Ročník: 2015Volume: 2015
Číslo: 1Issue: 1
Vyšlo: 1.července 2015Published: July 1st, 2015

Obsah čísla / Issue content

#1 Editorial
Jiří Pospíšil
#2 Hodnoty mládeže v mezinárodních vzdělávacích projektech
The Values of Youth in International Educational Projects
Karolína Burešová
Více / More ...

Abstrakt: Příspěvek analyzuje zaměření současných vzdělávacích projektů pro mládež EU a UNESCO z pohledu hodnot, které tímto způsobem mládeži zprostředkovávají. Cílem textu je porovnat vybrané aktuální projekty pro mládež, a to v evropském i v globálním kontextu. Pozornost je věnována srovnání témat, která jsou či budou v rámci projektů realizována. Dále budou komparovány formy analyzovaných projektů. Základními východisky textu jsou strategické rámce nadnárodních organizací, které jsou v období 2014-2015 obnovovány a transformovány v nová programová období.

Klíčová slová: Mezinárodní vzdělávací strategie, vzdělávací projekty, hodnoty mládeže, interkulturní dialog, udržitelný rozvoj, mír a lidská práva, výchova ke zdraví, aktivní občanství, celoživotní učení a mobilita, kvalita vzdělávání a odborné přípravy, podnikatelské schopnosti.

Abstract: The text analyzes the focus of current educational projects for youth of EU and UNESCO in the scope of values, which is youth provided with this way. The aim is to compare chosen ongoing projects for youth in both European and Global context. The themes and forms of the realized projects will be the main criteria for the comparison of the analyzed projects. The initial benchmarks of the article are the strategic frames of supranational organisations, which will be renewed and transformed in 2014-2015 into new programme periods.

Keywords: International educational strategies, educational projects, youth values, intercultural dialogue, sustainable development, peace and human rights, health education, active citizenship, lifelong learning and mobility, the quality of education and training, entrepreneurial skills.

#3 Osobnosť učiteľa a jeho výchovné pôsobenie ako zdroj strachu žiakov v škole
Teacher's Personality and his Educational Activities as a source of fear of Pupils at School
Andrea Čonková
Více / More ...

Abstrakt: Cieľom štúdie je identifikovať zdroje strachu žiakov v škole, ktoré vyplývajú zo vzájomnej interakcie a komunikácie medzi učiteľom a žiakmi s dôrazom na učiteľovu osobnosť, jeho vlastnosti a výchovné pôsobenie na žiakov. Štúdia je doplnená o čiastkové výsledky výskumu, ktorý bol realizovaný v r. 2012 s cieľom zistiť pedagogénne príčiny strachu žiakov v škole.

Kľúčové slová: Strach žiakov v škole, pedagogická komunikácia a interakcia, výchovné pôsobenie učiteľa, vlastnosti učiteľa.

Abstract: This study focuses on identifying the source of fear of pupils at school, arising from the interaction and communication between teachers and students, with an emphasis on the teacher's personality and his educational practices. The study is accompanied by partial results of research conducted to find pedagogical causes of fear of pupils at school during the year 2012.

Keywords: Fear of pupils at the school, pedagogical communication and interaction, teacher's educational practices, teacher's characteristics.

#4 Uplatňovanie trestov v rodinnej výchove v Slovenskej republike a Nemeckej spolkovej republike z teoreticko-empirického hľadiska
Application of Punishment in Family Education in Slovac Republic and the Federal Republic of Germany from Theoretical and Empirical view
Lujza Koldeová
Více / More ...

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou hodnotenia správania a konania prostredníctvom trestov. Je zameraný na trestanie v prostredí rodiny z hľadiska preferencie jednotlivých druhov trestov, ich frekvencie, dôvodov a účinnosti. Uvádza výsledky empirického výskumu, ktorý sme realizovali v Slovenskej republike a Nemecká spolková republika s cieľom vzájomného porovnania.

Kľúčové slová: Výchova, rodinná výchova, metódy socioemočnej výchovy, disciplína, druhy trestov, frekvencia trestania, dôvody udelenia trestu, účinnosť trestov.

Abstract: This paper deals with the problematic of evaluation of behaviour through punishment. It is aimed at punishing in family environment from aspect of the preferences of types of punishments, their frequency, reasons and effect. It shows the results of empirical research which was realised in the Slovak Republic and the Federal Republic of Germany.

Keywords: Education, family education, socio-emotional methods of education, discipline, types of punishment, the frequency of punishment, reasons of punishment, efficiency of punishment.

#5 Participace mládeže aneb výchova demokratického občana v České republice
Youth Participation or Democratic Citizenship Education in the Czech Republic
Radana Kroutilová Nováková - Hana Toncrová
Více / More ...

Abstrakt: Příspěvek pojednává o participaci mládeže, konkrétně o možnostech, jak lze prvky aktivního občanství zařazovat do středoškolského vzdělávání. V rámci pilotního šetření jsme ověřovali vliv programu s názvem „Změň to!“ na schopnost mládeže orientovat se v oblasti participace ve volném čase. Zaměřili jsme se na názory mládeže na participaci před a po aplikaci programu. Pilotní šetření prokázalo statisticky významné rozdíly mezi experimentální a kontrolní skupinou. Po aplikaci programu jsme tedy dosáhli významného posunu názorů mládeže na participaci, což potvrzuje vliv programu na jejich změnu.

Klíčová slová: participace mládeže, aktivní občanství, názory mládeže na participaci, program „Změň to!“.

Abstract: The paper discusses the participation of youth, in particular the possibilities of how to incorporate the elements of active citizenship into secondary education. As a part of a pilot survey the authors tested the effect of a training program called “Change it!” on the ability of youth to focus on participation in their leisure time. The youths’ opinions on participation were monitored prior and after they took part in the program. The result of the pilot study indicated statistically significant differences between the experimental and control groups. The application of the program led to a significant shift in views on youth participation amongst the attendees and therefore confirmed the potential of the program to impact and alter the opinions of the target group.

Keywords: Participation of Youth, Active Citizenship, Opinions of Young People, Program “Change it!”

#6 Motivace k mimoškolní práci s dětmi a mládeží
Motivation to extra-curricular work with Children and young People
Kateřina Palová - Marek Kolařík
Více / More ...

Abstrakt: V oblasti vedení dětí a mládeže ve volném čase hraje motivace vedoucích významnou roli. V českém prostředí lze ovšem najít na toto téma jen velmi málo studií, proto jsme se rozhodli na danou problematiku zaměřit. Vzhledem ke komplexnosti konceptu motivace jsme práci zúžili pouze na motivaci k výkonu. Na vzorku 171 dobrovolných a placených vedoucích ověřujeme, zda se výkonová motivace cílové skupiny liší vzhledem k běžné populaci, zda souvisí s pozicí jedince v organizaci a zda je ovlivněna případným finančním ohodnocením. K získání dat byl použit Osobní dotazník shrnující základní informace o respondentech a Dotazník motivace k výkonu – LMI autorů Schulera a Prochasky. Kromě souvislosti s případným platem byly všechny hypotézy přijaty.

Klíčová slová: výkonová motivace, volný čas, vedoucí;

Abstract: Motivation has an important role in work of youth-workers specialised in leisure time activities. Czech research papers on this topic are quite rare, that´s why we have decided to work on that. Due to the complexity of the concept of motivation we have focused only on achievement motivation. Using sample consisting of 171 both voluntary and paid workers, we tried to prove that achievement motivation of youth workers differs from the rest of the population, that it is related to one´s position in an organisation and that there is difference between paid and non-paid workers. The data were collected by means of the Personal questionnaire and the Achievement motivation questionnaire – LMI by Schuler and Prochaska. Except for the difference between paid and non-paid workers, all of the hypotheses were accepted.

Keywords: achievement motivation, leisure, youth workers

#7 Podněty pro uplatňování nonverbálních technik komunikace v pedagogickém procesu
Incentives for Applying Non-verbal Communication Techniques in Pedagogical Process
Ilona Moravcová
Více / More ...

Abstrakt: Předložený příspěvek poukazuje na důležitost uplatňování technik nonverbální komunikace v práci pedagogů. Dále představuje relativně nový termín nonverbální inteligence a naznačuje možnosti užití nonverbální komunikace v edukačním, jakož i resocializačním procesu.

Klíčová slová: Nonverbální komunikace, učitel, pedagog, autorita, nonverbální inteligence, edukace, resocializace.

Abstract: Proposed paper deals with the importance of applying the techniques of non-verbal communication in the work of the pedagogues. Furthermore, it introduces a relatively new term of non-verbal intelligence and offers possibilities of using non-verbal communication in the education and also in the resocialization process.

Keywords: Nonverbal communication, teachers, pedagogues, authority, nonverbal inteligence, education, resocialization.

#8 Výkonová motivace studentů středních škol
Achievement motivation of High School Students
Ivan Pavlas
Více / More ...

Abstrakt: Motivace je považována za jeden z rozhodujících hybných činitelů v edukačním procesu. Žijeme v době, ve které je kladen extrémní důraz na podávání kvalitních výkonů. Už při samotném začátku vzdělávání se usiluje o okamžitý osobnostní výkonnostní růst v rámci studijních aktivit. Období adolescence je velmi náročné a projevuje se v něm nová kvalita uvědomování si sebe sama, a kdy si je člověk vědom svých emocionálních prožitků, přání a svých potřeb. Cílem výzkumné práce bylo zjistit úroveň výkonové motivace vybrané skupiny studentů dvou různých středních škol, Sportovního gymnázia v Ostravě a Střední průmyslové školy v Opavě. Výzkumného cíle bylo dosaženo pomocí standardizovaného dotazníku LMI, zjišťující úroveň výkonové motivace studentů. Výkonová motivace se skládá z potřeby dosáhnout úspěšného výkonu ve škole a potřeby vyhnout se školnímu neúspěchu. Výzkum je zaměřen na celkovou úroveň motivace k výkonu a diferenciaci úrovně motivace danou pohlavím a zaměřením studia. Na základě výzkumu byl stanoven cíl práce a výzkumné otázky. K jejich zodpovězení byl náhodně vybrán soubor 116 studentů středních škol. Předmětem zájmu jsou získané hodnoty v jednotlivých dimenzích výkonové motivace pomocí dotazníku LMI. Tyto hodnoty se staly vodítkem k určení eventuálních rozdílů mezi studenty technicky orientovanými a mezi humanitně orientovanými studenty. Celkově z toho plyne závěr, že studenti středních škol jsou v celkovém skóre výkonové motivace průměrně motivováni. Díky veškerým výsledkům, které byly získány, je patrné, že problematika výkonové motivace středoškolských studentů je multikauzální, a nese v sobě jak prvky vnitřní struktury osobnosti středoškolského studenta, tak i vnější vlivy sociálního okolí.

Klíčová slová: Adolescence, středoškolský student, motivace, výkonová motivace, dimenze výkonové motivace, dotazník LMI, poznávací, sociální a výkonové potřeby.

Abstract: The motivation is consireded to be one of a decisive moving factors in an educational process. We live at the time when an extreme emphasis is put on the quality during our performance. The contemporary learning activites demand an instant performance growth which has commended at the very begigning of an educational process. The research work was aimed to find out the level of an achievement motivation of a chosen group of students in two different high schools - Sport Grammar School in Ostrava and Secondary Industrial School in Opava. The aim was achieved in terms of the standardized LMI questionnaire exploring an achievement motivation of students. The achievement motivation is comprised of the need to achieve a successful performance at school and the need to avoid a school failure. The research is focused on a total level of motivation for a performance, and seeking a difference in the level of motivation given by sex and specialization of study. The period of adolescence is demanding because a new quality of self-realization is demonstrated and an adolescent is aware of emotional experience, wishes or needs. The answers were acquired from 116 casualy selected students. The final results in single dimensions of performance motivation were obtained in terms of LMI questionnaire. The figures lead to contigent differences between technically-orientaded students and students focused on the humanites. In conclusion, achievement motivation of secondary school student sis rather on an average level. Thanks to obtained results, i tis apparent that the performance motivation issue of students is multi-causal and thus includes both elements of the internal structure of a student personality, and external influences of social surroundigs.

Keywords: Adolescence, high school students, motivation, achievement motivation, dimensions of achievement motivation, LMI questionnaire, cognitives needs, social needs, achievement needs.

#9 Odvaha byť prosociálny v súčasnej pluralitnej spoločnosti
The Courage to Be Prosocial in Present Pluralistic Society
Ivan Podmanický - Andrej Rajský
Více / More ...

Abstrakt: Príspevok je úvodnou filozofickou reflexiou výskumného grantu VEGA č. 1/0962/13 zameranou na preskúmanie etických, filozofických, antropologických, psychologických a pedagogických východísk sociálnej relacionality s ohľadom na súčasnú platnú koncepciu etickej výchovy v školskej edukácii SR. Napriek tomu, že pojem prosociálnosť je vo filozofickom diskurze pomerne cudzí, príspevok ponúka niekoľko úvah o súvislosti prosociálneho správania a morálno-filozofického myslenia. Zároveň sa v krátkosti zamýšľa nad významom rozvíjania cnosti odvahy pri realizácii prosociálnosti v súčasnej spoločnosti.

Kľúčové slová: Prosociálnosť, pluralistická spoločnosť, cnosť odvahy.

Abstract: The paper is introducing philosophical reflection of research grant VEGA 1/0962/13 which is focused on researching ethical, philosophical, antropological, psychological and pedagogical outcomes of social relationshiping according to current accepted concept of Ehical Education in Slovak republic. Despite the fact that the term prosociality is in philosophical debate quite new and unknown, the paper offers some reflection of the link between prosocial behaviour and moral-philosophical thinking. The main ideas about the importance of development of virtue of courage by prosociality performance in current society are here also presented.

Keywords: Prosociality, pluralistic society, virtue of courage.

#10 Vysokoškolské studium jako učení se svobodě
University Studies as Learning of Freedom
Libor Prudký
Více / More ...

Abstrakt: Příspěvek se zabývá problematikou vysokého školství a jejím vlivem na hodnotovou orientaci jejich studentů. Zabývá se reflexí vysokých škol a studia na nich a pomocí analýzy několika výzkumných šetření se snaží odpovědět na otázky spojené s předáváním hodnot VŠ studentům.

Klíčová slová: Hodnoty, vysoké školy, vzdělávání, univerzitní studenti.

Abstract: The paper deals with the problems of higher education and its impact on the value orientation of the students. It also focuses on the reflections of colleges and study on them. By using the analysis of several research projects it tries to answer the questions associated with the transmission of values in case of university students.

Keywords: Values, higer school, education, university students

#11 Aktivity žáka se zrakovým postižením ve výtvarné edukaci
Activities pupil with visual disabilities in art education
Zuzana Remešová
Více / More ...

Abstrakt: Příspěvek se zabývá edukativními aspekty v oblasti výtvarné výchovy u žáků se zrakovým postižením v prostředí základní školy. Moderní technologie mění hodnotový systém člověka a jeho chování k svému okolí. Ke změnám dochází rovněž u žáků se zrakovým postižením, kteří mají větší možnost kompenzace zrakového deficitu a schopnost plnohodnotného začleňování do společnosti, avšak i přesto se denně potýkají s nepříjemnými situacemi, jež musí překonávat. Působení na žáka se zrakovým postižením může mít významný pozitivní výsledek. Příspěvek seznamuje s možnostmi výtvarných aktivit u žáků se zrakovým postižením.

Klíčová slová: Výtvarná výchova, žáci se zrakovým postižením, výtvarné techniky, hmatové vnímání.

Abstract: The Contribution is engaged with educative aspects in the field of art education of visually handicapped pupils in elementary school. Modern technology is changing value system of humans and their behavior to their surroundings. Pupils with visual disability have more possibilities of compensation visual deficit and the ability to fully-fledged integration into society, but still have a daily struggle with unpleasant situations and they have to overcome it. Influencing of Pupils with visual disabilities can have a significant positive result. Contribution acquaints with the potential of art education in shaping values that are important for visually handicapped pupils.

Keywords: Art education, pupils with visual impairment, art techniques, tactile perception.

#12 Saleziánska pedagogika na slovensku ako faktor rozvijajúci hodnotovú orientáciu mládeže
Salesian Pedagogy in Slovakia as Factor Developing Value Orientations of the Youth
Andrej Skala
Více / More ...

Abstrakt: Príspevok je rozdelený do štyroch hlavných časti. Prvá časť je krátkym opisom saleziánskej pedagogiky. Druhá časť sa zaoberá opisom, ako prebieha sprostredkovanie hodnôt. Tretia časť opisuje aktérov saleziánskej pedagogiky na Slovensku. Štvrtá časť sa venuje hodnotám, ktoré sú šírené saleziánskou pedagogikou na Slovensku. V poslednej časti autor opisuje hodnoty, ktoré by mala saleziánska pedagogika na Slovensku rozvíjať. Cieľom príspevku je predstaviť saleziánsku pedagogiku na Slovensku, ako faktor rozvíjajúci hodnotovú orientáciu mládeže a zároveň vytvoriť zoznam konkrétnych hodnôt, ktoré by mala saleziánska pedagogika u mladých rozvíjať. Na vytvorenie tohto zoznamu hodnôt sme použili metódu obsahovú analýzu textov, pomocou ktorej sme vytvorili zoznam s 81 hodnotami rozdelenými do 5 kategórií.

Kľúčové slová: Prosociálnosť, pluralistická spoločnosť, cnosť odvahy.

Abstract: The article is divided into the four main parts. The first part is a short description of the Salesian pedagogy. The title the second part is a mediation of values. The third part describes the persons involved of Salesian education in Slovakia. In the fourth part the author deal with the values that should be developed by Salesian Education in Slovakia. In it, the author describes the values that should Salesian Education in Slovakia develop. The article aim is present of the Salesian pedagogy as factor developing value orientations of the youth and also create a list of specific values that should be developed by Salesian Educative of the youth. We used a method content analysis of the text and we created a list with 81 values divided into to 5 categories.

Keywords: Salesian pedagogy, salesian Youth, Ján Bosco, values, value orientation, animator, prevention, education program.

#13 AMBIGUOUS STIMULUS IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF PUPILS WITH HEARING IMPAIRMENT
Petra  Potměšilová -   Buqiong
Více / More ...

Abstract: Hearing impairment has a major influence on the person with such impairment. The hearing impairment is the most frequently mentioned impact on communication skills and related skills such as working with concepts and symbols ambiguous stimuli. (Potměšil, 2009; Horáková, 2012; Souralová, 2002; Potměšilová, 2014; Lamprapoulou, 2003; Marschark ,1997) One option to reduce this negative impact is usage of classifying functional processes in the educational process. One of these approaches can be art-philetics.

Keywords: Hearing impairment, ambiguous stimulus, education.

#14 The necessity of Policy/Legislation for implementation of Early Intervention for Children with Disability: A case/context in Nigeria
Joy Sade Igoni - Brenda  Peters
Více / More ...

Abstract: The enactment of early intervention legislation ensures that all children with disabilities from birth to the age of three receive appropriate early intervention services. This policy or legislation is the rules and regulations for a country guiding the practice of early intervention, as well as stipulating the rights of children with disabilities. It acts as a guideline to Local, State, Federal government and other allied agencies in providing and establishing the necessary system of early intervention services. With regards to special education and early intervention for children or adults with disabilities in Nigeria, the only mandate comes from Section 8 of the National Policy on Education. However, there is no legal mandate from the government to carry out the objectives enumerated in Section 8 of the National Policy on Education with regards to children or adults with disabilities. For early intervention to be implemented effectively in Nigeria there must be an enacted Federal law, which will aid children with disabilities and their families. The aim of this paper is to describe the status of policies or legislation/law, with regards to implementation of early intervention for children with disabilities in Nigeria. Methodology: the study employed the use of simple descriptive statistics, and used questionnaires, unstructured interviews and literature reviews. The participants (57 females and 36 males) included mostly professionals involved in early intervention for children with disabilities, and parents of children with disabilities in Nigeria. The study found that Government budgetary plan to implement a legal support or pass a bill in line with the enumerated objectives in Section 8 of the National Policy on education is minimal or non-existent. In addition, Government’s support in terms of needed resources/facilities is substituted for edible items for moral boosting. Lastly, government has a nonchalant attitude towards early intervention policy and support to parents and children with disabilities. Thus, it was deduced that Nigeria lacks a policy or law/legislation on early intervention practice.

Keywords: Government policy/legislation, early intervention, children with disabilities in Nigeria.

#15 RECENZE PROGRAMU: PRACH - ELAN Program k usnadnění popisu chování
REVIEW PROGRAM: PRACH - ELAN Program k usnadnění popisu chování
Martina Švandová
#16 RECENZE: Inclusive Setting – Current Issue Of Special Education
REVIEW: Inclusive Setting – Current Issue Of Special Education
Petra Sobková
#17 RECENZE:Andragogický výzkum
REVIEW:Andragogický výzkum
Marcela Fojtíková Roubalová
#18 Anotace: Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy
Annotation: Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy