Ročník: 2016Volume: 2016
Číslo: 1Issue: 1
Vyšlo: 1.července 2016Published: July 1st, 2016

Obsah čísla / Issue content

#1 Editorial
Jiří Pospíšil
#2 Strategie a styly učení žáků v hodinách anglického jazyka
Pupils’ learning strategies and styles in the English lessons
Milan Kubiatko - Kristýna Balátová
Více / More ...

Abstrakt: Studie se zaměřuje na aktuální problematiku stylů učení a strategií učení se anglickému jazyku. Hlavním cílem daného výzkumu bylo zjistit preference učebních stylů (auditivní, vizuální, kinestetický) a učebních strategií dle funkce (strategie afektivní, kognitivní, kompenzační, metakognitivní, paměťová, sociální) u žáků. Dílčím cílem pak bylo zjištění vlivu nezávislých proměnných (gender, ročník a výsledná známka na konci školního roku z daného jazyka) na používání strategií a stylů učení u žáků. Výsledky daného výzkumu ukázaly, že většina žáků preferuje auditivní a vizuální styl učení (nicméně i další učební styl jako např. kinestetický je nezanedbatelný a měl by na něj být taktéž brán ohled) a že nejčastěji žáci používají strategie kompenzační, metakognitivní, kognitivní a sociální.

Klíčová slova: Gender, ročník, strategie učení, styly učení, školní úspěšnost.

Abstract: The study is focused on the current issues of learning styles and strategies of learning English language. The main aim of the research was to find out pupils’ preferences of learning styles (auditory, visual, and kinesthetic) and of learning strategies according to their function (strategy affective, cognitive, compensation, metacognitive, memory, social). The sub-aim of the research was to find out an influence of independent variables (such as gender, grade and final grade at the end of the school year from particular language) on the use of strategies and styles. The results showed that most students prefer auditory and visual style but also kinesthetic learning style is worth considering and should be taken into account, and that the pupils mostly use compensation, metacognitive, cognitive and social strategies.

Keywords: Gender, grade level, learning strategies, learning styles, school success.

#3 Interpohlavné rozdiely žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania z pohľadu sociálnych zručností
Gender differences of lower secondary students in the context of social skills
Eva Lörinczová - Robert Tomšik
Více / More ...

Abstrakt: Žiaci môžu mať v školskej triede ťažkosti pri budovaní vzťahov so svojimi rovesníkmi. Dôležitou podmienkou pre rozvíjanie pozitívnych vzťahov a participácie s rovesníkmi je disponovať relevantnými sociálnymi zručnosťami. Táto štúdia sa zameriava na sociálne zručnosti žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania v kontexte interpohlavnej odlišnosti. Prostredníctvom upravenej posudzovacej škály (SSRS; Gresham, Elliott, 1990) sa vykonával zber dát na vzorke 105 žiakov 9. tried bežných základných škôl. Analýza sa zakladala na troch premenných: Spolupráca, Asertivita, Empatia. Výsledky ukazujú, že priemerné hodnoty sociálnych zručností dievčat sú vyššie ako u chlapcov. Štatisticky významný rozdiel medzi predmetnými žiakmi sme zistili v premennej Empatia. Možno konštatovať, že dievčatá nemajú problém s empatickými prejavmi voči svojim rovesníkom.

Kľúčové slová: Spolupráca, asertivita, empatia, školské prostredie, interpohlavné rozdiely.

Abstract: When students are trying to build relationships with their classmates, they may encounter some difficulties. In this context, an important condition for the development of positive relationships and participation with peers is to possess relevant social skills. The present study study focuses on the social skills of lower secondary students in the context gender differences. The data were collected through adapted Assessment scale (SSRS; Gresha, Elliott, 1990). The research sample consisted of 105 students in 9th grade of Slovak mainstream primary schools. The analysis of results was based on three variables: Cooperation, Assertions and Empathy. The results showed that girls reached higher mean values of social skills than boys. Moreover, within the variable Empathy, a statistically significant difference was detected between the boys and girls in the sample. It can be concluded that girls do not have a problem with empathic behavior when building relationships with their peers.

Keywords: Cooperation, assertion, empathy, school environment, gender differences.

#4 Problém autonómie a slobody na akademickej pôde (s akcentom na slovenské univerzity)
The Issues of Autonomy and Freedom in Academic Sphere (with Emphasis on Slovak Universities)
Igor Marks
Více / More ...

Abstrakt: Akademické slobody sprevádzajú univerzity už od stredoveku. Sú výrazom autonómie najmä v oblasti vyučovania a výskumu. Základné poslanie univerzity je skúmať pravdu a odovzdávať získané poznatky ďalším generáciám. Diskusie o súčasných či budúcich možnostiach a rozvoji akademických práv a slobôd je potrebné chápať v historickom kontexte.

Kľúčové slová: Akademická sloboda, autonómia vysokých škôl, vysoké školy.

Abstract: Academic freedom is related to universities since the Middle Ages. It is sign of autonomy mainly in the filed of education and research. Main goal of university is to explore truth and to pass achieved knowledge to the next generations. Discussions about actual or future possibilities and development of academic rights and freedom have to be considered in historical context.

Keywords: Academic freedom, autonomy of universities, universities.

#5 Migrace, integrace a česká škola
Migration, Integration and the Czech School
Andrea Preissová Krejčí - Jana Máčalová - Martina Cichá - Blanka Moravcová
Více / More ...

Abstrakt: V naší studii se zaměřujeme na přijímání multikulturní ideologie ve vzdělávacím procesu na našich školách. Vycházíme z vlastního výzkumného šetření mezi učiteli a žáky základních a středních škol ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji uskutečněného od září 2014 do června 2015, jehož cílem bylo zmapovat postoje učitelů a žáků k vybraným národnostním a kulturním skupinám.

Klíčová slová: Multikulturalismus, etnicita, národní menšina, migrace, integrace, výchova.

Abstract: In our paper, we focus on the acceptance of multicultural ideology in the educational process at Czech schools. We use the findings of our own research study, carried out among students and teachers at several primary and secondary schools in the Zlín, Olomouc and Moravia-Silesia regions between September 2014 and June 2015. The aim of the research was to uncover the attitudes of the teachers and their students to selected ethnic and cultural groups.

Keywords: Multiculturalism, ethnicity, national minority, migration, integration, education.

#6 Preference metody simulace a její vliv na percepci motivace a jazykové kompetence studentů
The preference for simulation method and its impact both on the perception of motivation and on students´ language competence
Kateřina Smejkalová
Více / More ...

Abstrakt: Využívání vyučovací metody simulace v cizojazyčné výuce na vysokých školách nejen nefilologického zaměření je velmi potřebné pro budoucí uplatnění absolventů vysokých škol. Díky této metodě se studenti naučí spontánně prezentovat své postoje, stimulovat samostatné myšlení a rozvíjet argumentační způsobilost. Předložená studie se po stručném teoretickém vymezení termínu „metoda simulace“ zabývá zkoumáním preference metody simulace u studentů a taktéž sebehodnocením svých jazykových kompetencí a úrovně motivace pro studium daného jazyka. Výsledky výzkumného šetření naznačují, že metodu simulace ve výuce cizích jazyků preferují studenti s nejvyšší úrovní motivace a vnímané jazykové kompetence v cizích jazycích.

Klíčová slová: Aktivizující metody, metoda simulace, preference metody simulace, percepce motivace, percepce jazykové kompetence.

Abstract: Utilizing the simulation teaching method in teaching foreign languages at universities of non-philological orientation is vital for the employment prospects for university graduates. With the simulation method, students can learn how to present their attitudes spontaneously, how to encourage their own independent thinking and how to develop their argumentation skills. In its first part, this study briefly articulates a conceptual definition of the term „simulation method“. The study then examines students´preferences for the simulation method, the students´ self-evaluation of their language skills and also analyzes the level of the students´motivation for learning their target language.The overall results of our survey imply that within the framework of foreign language instruction the simulation method is preferred mainly by those students who have reached the highest levels both of learning motivation and language competence.

Keywords: Activating methods, simulation method, the preference for the simulation method, the perception of motivation, the perception of the language competence.

#7 Vplyv demogeografického prostredia na motiváciu voľby učiteľského povolania
The impact of demogeographical environment on the motivation for choosing a teaching career
Robert Tomšik
Více / More ...

Abstrakt: Práca rieši problematiku motívov voľby povolania študentov učiteľstva Slovenskej republiky. Cieľom práce je identifikovať rozdiely v motivácii voľby povolania vzhľadom na trvalé bydlisko študentov, konkrétne hľadá rozdiely u študentov, ktorí pochádzajú z dediny a vidieckych oblastí a študentov z mesta. Na zisťovanie jednotlivých typov motivácie bol použitý psychodiagnostický nástroj SMVUP2-S, na vzorke 175 študentov učiteľstva prvých ročníkov bakalárskeho stupňa. Štúdia zisťuje signifikantný rozdiel vo vonkajších a altruistických motívoch voľby učiteľského povolania medzi jednotlivými výskumnými skupinami, kde študenti z rurálnych oblastiach dosahujú signifikantne vyššie skóre v porovnaní so študentmi z urbánnych miest.

Kľúčové slová: Voľba povolania, učiteľ, učiteľská profesia, motívy voľby povolania, motivácia, SMVUP2-S, sociokultúrne zázemie, sociokultúrne prostredie.

Abstract: The present research study focuses on motives that are important for choosing the teaching profession. The main aim of the present study is to identify the differences within the motivation of choosing profession regarding the permanent residence of students; specifically differences among students who come from villages and rural areas, and students from the city/town. In order to detect various types of motivation, the psychodiagnostic scale SMVUP2-S was used. The research sample consisted of 175 first grade bachelor degree teacher trainees. The study seeks to find a significant difference in the intrinsic and altruistic motives for choosing the teacher profession between research groups. The students who come from the village and rural areas achieved significantly higher scores compared to students from the city/town.

Keywords: Choice of occupation, teacher, teacher profession, motivation of choosing profession, motivation, SMVUP2-S, socio-cultural background, socio-cultural environment.

#8 K zamyšlení a diskusi: Iluze a východiska v pomáhajících profesích
The reflections and discussions: Ilusions and rudiments in helping professions
Vladimír Hloušek
#9 Recenze: Early intervention for Children with Developmental Disabilities: A Family – centred Approach
Review: Early intervention for Children with Developmental Disabilities: A Family – centred Approach
Simona  Kmentová
#10 Recenze: Online závislosti
Review: Online závislosti
Petra Potměšilová
#11 Recenze: Předškolní pedagogika
Review: Předškolní pedagogika
Marcela Fojtíková Roubalová
#12 Anotace: Sociální pedagogika a její metody
Annotation: Sociální pedagogika a její metody
#13 Anotace: Možnosti náboženské výchovy dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
Annotation: Možnosti náboženské výchovy dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
#14 Informace: Pozvánka - Mezinárodní konference Mládež a hodnoty 2016