Recenze: Základy kvantitativního šetření

Květoslav Bártek

Klíčová slova: výzkum, kvantitativní, monografie, recenze

Keywords: research, quantitative, book, rewiev
Publikace australského autora směřuje do oblasti kvantitativního výzkumu v sociálních vědách a je určena pro studenty (převážně) postgraduálního studia. Vzhledem k tomu, že publikace je koncipována jako odborná příručka, najdou v ní jistě inspiraci i odpovědi na své otázky také studenti pregraduální. Autor se zabývá celkovou realizací výzkumného šetření pomocí dotazníkové metody od zrodu a formulace problému až po sepsání výzkumné zprávy. Autor vychází z předpokladu, že typ dotazníkového výzkumného šetření je studentům nejbližší, nejpřístupnější a tudíž i v disertačních pracech a studentských projektech metodou nejrozšířenější. Obecné principy empirického šetření zpracované v této publikaci je následně možno aplikovat i v šetřeních využívajících metod jiných než v publikaci popisovaných.

Účelem knihy je, výstižnými slovy autora, „…popis logiky a strategie tohoto typu šetření, analýza jednotlivých kroků, pomocí nichž se takové šetření provádí, demonstrace těchto kroků pomocí příkladů a ukázky, jak je možné logiku a strategii rozšířit z jednoduššího sledování na komplexnější výzkum“. Svá slova autor také plní. Poskytuje tak pro mnohé, nematematicky orientované studenty-výzkumníky přehledný „orientační plán“ v bludišti metodologie sociálněvědního výzkumu.

Publikace je rozvržena do sedmi kapitol. Každá z kapitol je zakončena anglicko-českým shrnujícím slovníčkem důležitých pojmů, s nimiž se v kapitolách čtenáři setkávají. Často je text jednotlivých kapitol opatřen výběrem z tématicky zaměřené zahraniční literatury, různými schématy, tabulkami či názornými grafy. V závěrečných přílohách čtenář jistě uvítá seznamy publikací vhodně doplňující a rozšiřující témata jednotlivých kapitol. Seznamy jsou zpracované přímo autorem i překladatelem, který seznamy doplnil o dostupnější české publikace. Ve druhé příloze pak nalezneme konkrétní příklad - popis struktury kvantitativního šetření pro dvě proměnné: socioekonomický status a odcizení škole.

Úvodní kapitola nás seznamuje s koncepcí a zaměřením celé publikace, definuje fundamentální prvky (jako jsou závisle a nezávisle proměnné) a představuje obecný model kvantitativního výzkumu.

Druhá kapitola se zabývá vztahy, které můžeme sledovat mezi proměnnými. V dalších subkapitolách autor objasňuje své motivy k zaměření publikace převážně na šetření menších rozsahů. Jako jeden z důvodů jmenuje orientaci na studenty (pro něž je, vzhledem k jejich možnostem, výzkum menšího rozsahu typický) jako samostatné výzkumníky, mnohdy tápajících, hledajících a často také nenacházejících.

Třetí kapitola čtenáře provádí úskalími formulace výzkumného problému, cílů a výzkumných otázek. Dále se kapitola věnuje aspektům dotazníkového šetření a konstrukci i použití dotazníku jako metodě sběru dat. V subkapitolách osvětluje problematiku výběru a stanovování výzkumného vzorku, strategie získaní dat, zde se čtenář seznamuje s procesem shromažďování dat (především prostřednictvím dotazníku) a strategie analýzy dat, která navazuje i jako fáze výzkumného šetření na fázi sběru dat.

Ve čtvrté kapitole se na příkladech seznámíme s implementací jednotlivých, již představených prvků do výzkumného šetření.

Následující kapitola je věnována sestavování výzkumné zprávy. Představuje rámcovou strukturu výzkumné zprávy, její jednotlivé položky – kapitoly, které musí obsahovat a formuluje řídící otázky, jejichž zodpovězení tvoří obsah jednotlivých kapitol.

Šestá kapitola představuje příklady kvantitativních výzkumů v jejich různé šíři. Autor postupuje dle zvolené koncepce celé publikace od jednodušších příkladů ke složitějším a od konkrétnějších příkladů odvozuje obecné.

Poslední kapitola zobecňuje jednoduchý model kvantitativního šetření, tím že jej rozšiřuje o další prvky a metody analýzy dat.

Publikaci lze doporučit začínajícím výzkumníkům jako dobrý výchozí bod na jejich cestě ke správně realizovanému výzkumnému šetření. Neseznamuje čtenáře s matematickou stránkou vyhodnocování dat, ale zaměřuje se na logickou výstavbu výzkumného šetření a pochopení jeho základních vazeb a souvislostí mezi jednotlivými prvky a etapami.

Literatura

[1] PUNCH, K. F.  Základy kvantitativního šetření. 1. vyd. Praha: Portál, 2008. 152 str. ISBN 978-80-7367-381-9. 

Informace o autorovi

Mgr. Květoslav Bártek, Ph.D.

Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s.

Jeremenkova 1142/42

772 00 Olomouc

Česká republika

kvetoslav.bartek@mvso.cz