Recenze: Modularizace a její aplikace v bakalářském studijním oboru Učitelství pro MŠ

Dominika Stolinská

Klíčová slova: výzkumný projekt, evaluace, modularizace

Keywords: research project, evaluation, modularization
Publikace prezentuje charakter výzkumného projektu, jeho průběh a výsledky výzkumu. Je určena k inspirování dalších řešitelů projektu s tématikou evaluace a modularizace.

Při tvorbě tohoto titulu autorky postupovaly systematicky. Podklad empirické části tvoří teoretická východiska, která se zaměřují mj. na strukturu pojmu „modul“. Vzdělávací modul představuje soubor kompetencí, které mohou být hodnoceny. Tzn., že různé vyučovací předměty i organizační formy výuky (teoretické vyučování, praktická cvičení, praxe) jsou v určeném časovém období spojeny tak, aby vytvořily uzavřenou jednotku, která sleduje určitý vzdělávací cíl, resp. umožňuje předat určité kompetence v takové kvalitě, kterou je možné hodnotit. (J. KALOUS, 2006) Každý modul by měl respektovat také jisté principy – kterými jsou principy modulového uspořádání, princip gradace a prostupnosti, a princip volitelnosti. Nejen, že toto vymezení bylo zachyceno v přípravné (tedy teoretické) části, však pracuje se s ním i při sledování současného a tvorbě inovativního pojetí akreditovaného studijního oboru Učitelství pro MŠ.

Celá publikace je přehledně členěna do 5 kapitol + přílohy a literatura. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Postupují od obecného ke specifickému. První kapitola prezentuje teoretická východiska, ze kterých vychází cíle řešeného projektu „Evaluace a inovativní aplikace bakalářského studijního oboru Učitelství pro mateřské školy.“ Druhá kapitola se zabývá již daným projektem. Uvádí např. informace o obsahu, cílech, realizovaných klíčových aktivitách, vazbě na strategické dokumenty, cílové skupině, partnerech projektu, metodách realizace projektu, inovativních přístupech, nebo např. o složení realizačního týmu. Třetí kapitola je určena k popisu průběhu jednotlivých fází realizace projektu. První fáze zachycuje evaluaci stávajícího bakalářského studijního programu. Druhá fáze je věnována odborným diskusím s partnery, přípravě a koncipování nového studijního programu. A ve třetí fázi již dochází ke zpracování studijního programu do modulové podoby. Čtvrtá kapitola je vyhrazena pro empirické poznatky. Výzkum je ve všech svých atributech detailně a věcně popsán. Hlavní cíl výzkumu uvádí potřebu ověření přínosu a efektivnosti inovovaného studijního programu prostřednictvím výzkumných aktivit. Průběh i výsledky výzkumu jsou předkládány jasně, zřetelně a průkazně. Závěrečná pátá kapitola poté vyhodnocuje cíle projektu. Autorky konstatují, že evropské projekty jsou velmi efektivní cestou ke zkvalitňování terciárního vzdělávání. Po administrativní stránce jsou sice velice náročné, však tento projekt zcela naplnil stanovené cíle a záměry. (A. NELEŠOVSKÁ, E. ŠMELOVÁ, 2008) Poté následují přílohy, které tvoří dokumentaci k výzkumným nástrojům, a literatura.

Publikace prezentuje odborný text, jehož téma je pro význam dnešního pojetí terciárního vzdělávání vysoce aktuální. Modulové uspořádání totiž podporuje flexibilitu odborného vzdělávání hlavně širokými možnostmi variabilit organizačního uspořádání vzdělávacích programů, což je jedním z požadavků Boloňské deklarace, protože tak je možné zajistit prostupnost studia v rámci Evropy.

Co se týče využitelnosti výsledků tohoto projektu, tak se domnívám, že odkryly nové možnosti pro zvýšení kvality vzdělávání, což může být přínosem jednak pro samotné pracoviště, a také pro další vysoké školy, kterým daly možnost se jimi nechat inspirovat.

Literatura

[1] KALOUS, J. - VESELÝ, A. Vybrané problémy vzdělávací politiky. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2006. 159 str. ISBN 80-246-1262-3. 

[2] NELEŠOVSKÁ, A. - ŠMELOVÁ, E. Modularizace a její palikace v bakalářském studijním oboru Učitelství pro MŠ. 1. vyd. Praha: Univerzita Palackého, 2008. 141 str. ISBN 978-80-244-2090-5. 

Informace o autorovi

Mgr. Dominika Stolinská, 

Univerzita Palackého v Olomouci,Pedagogická fakulta, Katedra primární pedagogiky,

Žižkovo nám. 5

771 40 Olomouc

Česká republika

Dominika.Stolinska@centrum.cz