Ročník: 2015Volume: 2015
Číslo: 2Issue: 2
Vyšlo: 31.prosince 2015Published: December 31st, 2015

Obsah čísla / Issue content

#1 Editorial
Jiří Pospíšil
#2 Skryté kurikulum, stále aktuální problém školy a pedagogiky
The Hidden Curriculum: A Perennial Problem in Schools and Pedagogy
Jitka Lorenzová
Více / More ...

Abstrakt: Cílem studie je nabídnout pohled na skryté kurikulum v kontextu výzkumného zájmu pedagogiky, sociologie a kritických teorií o tuto problematiku a poukázat na jeho vybrané aktuální aspekty v praxi. Metodologie zpracování textu je založena na analýze a následné interpretaci odborné literatury, dokumentů a dalších relevantních zdrojů. Obsahově text nejdříve pojednává o pojetí skrytého kurikula, přístupech k jeho zkoumání a obsazích učení, které jsou skrytým kurikulem předávány. Dále věnuje pozornost skrytému kurikulu na mikro a makroúrovni školy a společnosti a přibližuje kritické pedagogické a sociologické teorie, pro něž byl zájem o tuto problematiku zvláště charakteristický. Na závěr jsou prezentovány vybrané problémy působení skrytého kurikula, a to ve vztahu k otázkám skrytých významů školní komunikace, moci diskursu jako nositele genderových poselství a diskursivních praktik umožňujících reprodukovat sociokulturní znevýhodnění, nulového, vizuálního a antiekologického kurikula.

Klíčová slova: Skryté kurikulum, nulové kurikulum, vizuální kurikulum, antiekologické kurikulum, škola, konstruktivismus, fenomenologie každodennosti, etnometodologie, kritické teorie, neviditelná pedagogika, gender, multikulturní výchova, sexuální výchova.

Abstract: The goal of this study is to offer a view on the hidden curriculum in the context of the historical development of pedagogical, sociological, and critical studies' research interest concerning this subject and to point to its specific, up-to-date aspects in the practice. The methodology used is based upon the analysis and then interpretation of specialized bibliography, documents, and other relevant sources. The article outlines the concept of the hiddden curriculum and the different approaches to its research and the contents passed on by it. The hidden curriculum is also analyzed on micro and macro-levels in schools and society, in relation to the critical theories that have paid particular attention to it in the fields of pedagogy and sociology. Finally, I present some examples of current problems, such as how the hidden curriculum functions to impart hidden meanings in communication in schools, the power of the discourse to construct gendered messages and discursive practices that perpetuate sociocultural marginalization, the null curriculum, and the visual and anti-ecological curricula.

Keywords: Hidden curriculum, null curriculum, visual curriculum, anti-ecological curriculum, school, constructivism, phenomenology of everyday, ethnomethodology, critical theory, invisible pedagogy, gender, multicultural education, sex education.

#3 Didaktická typografie ve výuce a tvorbě učebních textů
Didactic Typography in Teaching and Creating Textbooks
Jiří  Trousil
Více / More ...

Abstrakt: Didaktická typografie je multidisciplinární oblastí, která se pohybuje na pomyslném rozhraní disciplín, jako je například grafický design, typografie, sazba textu a mnoho dalších. Přesto, že se každá z těchto dílčích disciplín vyvíjí samostatně a každá z nich je v procesu tvorby učebních textů více či méně využívána, nebyla dosud didaktické typografii věnována patřičná pozornost a to navzdory tomu, že právě zpracování knihy – učebnice – po grafické, typografické, knihovnické a jiné stránce může ovlivnit motivaci žáka k samostatné práci s učebnicí. Motivovaný žák se tak učí daleko efektivněji, než žák, kterému není práce s učebnicí z hlediska jejího didakticko-typografického zpracování příjemná. Práce vznikla jako reakce na potřebu představit didakticko-učitelské obci velmi zajímavou oblast spadající do teorie tvorby učebních textů. Cílem této teoretické práce tak bylo představení didaktické typografie s akcentem na vzájemnou souvislost s teorií struktury učebnic.

Klíčová slova: Učebnice, didaktická typografie, typografie, tvorba učebních textů.

Abstract: Didactic typography is a multidisciplinary branch based on graphic design, typography, desktop publishing (DTP), etc. Although each of these subdisciplines evolves separately and each of them is more or less used in the process of making of textbooks, it has not been paid appropriate attention to didactic typography yet, despite the fact, that processing of textbook in terms of design, typography, ergonomics, etc., could affect the student´s motivation for studying and working with the textbook out of school. Motivated student learns more effectively than student, who has to work with a textbook that is not good in terms of its design performance. This paper was written as a response to the need of introduction of this interesting branch which belongs to the theory of making textbooks to the community of teachers.

Keywords: Textbook, didactic typography, typography, creating textbooxs.

#4 Krátkodobý vplyv pozorovania vybraných zástupcov hmyzu na predstavy a vedomosti žiakov o hmyze
The Short Term Effect of Observation Selected Insect Species on Pupils' Ideas and Knowledge about the Insect
Radoslav Kvasničák - Katarína  Korecová
Více / More ...

Abstrakt: V predkladanom výskume bolo zistené ako zážitkové vyučovanie v školskom prostredí ovplyvňuje vedomosti a predstavy žiakov o hmyze, ktorý u žiakov najmä v mladšom školskom veku vzbudzuje skôr odpor až strach a patrí tým k menej obľúbeným skupinám organizmov. Ako modelové druhy hmyzu na jednoduché pozorovanie a pokusy v školskom prostredí boli vybraté dva druhy hmyzu, a to výzorom a veľkosťou atraktívna pakobylka rožkatá (Baculum extradentatum) a svrček domový (Acheta domestica) s menšími rozmermi tela a typickým bipédnym skákaním a cvrlikavým zvukom. Väčšina zahraničných výskumov zisťovala relatívne dlhodobé vplyvy manipulácie s biologickým objektom a ich vplyv na formovanie žiackych postojov ku hmyzu. Následne v uvedenom výskume zisťujeme krátkodobý vplyv pozorovania atraktívneho správania vybraných zástupcov hmyzu a ich pôsobenie na vytváranie žiackych vedomostí a predstáv. Úroveň poznatkového systému o hmyze bola u žiakov identifikovaná na základe testových otázok s výberom odpovede hodnotených bipolárne (1/0) s obsahovým zameraním na stavbu tela, obehovú sústavu, dýchaciu sústavu, ústne ústroje a vývinové štádiá hmyzu. Predstavy o vybraných zástupcoch hmyzu boli u žiakov základných škôl mapované pomocou merného nástroja projekčnej techniky s hodnotou reliability (Cronbachovo alfa, α = 0,68). V žiackych kresbách boli hodnotené bipolárne (1/0) nasledovné atribúty: ako stavba tela, počet končatín, zmyslové orgány a znázornenie farby uvedeného hmyzu. Následne sme zistili, že vedomosti a predstavy o hmyze sa po manipulácii s biologickým objektom vo výskumných skupinách výrazne líšili, pričom modelovy druh pakobylky sa javí pre žiakov svojím mimetickým správaním atraktívnejším druhom ako menej výrazný svrček, známy u žiakov svojím rýchlym pohybom skákania. Zistené výsledky výskumu poukazujú aj na krátkodobý efekt formovania žiackych vedomostí a predstáv o hmyze vplyvom manipulácie s biologickým objektom a pozorovaní realizovaných v bežných školských podmienkach.

Kľúčové slová: Pozorovanie, hmyz, pakobylka, svrček, žiak, vedomosti, predstavy.

Abstract: In this research we are trying to find out whether experiential learning in the school environment influences pupils´knowledge and imagination about insects which evoke disgust or fear and belong to less favourite organisms. Two selected insects were selected as model species stick insect (Baculum extradentatum), attractive appearance and crickets (Acheta domestica), smaller in size but very interesting for pupils because of its jumping. Majority of foreign researches focussed on long term impact of handling with biological objects and its influence on pupils´attitude to insects. In our research we consequently focussed on short term impact of observing the bahaviour of attractive exotic representatives of insects and its impact on the creation of pupils´imagination and knowledge. The level of pupils´knowledge about insects was identified according to the multiple choice test questions evaluated bipolar (1/0) with the content focussed on physique, circulatory system, respiratory tract, mouth parts and developmental stages of insects. The ideas about exotic insect species were tested on primary schools with the usage of projection equipment measuring tool with the value of reliability (Cronbach´s alpha, α = 0,68). The following features were evaluated bipolar (1/0) in pupils´drawings: body composition, limbs number, sensory organs and the colour of the insects. We found out that the knowledge and ideas about the insects after handling with biological objects were completely different in research groups. The stick insect with its mimic behaviour and body shape is more attractive for pupils than the cricket, known for its fast jumping and expressive audible speech. The results of our research prove the short term effect on gaining of pupils´ knowledge and ideas about insects due to easy handling of biological objects and observations in the common school conditions.

Keywords: Observation, insect, stick insect, cricket, pupil, knowledge, ideas.

#5 Psychosociální bariéry v kontextu inkluzivního vzdělávání žáků s mentálním postižením
Psychosocial barriers in the context of inclusive education for pupils with intellectual disability
Jakub Pivarč
Více / More ...

Abstrakt: V posledních pětadvaceti letech prochází české školství zřetelnou proměnou, dochází k paradigmatickým střetům, konceptuálním a strukturálním obměnám a též k přijetí nových cílů vzdělávání. K základním východiskům této transformace patří idea inkluze, která je v podmínkách našeho současného vzdělávání rozvíjena prozatím spíše v teoretické, než praktické rovině. Překážkou v praktické aplikaci inkluze mohou být negativní postoje intaktních žáků, jejich miskoncepce či nesprávné porozumění, které jako psychosociální bariéry mohou inkluzi významně ztěžovat, a to především u žáků s mentálním postižením. Z teoretické perspektivy je ve článku nastíněna podstata psychosociálních bariér na úrovni mezilidských vztahů v oblasti školního vzdělávání, důsledky těchto bariér a možné nástroje ke zlepšení vnímání vrstevníků s mentálním postižením.

Klíčová slova: Inkluzivní vzdělávání, psychosociální bariéry, žákovské postoje, prekoncepce, miskoncepce.

Abstract: In the last 25 years the Czech education system has undergone a distinct transformation, there have been paradigmatic disagreements, conceptual and structural changes, and also new educational goals were adopted. The fundamental outcome of this transformation is the idea of inclusion which has been developed under our current conditions in education more on a theoretical rather than a practical level. An obstacle to inclusion application may be the negative attitudes of 'intact' pupils, their misconceptions or inadequate understanding which may significantly inhibit the inclusion process, particularly for pupils with an intellectual disability. From a theoretical perspective, the paper outlines the basis of psychosocial barriers on the grounds of interpersonal relationships within school education, the consequences of those barriers, and potential tools to improve pupils' perceptions of their peers with disability.

Keywords: Inclusive education, psychosocial barriers, pupil’s attitudes; preconception, misconception.

#6 Pitvy a pitevní alternativy ve výuce biologie, lékařských a veterinárních oborů – z výsledků výzkumných studií
Dissections and Dissection Alternatives in Biology, Medical and Veterinary Education –From Results of Research Studies
Veronika Havlíčková - Martin Bílek
Více / More ...

Abstrakt: Využívání pitev neodmyslitelně patří k výuce biologických, lékařských a veterinárních oborů, ale v posledních letech přibývá odpůrců jejich zařazování do edukační reality. Proto se využívají se stále vyšší frekvencí pitevní alternativy často na bázi interaktivních počítačových aplikací co nejvěrněji nahrazujících reálný systém. Pitevní alternativy omezují využívání živočichů za tímto účelem chovaných, popř. usmrcování živočichů získaných z volné přírody. V přehledové studii se zabýváme analýzou a prezentací vybraných výzkumných studií zaměřených na využívání pitev a pitevních alternativ jak ve výuce biologie tak obecně i přírodních věd a pro srovnání i medicínských a veterinárních oborů. Analyzujeme i druhy pitevních alternativ a postoje vůči pitvám samotným i jejich alternativám se zvláštním důrazem na využívání interaktivních počítačových aplikací. Z výsledků výzkumných studií vyplývá, že by reálné pitvy měly být v současné výuce doplňovány vhodnými pitevními alternativami, které ale nedokáží reálné pitvy ve všech aspektech dostatečně nahradit. Proto je třeba stále hledat smysluplné kombinace reálných i alternativních pitevních aplikací s ohledem na cíle a možnosti realizace příslušné výuky.

Klíčová slova: Pitva, pitevní alternativy, interaktivní počítačové aplikace, výuka biologie, přehledová studie.

Abstract: The use of dissection inherently belongs to the biological, medical and veterinary field lessons, but in recent years, the opponents of their inclusion in the educational reality are increasing. Therefore, dissection alternatives are used with still higher frequency often based on interactive computer applications as closely as possible related to the real system. Dissection alternatives restrict the use of animals bred for this purpose, respectively killing animals obtained from the wild. We are engaged in analysis and presentation of selected research studies on the use of dissection and autopsy alternatives both in teaching biology and general life sciences, and for comparison of medical and veterinary disciplines in our review study. We analyse the kinds of dissection alternatives and attitudes towards dissection and their alternatives, with special emphasis on the use of interactive computer applications. The results of research studies indicate that the real dissections should be teaching complemented by suitable dissection alternatives. But they are unable to adequately replace the real dissection. Therefore, we must always looking for a relevant combination of real and alternative dissections regarding to the goals and implementation of the relevant teaching and learning.

Keywords: Dissection, dissection alternatives, interactive computer applications, biology teaching, review study.

#7 RECENZE: Bazální stimulace pro pečující, terapeuty, logopedy a speciální pedagogy
REVIEW: Bazální stimulace pro pečující, terapeuty, logopedy a speciální pedagogy
Miloň Potměšil
#8 RECENZE: Nadané děti a jejich rozvoj
REVIEW: Nadané děti a jejich rozvoj
Adéla Hanáková
#9 RECENZE: Rozvíjíme předčtenářskou gramotnost v mateřské škole
REVIEW: Rozvíjíme předčtenářskou gramotnost v mateřské škole
Jana Drábová
#10 RECENZE: Psychologie v učitelské praxi
REVIEW: Psychologie v učitelské praxi
Petra Sobková
#11 RECENZE: Edukace dětí a mládeže ve volném čase II.: (sborník projektů)
REVIEW: Edukace dětí a mládeže ve volném čase II.: (sborník projektů)
Rudolf Smahel