Klíčová slova: prírodopisný film, audiovizuálny prostriedok, vyučovací proces, kino.

Abstract: Teacher has many alternatives for using audio-visual tools in education. In this paper we have reviewed history of natural-science movies and their integration into everyday’s life. Annotations of some movies, witch were screened in Slovak cinemas since 1994, are also mentioned. A possible application of natural-science movies by using different audio-visual tools is discussed.

Keywords: natural-science movie, audio-visual tool, education, cinema.
Úvod

Súčasná doba ponúka množstvo audiovizuálnych prostriedkov určených pre vyučovací proces. K najstarším sa zaraďuje film. Začiatky filmu treba hľadať v túžbe človeka zaznamenať a reprodukovať realitu, ktorá siaha hlboko do histórie. Vynález fotografie v roku 1839 sa stal najdôležitejším krokom k naplneniu tejto túžby. Ďalším krokom bolo ovládnutie elektrického prúdu, zdroja umelého svetla, keď v roku 1881 Thomas Alva Edison vybudoval prvú elektráreň. Tretím krokom boli pozoruhodné výsledky, ktoré sa dosiahli v oblasti optiky. A to predovšetkým objav stroboskopického efektu, ktorý je založený na doznievaní zrakového vnemu na sietnici oka.

Za zakladateľov kinematografie sa pokladajú bratia Lumiérovci, ktorí si 13. februára 1895 dali patentovať kinematograf. O niekoľko týždňov predviedli svoj prvý film „Odchod robotníkov z továrne“. Prvé verejné predstavenie pomocou premietacieho aparátu so vstupným sa slávi ako hodina zrodu filmu. Bolo to 28. decembra 1895 v pivnici Grand Café na parížskom Boulevard des Capucines. Tento dátum sa všeobecne pokladá za začiatok dejín filmu (Dobiš 2005, Blech a kol. 1974).

Začiatky prírodopisného filmu sú spojené so spravodajstvom, s reportážou a táto skutočnosť zdôrazňuje priamu väzbu vtedajšej filmovej informácie s informáciou novinovou, kde mal film v prvom rade funkciu informatívnu. K prvým prírodopisným filmom možno zaradiť film Roberta J. Flahertyho z roku 1922 „Nanuk“, príbeh o živote eskimáckej rodiny počas jedného roku (Dobiš 2005).

Dnes sa film väčšinou spája s televíziou, videom prípadne je prezentovaný iným v súčasnosti bežným audiovizuálnym prostriedkom (Maňák, Švec 2003, Petlák 2004, Turanová a kol. 2006, Skalková 2007).

Vo vyučovacom procese má teda film mimoriadne významnú úlohu, tak ako to uvádzajú viacerí autori (Turanová 2000, Maňák, Švec 2003, Petlák 2004, Skalková 2007). Plní funkciu nielen motivačnú, ale je aj zdrojom a nositeľom informácií (Petlák 2004). Jeho cieľom je práve vo vzdelávacom procese preniesť vizuálne informácie prostredníctvom dynamického obrazu ku žiakovi (Maňák, Švec 2003). Priekopníkom používania filmu pri vzdelávaní bol Wagner (1977), ktorý vypracoval postup ako ho používať vo vyučovacom procese.

Metodika zisťovania používania filmov v školskej praxi z hľadiska dostupnosti audiovizuálnych prostriedkov

Získavať informácie o filme je možné ich vyhľadávaním v dennej tlači, rôznych knižných periodikách a časopisoch venovaných filmom, ako sú napríklad Premiere, Cinema, Film.sk, Blockbuster. Ľahko dostupným zdrojom sú internetové webové stránky celosvetovej databázy IMDb, česko-slovenskej databázy ČSFD, európskej databázy LUMIERE alebo server Kinema.sk, kde je možnosť vyhľadávať a spracovávať množstvo údajov, dát a informácií o filme, spolu s anotáciami a recenziami i ohlasmi bežných ľudí. Ďalším prameňom informácií sú konzultácie s odborníkmi kinematografie ako aj filmovými novinármi. Prezentácia audiovizuálnou technikou sa môže realizovať dvoma spôsobmi. Buď priamo v kine, kde je možné dohodnúť si premietanie filmu z ponúk distribučných spoločností u prevádzkovateľa kina. Alebo domácou projekciou s využitím ponuky filmových titulov video a DVD požičovní ako aj programovej ponuky verejnoprávnych i komerčných televízií.

Výsledky analýzy používania filmov v školskej praxi

V dnešnej dobe je možnosť stretnúť sa s prírodopisným filmom doma, v škole alebo v kine. Káblové spoločnosti na Slovensku ponúkajú niekoľko staníc, ktoré sa špecializujú na prírodopisný film ako napríklad televízna stanica Spektrum (v minulosti MAX1), Discovery Channel, Animal planet. Rovnako aj verejnoprávne televízie ako napríklad Slovenská a Česká televízia ponúkajú vo svojej programovej skladbe tento žáner. Občas prírodopisný film zaradí do svojej programovej štruktúry i niektorá zo súkromných televíznych spoločností. Samozrejme veľké množstvo prírodopisných filmov je možné zakúpiť alebo zapožičať na viacerých médiách ako napríklad VHS, VCD a DVD, alebo si ich možno ísť pozrieť do kina. Väčšina prevádzkovateľov kín na Slovensku ponúka možnosť organizovaných predstavení pre väčšie skupiny. Škola, trieda alebo triedy sa môžu dohodnúť na konkrétnom filme z ponúk distribučných spoločností a čase, v ktorom chcú vybraný film vidieť. Vo všetkých slovenských kinách k 1.3. 2008 sa prírodopisné filmy premietali vo formáte 35 mm. Filmy vo formáte 70 mm (formát IMAX, kde sú políčka umiestnené vodorovne a nie zvisle) boli premietané v jedinom 3D kine na Slovensku – Orange IMAX v Bratislave, ktorého činnosť však skončila 30.4.2006. V danom článku prezentujeme situáciu v ponuke prírodopisných filmov premietaných v slovenských kinách po roku 1994. Od tohto roku slovenské kiná ponúkli 21 filmových titulov (Tab. 1) od piatich distribučných spoločností (SPI International, Intersonic, ASFK, Saturn Entertainment a Metropolis Plus).

Tabľuka 1:  Zoznam prírodopisných filmov premietaných v SR

V článku približujeme filmy, ktoré boli alebo sú v distribúcii a je ich možné premietať v ktoromkoľvek kine na Slovensku s možnosťou využitia vo vyučovacom procese. Filmy sme zoradili podľa dátumu premiér na Slovensku (Tab. 1).

Film Baraka - Odysea Zeme patrí medzi filmy, ktoré sa ako prvé objavili v distribúcii v našich kinách a kvôli veľkému úspechu po ôsmych rokoch bola obnovená premiéra. Bol nominovaný na množstvo filmových cien. V roku 1994 získal jednu z cien na festivale v Montrealy. Film je možné využiť pri vyučovaní na stredných školách v predmetoch geografie, biológie, ekológie a na základnej škole v prírodopise, zemepise vo všetkých ročníkoch, pretože zhrňuje život na planéte Zem v kocke. Krásy prírody striedajú ľudské rituály a náboženské vyznania. Slová vo filme by boli zbytočné, lebo všetko za seba hovoria nádherné dlhé zábery prírodných krás, úkazov a ľudskej rôznorodosti. Každá scéna má zmysel a zároveň je myšlienkovo spätá s tou nasledujúcou. Život domorodých kmeňov je zaujímavo reflektovaný so životom modernej civilizácie, mladé kurence v liahni sú úsmevne prestrihávané so zábermi tlačiacich sa ľudí v hromadnej doprave, či dennej dopravnej rutine. Baraka zobrazuje symbiózu organizmov a nespútanej prírody v jednom veľkom celku.

Film Mikrokozmos je ovešaný 7 cenami a 4 nomináciami z festivalov z celého sveta. Za zmienku stoja 4 Césary v roku 1997. Film má využitie v prírodopise pre 6. ročník a v biológii pre 2. ročník pri vyučovaní problematiky bezstavovcov. Podáva fascinujúce príbehy zo života bezstavovcov a detailne mapuje ich život. Ukazuje úchvatné zábery práce mravcov, párenie vážok, pohyb mnohonôžky, vytváranie vzduchovej bubliny vodným pavúkom, „milovanie“ sa slimákov, ale i dramatické zábery súboja roháčov, vyzobávanie mravcov bažantom, ale aj padanie kvapôčok dažďa a následný útek živočíchov do úkrytov. Mikrokozmos je film točený pomocou spomalených záberov, teleobjektívov, či zaujímavých záberov pod mikroskopom.

Film Atlantis je exkluzívna exkurzia do hlbín. Využiť je ho možné na hodinách prírodopisu pre 6. ročník a biológie pre 2. ročník, kde sa žiaci oboznámia s faunou oceánu, a v prírodopise pre 9. ročník s poukázaním na význam a krásu morského ekosystému. Ukazuje zábery fauny oceánov a morí, tak ako ju nepoznáme ani z dokumentárnych filmov z televízie. Zobrazuje faunu a flóru súostrovia Tahiti, v Červenom mori, na Bahamách, na Galapágoch i na severnom póle. Film s celovečernou metrážou nemá dej a je štruktúrovaný ako rada epizód s prevažne abstraktnými témami.

Film Putovanie vtákov bol nominovaný na Oskara. Okrem toho mal ďalších 12 nominácií na rôznych festivaloch, ktoré pretavil na tri víťazstvá. K najvýznamnejším patrí César z roku 2002. Film je možné využiť pri vyučovaní na strednej škole v predmete biológia pre 2. ročník, v prírodopise pre 6. ročník alebo pre 9. ročník, pri preberaní problematiky vtákov. Je členený na sériu krátkych epizód, ktoré predstavujú niektoré druhy migrujúceho vtáctva. Poskytuje krásne zábery a zaujímavé fakty. Autori sa snažili naplniť snímku emóciami, či už vtipnými fragmentmi vtáčieho správania sa, alebo načrtnutím nebezpečenstva, ktoré vtákom hrozí. Film ponúka napríklad zábery útočiaceho dravca, lov poľovníka, utopenia sa vtáka v chemickom odpade.

Film Putovanie tučniakov je najúspešnejší prírodopisný film všetkých dôb a druhý najúspešnejší dokumentárny film. V roku 2006 získal Oskara, ďalej pozbieral 10 cien na festivaloch a na ďalších 10 cien bol nominovaný. Zarobil viac ako 111 miliónov dolárov a videlo ho viac ako 16 miliónov divákov. Mapuje život tučniaka cisárskeho (Aptenodytes forsteri), ukazuje nádherné panorámy Antarktídy, akčné zábery pod vodou, perspektívy na kŕdeľ tučniakov v rôznych zostavách. Prezentovaný je každoročný kolobeh tučniaka ako putovanie do vnútrozemia, párenie, kladenie vajca a starostlivosť samca oň, prečkávanie tuhej a tvrdej zimy na póle i vyliahnutie malých tučniakov a ich púť k oceánu. Popritom ukazuje tvrdé zákony prírody prežitia. Film je vhodný pre výučbu hlavne na základných školách na hodinách prírodopisu v 6. ročníku, kde sa žiaci detailne zoznámia so životom tučniaka a v 8. ročníku, kde je možné ukázať činnosť ľadovcov, prípadne na hodinách zemepisu, pri vyučovaní problematiky Antarktídy ako svetadielu.

Príbeh modrej planéty má na účte jednu nomináciu v roku 2004 na festivale v Montrealy. Film sa snaží ponúknuť prierez evolúciou Zeme od vzniku vesmíru i samotnej planéty a života na nej. Obsahuje prekrásne zábery zrodu univerza a našej planéty, jej fáz od ohnivej gule, cez tvorbu oceánov i zeleného suchozemského raja až po vznik života. Ako kulisa slúžili predovšetkým Island a Madagaskar. Prvým veľmi zaujímavým momentom je sekvencia, keď sa život premiestňuje z mora na súš. Pútavé sú zábery rodiaceho sa vtáka, snímané z vnútra vajíčka. Scény pod vodou pôsobia ako tanec najrôznejších druhov rýb a iných živočíchov. Boj krabov o samičku dodáva filmu až akčnú atmosféru. Rovnako aj prestrihy z húfu rýb plávajúcich rovnakým smerom na kŕdeľ vtákov správajúcich sa úplne identicky. Film je možné využiť ako komplexný prierez rôznymi časťami biológie, prírodopisu a čiastočne i zemepisom.

Tajomstvo oceánu je dokument o podmorskom svete. Je pripravený z materiálu megaúspešného dokumentárneho seriálu The Blue Planet (Modrá planéta), ktorý bolo možné vidieť na slovenských alebo českých televíznych staniciach. Je to veľkolepá vizuálna skladačka tých najbizarnejších a najsilnejších záberov zo seriálu. Nepochybne najsilnejším prvkom snímky sú dych vyrážajúce zábery snímané nad aj pod hladinou oceánu. Štáb filmárov nakrúcal po celom svete, vo všetkých možných podnebných pásmach a vrstvách morskej biosféry. Mnohé zábery sú unikátne z hľadiska technického aj obsahového, lebo viaceré nasnímané druhy boli objavené len krátko pred nakrúcaním. Tvary, farby a pohyby podmorskej fauny sú predvedené v celej svojej pestrosti. Občas je až ťažké uveriť, že všetky tie hemžiace sa a vznášajúce sa tvory žijú na tej istej planéte. Film je možné využiť na vyučovacích hodinách prírodopisu v 6. ročníku a 2. ročníku biológie pri výučbe morských živočíchov.

Film Darwinova nočná mora v roku 2006 bol nominovaný na Oskara. Vyhral 8 cien. Za zmienku stojí César z roku 2006. Viktóriine jazero v Tanzánii je rybárska oblasť, kde v uplynulom období došlo k radikálnym zmenám. Od nasadenia takzvaného nílskeho okúňa spôsobil tento druh vyhynutie ostatných. Sám sa stal podstatným exportným artiklom tejto oblasti. Denne sem prilietavajú lietadlá prevažne z Európy, aby odvážali mnohotonové náklady rýb späť. Hoci si mnoho domácich myslí, že k nim prilietajú lietadlá prázdne, aby zobrali náklad, nie je to pravda. Z Európy sem za odmenu prúdia zbrane, následne distribuované do tých oblastí kontinentu, kde sa práve bojuje. K hlavnej téme sa pridávajú aj životné osudy ľudí, čím film ponúka pohľad na dopad danej situácie na konkrétnych ľudí s rozličným sociálnym statusom a ekonomickým zázemím. Ukazuje pritom obe strany, rybárov prežívajúcich často zo dňa na deň, prostitútky, ale aj majiteľov tovární. Možnosti využitia filmu v prírodopise pre 9. ročník a ekológia na stredných školách, ako dôsledok neuváženej introdukcie druhu.

Film Tepuy-cesta do hlbín Zeme je od najúspešnejšieho slovenského režiséra dokumentárnych filmov Pavla Brabáša, ktorý získal už nejednu cenu za svoje filmy na rôznych festivaloch. Film pojednáva o výprave slovenských, českých a amerických jaskyniarov na Chimanta, jednu z päťdesiatich troch stolových hôr vo Venezuele, kde sa vyskytujú jedny z najstarších jaskynných systémov na Zemi. Tieto jaskyne, ktoré vznikli v kremenci boli vytvorené pôsobením nielen vody ale i kolóniami mikroorganizmov. Film má využitie v prírodopise v 8. ročníku na základnej škole pri vyučovaní krasových procesov.

Všetky charakterizované filmy je možné v súčasnej dobe vidieť aspoň pomocou jedného audiovizuálneho prostriedku (Tab. 2). K 1. 3. 2008 je v kinách možné vidieť len päť filmov a to: Darwinova nočná mora, Príbeh modrej planéty, Putovanie tučniakov, Tajomstvo oceánu a Tepuy – cesta do hlbín Zeme. Vo videopožičovniach je možné si zapožičať Atlantis, Baraka - Odysea Zeme, Mikrokozmos, Príbeh modrej planéty, Putovanie tučniakov, Tajomstvo oceánu, Darwinova nočná mora, Putovanie vtákov a Tepuy – cesta do hlbín Zeme. Nie všetky sa musia vyskytovať v každej videopožičovni, keďže sa jedná aj o staršie filmové tituly. Niektoré z televíznych staníc v minulosti zaradili do svojej programovej skladby tieto filmy: Atlantis, Baraka – Odysea Zeme, Mikrokozmos, Putovanie vtákov.

Tabľuka 2:  Možnosti prezentovania filmu pomocou audiovizuálnej techniky

Záver

Filmy premietané v kinách je možné využiť ako doplnkový materiál pre vyučovací proces, kde žiaci môžu vidieť opisované druhy a procesy na hodinách biológie, prírodopisu, geografie i zemepisu a ich význam v prírode. Učiteľ samozrejme môže vybrať určité úseky filmov, ktoré sú dostupné pre domácu reprodukciu a premietnuť ich, či už pri vysvetľovaní nového učiva, prípadne ako motiváciu na vyučovacej hodine. V článku sme vytvorili prehľad premietaných, prípadne odpremietaných prírodopisných filmov v slovenských kinách s krátkymi anotáciami a naznačili sme ich možné využitie vo vyučovacom procese na základnej a strednej škole v prírodovedných predmetoch. Ďalej sme uviedli možnosti ich sledovania pomocou rôznych audiovizuálnych prostriedkov (Tab. 2).

Literatúra

[1] BLECH, R. a kol. Malá encyklopédia filmu. Bratislava: Obzor, 1974. 

[2] DOBIŠ, I. Dokumentárny film. Bratislava: Univerzita Komenského, 2005. ISBN 80-223-2008-0. 

[3] MAŇÁK, J. - ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. ISBN 80-7315-039-5. 

[4] PETLÁK, E. Všeobecná didaktika. Bratislava: Iris, 2004. ISBN 80-89018-64-5. 

[5] SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1821-7. 

[6] TURANOVÁ, L. Didaktika geológie 1.. Bratislava: Univerzita Komenského, 2000. ISBN 80-223-1450-1. 

[7] TURANOVÁ, L. - BIZUBOVÁ, M. - ČERŇANSKÝ, S. IKT vo výučbe geológie. Nitra: Fakulta prírodných vied UKF, 2006. ISBN 80-8094-032-0. 

[8] WEGNER, H. Teaching with film. Bloomington: Phi Delat Kappa Educational Foundation, 1977. 

Informace o autorech

Mgr. Ján Štubňa

Prírodovedecká fakulta UK, Geologický ústav

Mlynská dolina

842 15 Bratislava 4

Slovensko

janstubna@gmail.com

Mgr. Lucia Vreštiaková

Prírodovedecká fakulta UK, Katedra aplikovanej a environmentálnej geofyziky

Mlynská dolina

842 15 Bratislava 4

Slovensko

vrestiakova@fns.uniba.sk