Recenzia: Reedukácia a komplexná rehabilitácia zraku u jednotlivcov so zrakovým postihnutím.

Michal Gabarík

Klíčová slova: rodová reedukácia zraku, zrakové postihnutie, komplexná rehabilitácia zraku,

Keywords: vision reeducation, visual disability, comprehensive rehabilitation of the vision,
Absenciu odbornej slovenskej literatúry týkajúcej sa problematiky reedukácie zraku a jeho komplexnej rehabilitácie už roky pociťujú nielen študenti špeciálnej pedagogiky, ale najmä pedagogický a odborný pracovníci v špeciálnom školstve. Túto pomyslenú medzeru sa snaží vyplniť práve publikácia PaedDr. Jany Lopúchovej, PhD.

Autorka rozdeľuje problematiku do jedenástich kapitol. V prvej kapitole nesúcej názov – Zrakové postihnutie krátko popisuje etiológiu, symptomatológiu a základné druhy zrakového postihnutia či narušenia, ako aj diferenciáciu jednotlivcov so zrakovým postihnutím.

Podobne druhá a tretia kapitola o binokulárnom videní a jednotlivcoch s poruchami binokulárneho videnia ponúkajú úvod do problematiky porúch binokulárneho videnia - o. i. aj rozdelenie, charakteristiku, možnosti diagnostiky, špecifiká porúch binokulárneho videnia. K špecifikám porúch binokulárneho videnia popisuje autorka aj vplyv tejto nedostatočnosti na psychiku, motoriku, kognitívne procesy. Nemenej dôležité sú aj rozpracované sociálne špecifiká resp. vplyv narušenia na sociálne vzťahy. Obe tieto kapitoly ponúkajú všeobecnejší pohľad, ktorý však je veľmi potrebný pre ucelený obraz o danej problematike.

V 4. kapitole autorka v úvode ponúka základne pojmy a ich definície. V podkapitole Súčasný stav problematiky reedukácie na Slovensku veľmi kriticky charakterizuje súčasný (zúfalý) stav problematiky reedukácie zraku na Slovensku a v Českej republike, najmä jej teoretickej bázy. Podľa výsledkov prieskumu konštatuje, že súčasná metodika práce špeciálnych pedagógov sa opiera hlavne o metodiky rozpracované v 70-tych rokoch. Nemožno nepoznamenať, že autorka tieto metódy nezatracuje ani nedegraduje, ale poukazuje na pokrok a možnosti, ktoré sú k dispozícii v súčasnosti. Ďalej sa venuje súčasnej legislatíve kde akcentuje individuálny prístup, najmä v predškolských a školských zariadeniach nakoľko vek týchto detí považuje za kľúčový v reedukácii zraku. Stanovuje najširší no zároveň presný cieľ stimulácie a reedukácie ako interval od udržania k odstráneniu poruchy. V tejto kapitole sa venuje aj reedukácii zraku u dospelých, kde si všíma absenciu komplexnej rehabilitácie, odbornej literatúry, výskumu, inštitucionalizácie ako aj metód, prostriedkov, foriem, organizácie a systematickej reedukácie týkajúcej sa tejto vekovej skupiny. Autorka konštatuje, že táto problematika by mala byť nevyhnutne a v čo najbližšej dobe spracovaná tak, aby sa vytvorila teoretická aj praktická základňa pre multidisciplinárny prístup k dospelým jednotlivcom so zrakovým postihnutím. Na tak širokú tému však v publikácii nevyhradzuje viac priestoru, pravdepodobne pretože doteraz nie sú vypracované empiricky overené východiská pre seriózny štart subdisciplíny.

Piata kapitola je venovaná tradičnej reedukácii porúch binokulárneho videnia - najmä pleoptike a ortoptike.

Zmyslovým vnímaním sa zaoberá šiesta kapitola monografie, ktorá je zameraná na objasnenie fungovania senzorickej percepcie podľa jednotlivých zmyslov a ich integrácie. Akcentuje dôležitosť komplexného vnímania informácie a čiastočne sa venuje aj téme neuropsychologického spracovania a regulácie. Za dôležitú a v praxi využiteľnú považujeme uvedenú tabuľku podľa Stephensovej o príznakoch dysfunkcie senzorickej integrácie. Rovnako aj stručné spracovanie tejto rozsiahlej témy dotýkajúcej sa nielen jednotlivcov so zrakovým postihnutím, čo môže priniesť odpovede na niektoré konkrétne otázky odborných pracovníkov v poradenskej praxi (resp. na ne naviesť).

Siedma kapitola sa venuje zo značnej časti práve algoritmu nácviku jednotlivých zložiek zrakového vnímania, ktoré predtým popisuje. Následne autorka v ôsmej kapitole veľmi konkrétne popisuje metódy reedukácie zrakového vnímania (nácvik vnímania farieb, tvarov, plochy, hĺbky, priestoru a orientácie v ňom).

Kapitoly 9. a 10. sú významné z hľadiska praktickosti a môžu pomôcť najmä pedagógom a ďalším odborníkom, ktorí priamo pracujú s jednotlivcami so zrakovým postihnutím či narušením, pretože ponúka základné návrhy kompenzačných možností ako aj námety na úpravu prostredia, ktoré môžu mať nemalý vplyv na ďalšiu prácu jednotlivca. Na dôležitosti kapitol sa podieľa aj fakt, že pedagógovia sú v súčasnosti zavalení množstvom povinností a „šumových“ informácií (z rôznych zdrojov), ktoré dieťaťu majú pomôcť, avšak môžu pozabudnúť na základné no pritom kľúčové modifikovanie prostredia, v ktorom dieťa žije/pracuje.

Rozhodne najprínosnejšou, pre pedagógov pracujúcich s deťmi so zrakovou nedostatočnosťou je kapitola o inovačných metódach reedukácie. Autorka v nej popisuje pomôcky, metodiky, činnosti a spôsoby stimulácie zrakového vnímania ako aj programy, ktoré ponúkajú alternatívu alebo doplnok ku konzervatívnymi stále používaným metódam. Posúvajú tak reedukáciu zraku do súčasnej podoby, ktorá môže byť aj pre samotných klientov atraktívnejšia.

Mnohé kapitoly sú naviac doplnené farebnými obrázkami a grafmi, ktoré obohacujú a konkretizujú to, čo čitateľ nachádza v texte. Autorka k tlačenej publikácii pridala aj CD s ukážkami programov na reedukáciu zraku, ktoré môžu byť príkladom a návodom pre odborníkov v praxi.

Kniha zaujme nielen grafickým a odborným spracovaním, ale práve svojou použiteľnosťou v študentskej ako aj odbornej praxi a podnetnosťou pre hľadanie nových možností ako pracovať a pomáhať jednotlivcom so zrakovým postihnutím resp. zrakovou nedostatočnosťou. Čo sa týka teoretických častí publikácie, tie sú písané veľmi exaktne, zrozumiteľne a bez duplicitného vymenúvania definícií rôznych autorov.

Význam monografie spočíva vo viacerých bodoch:

  1. Je prvou ucelenou publikáciou o danej problematike na Slovensku.
  2. Jej využite však nie je obmedzené na územie Slovenska. Nakoľko pedagogické a sociálne prostredie v okolitých štátoch je veľmi podobné, je možné predpokladať využitie tejto publikácie minimálne v Českej republike.
  3. Poskytuje teoretickú oporu a motiváciu v praxi pôsobiacim pedagogickým a odborným zamestnancom v oblasti špeciálnej pedagogiky.
  4. Uplatní sa aj ako vysokoškolská učebnica pre študentov špeciálnej pedagogiky, resp. pedagogiky jednotlivcov so zrakovým postihnutím.
  5. Akcentuje na využívanie aj súčasných možností vedy a techniky aj v pedagogike jednotlivcov so zrakovým postihnutím.

Publikáciu rozhodne odporúčam do pozornosti všetkým odborníkom, ktorí sa tejto problematike venujú.

Literatura

[1] LOPÚCHOVÁ, J. Reedukácia a komplexná rehabilitácia zraku u jednotlivcov so zrakovým postihnutím.. 1. vyd. Bratislava : Iris, 2010. 210 str. ISBN 978 – 80 – 89238 – 40 – 8. 

Informace o autorovi

Mgr. Michal Gabarík, 

Katedra špeciálnej pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Račianska 59

813 34 Bratislava

Slovensko

gabarik@fedu.uniba.sk