Anotace: Agresia detí a adolescentov 1

Mária Smetanová

Klíčová slova: agresia, výskum správania sa detí a adolescentov, vedecko-metodická publikácia

Keywords: agression, research of behaving of children and adolescents, scientific-methodical publication
Do rúk odbornej verejnosti sa dostáva vedecko-metodická publikácia v ruskom jazyku Agresia detí a adolescentov, autormi ktorej je kolektív vedeckých pracovníkov rôznych katedier Petrohradského štátneho inštitútu psychológie a sociálnej práce pod vedením prof. N. M. Platonovej.

Samotný názov publikácie korešponduje o tom, že daná kniha analyzuje agresívne správanie sa detí a adolescentov. Výber problematiky výskumu bol s určitosťou determinovaný jeho aktuálnosťou a urgentnosťou spracovania. Publikácia je diferencovaná na úvod, štyri kapitoly a zoznam bibliografických údajov. Úvodné slová patria stanoveniu transparentného dôvodu výskumu detskej a mládežníckej agresie, ktorým je jej bezprecedentný rast, a tým chcú autori apelovať na odborníkov, aby sa venovali najmä profylaktickým programom. V úvode kolektív tvorcov knihy uvádza percipientov do problematiky. Daná publikácia sa člení na štyri kapitoly a dvadsať jeden podkapitol, ktoré obsahovo navzájom súvisia, nenásilne sa dopĺňajú a vytvárajú jeden homogénny prehľadný celok. Prvá kapitola s názvom Agresívne správanie je orientovaná na meritum agresie v rámci rôznych teoretických koncepcií domácich a zahraničných vedcov, zaoberá sa jej špecifikami, a taktiež ju skúma z hľadiska prejavu psychologickej obrany. Druhá kapitola má názov Osobitosti agresie detí a adolescentov. V nej sa analyzujú špecifiká agresívneho správania rôznych vekových skupín, uvádzajú sa príčiny nepatologickej detskej a mládežníckej agresie, ilustruje sa úloha rodiny, deskribujú sa faktory determinujúce vznik agresie, sprostredkuje sa interakcia medzi agresiou a deviačným správaním. V tretej kapitole, ktorá nesie názov Formy a metódy práce s deťmi a adolescentmi, sa dozvedáme o možnostiach efektívnej komplexnej diagnostiky, skupinovej, individuálnej a rodinnej terapie, aplikácie metód, programov a techník korekčnej práce. Štvrtá kapitola s názvom Skúsenosť v organizácii profylaktickej práce s deťmi a adolescentmi náchylnými k agresii pojednáva o profylaxii sebadeštrukčného správania detí a adolescentov, venuje sa suicidálnemu správaniu deti a mládeže, reflektujú sa výsledky práce Linky dôvery, a taktiež detských zariadení a na ich fundamente sa kladie dôraz na zvyšovanie kvalifikácie personálu. V závere knihy je uvedená literatúra so sto piatimi zdrojmi, s ktorými autori pracovali. Tento fakt dokumentuje obsahovú rôznorodosť a kvalitu publikácie, čo dáva možnosť jej ďalšieho spracovania.

Daná kniha, ktorej už samotný názov prezrádza, že je venovaná výskumu agresívneho správania sa detí a adolescentov, je bez pochýb vynikajúcim inšpiračným a študijným zdrojom. Vedecko-metodická publikácia, ktorá je pútavo písaná, má slúžiť na zefektívnenie práce a ďalšie vzdelávanie odborníkov v oblasti psychológie, sociálnej práce a pedagogiky. Autori, ktorí participovali na jej vydaní, čerpali zo skúseností a práve z toho titulu sa dá kniha hodnotiť kladne, čo potvrdzujú aj pozitívne vyjadrenia editorov a recenzentov tejto vedeckej štúdie. Daná publikácia je určite prínosná, keďže je výsledkom kooperácie kolektívu odborníkov a ich snahy poukázať na dosť aktuálny a frekventovaný problém dnešnej doby, ba čo viac, autori ponúkajú aj eventuálne varianty jeho riešenia, pragmatické rady a odporúčania. Svojim obsahom môže kniha osloviť a zaujať ako odbornú, tak i laickú verejnosť, keďže je ukážkou vynikajúco a starostlivo spracovanej problematiky, podloženej nielen selektovanou literatúrou, ale najmä praktickou empíriou (výsledkami rôznych testov, dotazovačov, ankiet, dotazníkov, besied, konzultácií, štatistických tabuliek, práce Linky dôvery, a taktiež aplikáciou metód, techník, programov a technológií). Na záver sa dá konštatovať, že vďaka značnému kvalitatívnemu a kvantitatívnemu autorskému vkladu je daná vedecká štúdia na vysokej odbornej úrovni a nemala by chýbať v knižničných fondoch a ujsť pozornosti odborníkov.

Literatura

[1] PLATONOVA, N. M.  Agressia u detej i podrostkov. Sankt-Peterburg: Reč , 2006. 336 str. ISBN 5-9268-0290-3. 

Informace o autorovi

Mgr. Mária Smetanová, 

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove/Inštitút prekladateľstva a tlmočníctva

17. novembra č. 1

080 01 Prešov

Slovenská republika

majockas@gmail.com