Recenze: Učíme děti učit se

Radek Vít

Klíčová slova: vyučování, učitel,

Keywords: teaching, teacher
Publikace Učíme děti učit se si za cíl klade usnadnit práci pedagogů při vyučovacím procesu. Čítá sedm kapitol, jejichž témata se dotýkají sociálních a osobnostních kompetencí vyučujícího, přičemž v potaz je brána aplikace v každodenním prostředí školy. Obsahuje návody, jak přimět žáky k aktivní komunikaci, jak využívat jejich kreativitu, jak pracovat při vyučování s médii, ovšem i jak by žáci měli pracovat s informacemi.

Kapitola první, nesoucí název „Komunikační struktury“, nastiňuje, které postupy má učitel k dispozici, pokud chce výuku oživit. Jsou zvažována hlediska jako zasedací pořádek, typy úkolů, počet žáků ve skupině. Druhá kapitola, nazvaná „Kreativní postupy“, se zaobírá využitím tvořivých přístupů k práci ve škole; vysvětleny zde jsou konkrétní příklady technik: brainstorming, brainwriting, němý dialog, myšlenkové mapy, clustering, aj. Kapitola třetí učitelům objasňuje způsob, jak děti „naučit učit se“, což je současně její vlastní název. Navrženy jsou techniky, jež žákům pomohou rozvinout strategie učení, přičemž ohled se bere na následující kategorie: žákovo já (pracovní místo, automotivace, učební typ), plánování učení (formulace cílů, analýza učiva, učení doma, příprava na zkoušku), spolupráce a zápisky, osvojování nového lexika, rešerše, práce s texty a referáty. V kapitole následující, t.j. „Média a prezentace“, se autorky zamýšlejí nad rolí médií ve vyučování, jejich vztahu k myšlení žáků, kulturními technikami ve výuce, vizualizací, ale i nad možnostmi zakonponování médií do výuky, kupř. PowerPointová prezentace, zpětný projektor, klasická tabule. Kapitola pátá „Pozorování a kvalitativní rozvoj výuky" specifikuje, proč a jakým způsobem se dá pozorování využít při vyučování; uvedeny jsou konkrétní příklady: deník učitele, video, audiokazeta, možnosti analýzy a interpretace dat a možnosti využití výsledků pozorování. „Komunikace směrem dovnitř a ven“ je titulek kapitoly šesté, která upřesňuje, jak ve školním prostředí probíhá komunikace. Pozornost je věnována zejména nonverbálním signálům, zpětné vazbě, rozhovorům zaměřeným na poradenství a v neposlední řadě vedení rodičovských schůzek. Jak z názvu vyplývá, poslední kapitola „Jsem ve škole nový“ poskytuje jednak začínajícím učitelům, jednak učitelům, kteří začínají působit na novém pracovišti, doporučení, komu se ve škole představit; pojedává též o organizaci školy, vyučování a zdraví.

Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době bývá v rámci vyučování na ZŠ a SŠ velmi často kladen důraz na tzv. klíčové kompetence u žáků a jejich rozvoj, se publikace Učíme děti učit se jeví jako velmi aktuální. Začínajícím učitelům může posloužit jako cenná pomůcka nabízející praktické postupy, techniky a doporučení, pro zkušené pedagogy může být zdrojem inspirace a přispět ke zefektivnění vyučovacího procesu a k jeho zkvalitnění. Dalším pozitivem je, že obsahuje podnětné návrhy vedoucí pedagogy k sebereflexi, jež pro začínající učitele mohou posloužit jako vodítko, zatímco zkušení učitelé budou mít možnost rozšířit si svůj repertoár technik. Inspirativní jsou rovněž bohaté přehledy doporučené literatury k dalšímu studiu; jedná se o publikace jak cizojazyčné, tak v českém jazyce.

Literatura

[1] BERGER, E. - FUCHS, H. Učíme děti učit se. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009. 112 str. ISBN 978-80-7238-854-7. 

Informace o autorovi

PhDr. Radek Vít

Univerzita Karlova, Padagogická fakulta, Katedra anglického jazyka a literatury

Celetná 13

110 00 Praha 1

Česká republika

radek.vit@pedf.cuni.cz