Anotace: Hodnocení učebnic

Anna Šlégrová

Klíčová slova: výzkum, recenze, hodnocení

Keywords: research, rewiev, assessment
Přestože se zdá být trh s pedagogickou literaturou téměř přeplněn, musíme konstatovat, že aktuálních publikací zabývajících se tvorbou a hodnocením učebnic je velmi málo. Proto především odborníci a vědečtí pracovníci, kteří se orientují na problematiku učebnic a učebních textů, zajisté ocení v loňském roce vydanou sto čtyřiceti stránkovou publikaci Hodnocení učebnic.

Předkládaná publikace vyšla v edici Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 7 a vznikla za podpory MŠMT ČR v rámci projektu „Centrum základního výzkumu školního vzdělávání“ s registračním číslem LC 06046. Zároveň navazuje na sborník Učebnice pod lupou. Dílo se sestává ze 12 článků, které jsou rozděleny do tří hlavních kapitol: Teorie učebnic, Učebnice z pohledu vydavatelů a Analýza učebnic.

Část s názvem Teorie učebnic se skládá ze tří příspěvků autorů J. Mikka, J. Maňáka a Z. Sikorové, kteří problematiku učebnic pojímají z teoretického hlediska. Článek estonského profesora Jaana Mikka - Učebnice: budoucnost národa -, který patří mezi vrcholné odborníky v oblasti teorie a výzkumu učebnic, je rozdělen do pěti částí. Nejprve zdůrazňuje důležitost učebnic, poté se věnuje funkcím učebnic, na které plynule navazuje pojednání o hlavních aspektech kvality učebnic. Závěr je pak věnován tomu, jakým způsobem by bylo možné zvyšovat kvalitu učebnic a jak by bylo možné učebnice evaluovat. Příspěvek je velmi přínosný především proto, že čtenáři nabízí mnoho způsobů, jak pohlížet na zkoumání a pojímání učebnic. Vzhledem k tomu, že zmiňovaná stať je součástí knihy Textbook: Research and Writing, ve které jsou hlouběji rozpracovány jednotlivé body z článku, může být tato studie teoretickým východiskem pro všechny, kteří mají zájem hlouběji se zabývat zkoumáním učebnic.

Druhý příspěvek od prof. J. Maňáka se zaměřuje na učebnice jako kurikulární projekt. Je zde provedeno srovnání vybraných tří učebnic dějepisu z hlediska toho, do jaké míry vybrané učebnice respektují požadavky osnov. V závěru jsou nastíněny problematické oblasti, které by měly být do budoucna řešeny, budeme-li chtít vytvářet a mít na trhu kvalitní učebnice odpovídající požadavkům současné doby a společnosti.

Teoretickou část uzavírá stať Z. Sikorové s názvem Návrh seznamu hodnotících kritérií pro učebnice základních a středních škol. Autorka představuje čtenáři tabulku hodnotících kritérií, která byla sestavena na základě získaných výsledků z rozsáhlého výzkumu, který zkoumal, jaká kritéria považují učitelé základních a středních škol za významná při hodnocení učebnic za účelem jejich výběru.

Druhá část překládané knihy je věnována pohledu vydavatelů učebnic. V příspěvcích V. Martinkové a J. Staudkové je naznačeno, jakým způsobem nahlížejí na učebnice jejich vydavatelé a jak by dle jejich názoru měly učebnice vypadat. Je zde věnována pozornost schvalovací doložce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Martinková zde zcela oprávněně kritizuje nedostatky současného schvalovacího procesu učebnic a neochotu ministerstva ke spolupráci s lektory a odborníky z praxe. Zároveň předkládá návrh, jak by bylo možné tento náročný a velmi důležitý proces zlepšit. Autorka se dovolává jednotných hodnotících kritérií, jež by byla přístupná a srozumitelná jak odborníkům, tak i široké odborné veřejnosti, která přichází denně do kontaktu s učebnicemi.

Příspěvek J. Staudkové se věnuje především učebnici samotné, a to z hlediska vydavatele. Zdůrazňuje zde důležitost toho, aby učebnice byla koncipována v souladu s kurikulárními dokumenty a aby podporovala rozvoj žákových kompetencí. Dále se autorka zamýšlí nad funkcí metodických příruček a pracovních sešitů a nad možnostmi elektronické podoby učebnice. Celkově nám tento článek nabízí informace, které jsou většině odborníkům z oblasti výchovy a vzdělávání známy, nicméně neuškodí, když si je občas všichni znovu připomeneme.

Třetí, nejrozsáhlejší část je věnována praktickým analýzám učebnic. V pěti příspěvcích jsou představeny různé druhy analýz učebnic různých předmětů. První příspěvek je věnován cizojazyčným učebnicím, druhý text se věnuje učebnici sportovní teorie a třetí příspěvek se zaměřuje na učebnice fyziky. Zbylé příspěvky pojednávají o učebnicích zeměpisu, a to z hlediska obtížnosti textu. Poslední článek je věnován sociálnímu zeměpisu a pojmové analýze. Představované příspěvky vycházejí většinou z uskutečněných výzkumů a prezentují získané výsledky.

Recenzovaná publikace nabízí několik pohledů na zkoumání, tvorbu a analýzu učebnic. Jednou z věcí, které by se snad daly předkládané knize vytknout je grafické zpracování a přehlednost tabulek a grafů u některých prezentovaných analýz. Nicméně pozorný čtenář se zájmem o danou problematiku v nich zajisté nalezne všechny potřebné informace. Přihlédneme-li k současné situaci na trhu s učebnicemi a s odbornou pedagogickou literaturou, ve které je titulů věnující se výzkumu učebnic pramálo, má předkládaná kniha nezastupitelné místo a může být velkým přínosem nejen pro odborníky zabývající se danou problematikou.

Literatura

[1] MAŇÁK, J. - KNECHT, P. (eds.)  Hodnocení učebnic. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-148-5. 

Informace o autorovi

Mgr. Anna Šlégrová, 

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra matematiky

Žižkovo nám. 5

771 40 Olomouc

Česká republika

a.slegrova@centrum.cz