Ročník: 2016Volume: 2016
Číslo: 2Issue: 2
Vyšlo: 17. ledna 2017Published: January 17th, 2017

Obsah čísla / Issue content

#1 Editorial
Jiří Pospíšil
#2 Kategorizace čtenářských chyb žáka jako ukazatel počátků porozumění textu
The Categorization of Student’s Reading Errors as an Indicator of The Text Comprehension Beginnings
Radana Svobodová Metelková
Více / More ...

Abstrakt: Autorka představuje některé z dosavadních výsledků výzkumných snah realizovaných na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, k nimž dospěla na základě longitudinálního výzkumu. Pozornost je soustředěna na žákovskou schopnost číst s porozuměním, na niž by mělo být v edukaci nahlíženo jako na dovednost klíčovou. Systematické měření žáků 1. stupně základní školy s využitím moderní technologie eyetrackeru započalo ve školním roce 2014/2015 a pokračovalo po oba následující školní roky vždy na rozšířeném vzorku. Výzkumný zájem byl upřen na vývojovou dynamiku kvantitativních a kvalitativních parametrů čtenářských výkonů žáků. V každém ročníku byly sledovány vždy dvě žákovské skupiny, přičemž u jedné bylo čtení vyučováno metodou analyticko-syntetickou se slabikami a u druhé metodou genetickou. Příspěvek komentuje vybrané výstupy realizovaných měření, které dokládají kvalitu čtení žáků 1. až 4. ročníku ve sledovaném období. V centru zájmu jsou aspekty související s hodnocením kvality čtení v duchu kategorizace chyb a sebekorekcí žáků, jak je navrhla M. M. Clayová. Vymezeny jsou tři základní lingvistické subsystémy, které tvoří základ uchopení významu textu. Cílem studie je poukázat na využitelnost a přínos této metodiky v českém prostředí.

Klíčová slova: čtenářská gramotnost, počáteční čtenářská gramotnost, čtení, čtení s porozuměním, výuková metoda čtení, třídění chyb při čtení, eyetracker.

Abstract: The author presents some of the existing results of research efforts having been provided at the Faculty of Education at the University of Ostrava, which she has reached on the basis of a longitudinal study. An attention is focused on the pupil's ability to read with comprehension, which should be seen as a key skill in the education. The systematic measurements of pupils in the 1st grade of elementary school using modern technology of the Eyetracker started in the school year 2014/2015 and have continued in the following two school years with an extended number of pupils. The research interest has been focused on the developmental dynamics of quantitative as well as qualitative parameters of the pupils‘ reading performance. In each grade two groups of pupils have always been monitored; the former has been taught by the means of an analytic-synthetic method with syllables and the later by the genetic one. The paper comments on selected outputs of the realized measurements that demonstrate the quality of the reading of the pupils from the first to fourth grade in the monitored period. It is focused on the aspects related to the evaluation of the quality of reading hand in hand with the categorization of errors and self-correctness of pupils proposed by M. M. Clay. Three basic linguistic subsystems that form the basis of comprehension of the meaning of the text are identified. The aim of the study is to show the usefulness and benefits of this methodology in the Czech environment.

Keywords: reading comprehension, initial reading comprehension, reading, reading with comprehension, teaching reading method, errors sorting while reading, eyetracker.

#3 Artefiletika a její možnosti využití u dětí se sluchovým postižením
Possibilities using of Art Philetic Activities with Children with Hearing Impaired
Petra Potměšilová
Více / More ...

Abstrakt: Artefiletika je specifické pojetí výtvarné výchovy, umožňující spojení výtvarné výrazové hry s reflektujícím dialogem. Prostřednictvím artefiletiky tak může dojít k odhalení psychických možností a mezí jedince, k uvědomění si vlastní úlohy v lidském společenství, ale také k nalezení smyslu života s oporou v kultuře a v umění. (Slavík, 1997) Podle WHO (2014) má sluchová vada na jedince trojí možný dopad. Ve vztahu k výchovně-vzdělávacímu procesu je zásadní vliv sluchové vady na utváření komunikačních dovedností, který je označován jako funkční dopad. Uvedené spojení exprese a reflexe může být vhodnou výchovně-vzdělávací metodou právě pro děti se sluchovým postižením, která povede k žádoucímu rozvoji komunikačních dovedností. Cílem článku je ukázat možnost využití artefiletiky při rozvoji komunikačních dovedností ve výchovně-vzdělávacím procesu u dětí se sluchovým postižením.

Klíčová slova: Artefiletika, sluchové postižení, výchovně-vzdělávací proces, komunikační dovednosti, pojem.

Abstract: Art philetic is one of a special type of art education, enabling connection of artistic expression with dialogue. Art philetic as specific approach offers children to realize their own role in the human community, but also to find the meaning of life with the support of culture and the arts. (Slavík, 1997) According to WHO, (2014) can be characterized three types of impact of a hearing impairment at the individual. In relation to the education process is a fundamental influence on the formation of a hearing impairment in communication skills, which is called as a major functional impact. Connection of expression and reflection may be an appropriate educational method specifically for children with hearing impairment, which will lead to the desired development of communication skills. The aim of this Article is to show the possibility of using Art philetic in the development of communication skills in the educational process for children with hearing impairments.

Keywords: Art philetic, hearing impairment, education process, communication skills, concept.

#4 Otázky výtvarné pedagogiky: intuitivní a řízené pojetí výuky
The questions of Art Education: intuitive and directed teaching conception
Jitka Géringová - Dagmar Myšáková
Více / More ...

Abstrakt: Text se zaměřuje na problematiku pojetí výuky umění. Představuje projekt Intuitivní pedagogická pojetí expertů v oblasti výtvarného umění, ve kterém si klademe otázky, jaké jsou osobité koncepce a postoje umělců k předávání hodnot ve výuce umění, a zasazuje toto téma do odborného rámce existujících pedagogických teorií výtvarné výchovy (pojetí výuky J. Slavíka a čtyři koncepce výtvarné výchovy K. Brücknerové).

Klíčová slova: pojetí výuky, výuka umění, umělec-učitel, výtvarná výchova.

Abstract: The text focuses on the issue of teaching conception of art. We introduce project Intuitive pedagogical conceptions of experts in the field of visual arts, which raises the question, what are the distinctive concepts and attitudes of artists to pass values in the process of teaching art, and we integrate this issue in to the framework of the existing educational theories of art education (conception of teaching by J. Slavík and four conceptions of Art Education by K. Brücknerová).

Keywords: teaching conception, artist-teacher, art education.

#5 Zapojení rodičů do domácí přípravy dítěte na vyučování: přehledová studie
Parental involvement in child‘s home preparation for school: a survey study
Barbora Petrů Puhrová
Více / More ...

Abstrakt: Cílem přehledové studie je představit problematiku zapojení rodičů do domácí přípravy dětí na školní vyučování. Příspěvkem chceme poukázat na vybrané české a zahraniční studie, které se dotýkají tématiky zapojení rodičů do domácí přípravy dítěte na vyučování. V první části uvádíme do souvislostí vztah rodiny a školy v domácí přípravě dítěte na vyučování. Věnujeme se popisu domácí přípravy a současně její dílčí části, domácím úkolům. Pro přehled uvádíme vybrané studie zabývající se zapojením rodičů do domácí přípravy dítěte na vyučování. Nastíněná problematika zapojení rodičů do domácí přípravy dítěte na vyučování naznačuje potřebu hlubší analýzy a orientaci na budoucí výzkumy.

Klíčová slova: parental involvement, home preparation, homework, parents, research, school.

Abstract: The aim of the review study is to introduce the area of parental involvement in children's home preparation for school tuition and refers to selected Czech and foreign studies that touch the topic of parental involvement in the child's home preparation for school. In the first part, we do context of the relationship between family and school in child's home preparation for school. We describe the home preparation for school and its component part- homework. For the survey, we selected studies about parental involvement in the child's home preparation for school. The outlined issue of parental involvement in the child's home preparation for school suggests the need for deeper analysis and refers the orientation for the future research.

Keywords: reading comprehension, initial reading comprehension, reading, reading with comprehension, teaching reading method, errors sorting while reading, eyetracker.

#6 Využití případových studií při výuce účetnictví na českých vysokých školách
Using Case Studies in Accounting Education at the Czech Universitites
Eva Machková - Ondřej Machek
Více / More ...

Abstrakt: Případové studie se stávají oblíbenou metodou výuky na vysokých školách. Je možné je využít i při výuce účetnictví. Cílem tohoto článku je provést rešerši zkušeností s využíváním případových studií při výuce účetnictví na vysokých školách, a to jak v zahraničí, tak v České republice, a na základě ní formulovat doporučení pro výuku účetnictví na českých vysokých školách. Z rešerše vyplývá, že případové studie mají pozitivní vliv na rozvoj zejména měkkých dovedností, které jsou i v účetní praxi potřebné. Zdá se však, že české ekonomické vysoké školy nedostatečně akcentují potřebu jiných než technických a řídících znalostí a dovedností a v České republice není potenciál případových studií zcela využitý.

Klíčová slova: případové studie, účetnictví, vysoké školy, Česká republika.

Abstract: Case studies have become a popular method of university education. They can also be used in accounting education. The goal of this paper is to perform a literature review of existing experience with using case studies in accounting education at universities, both foreign and Czech ones, and to present recommendations for accounting education. The results suggest that case studies positively affect especially the development of soft skills that are also required in accounting practice. However, it seems that Czech business schools insufficiently emphasize the need for other than technical and managerial skills and knowledge, and that the potential of using case studies in the Czech Republic is not sufficiently used.

Keywords: Case studies, Accounting, Universities, Czech Republic.

#7 Moderná škola v ponímaní Antona Štefánka
Modern school according to Anton Štefánek
Igor Marks - Daniel Lajčin
Více / More ...

Abstrakt: Štúdia obsahuje spomienky, predstavy a názory Antona Štefánka na modernú školu. Interpretuje problémy učiteľa, zameriava sa na učiteľa a najmä na problematiku ľudových škôl, vysvetľuje zmysel poštátnenia škôl. V závere je naznačená nadčasová platnosť myšlienok nielen pre súčasnosť. V príspevku je na mnohých miestach zámerne ponechaný Štefánkov jazyk, z dôvodu zanechať v čitateľovi autentické dojmy. Štúdia taktiež prináša pohľad konkrétneho učiteľa dvadsiatych rokov 20. storočia na problematiku modernej školy.

Kľúčové slová: moderný učiteľ, moderná škola, ľudová škola.

Abstract: This essay comprises memories, ideas and opinions of Anton Stefanik on modern school. It is focused mainly to teacher, teacher’s problems and issues of public schools; it explains the purpose of nationalization of school institutions. In the end of the essay, we summarize Stefanik’s ideas which are applicable not only for present time. Original Stefanik’s language is present in this piece to create authentic image for reader. The essay also reflects original view of 20th century teacher to problematic of modern school.

Keywords: modern teacher, modern school, public school.

#8 Vztah rodičů a dětí jako faktor ovlivňující vzdělávání dětí se zdravotním postižením
The relationship between parents and children as a factor affecting the education of children with disabilities
Eva  Urbanovská
Více / More ...

Abstrakt: S cílem charakterizovat specifické faktory a případné odlišnosti ve výchově a vzdělávání žáků se zdravotním postižením byl vytvořen tří etapový výzkumný projekt „Deskripce vybraných faktorů výchovy a vzdělávání u osob se zdravotním postižením I. – III.“. Předložený projekt je druhou etapou ze tří - postupně se tým zaměřuje na žáky (2015), rodiče (2016) a pedagogy (2017). Příspěvek se zaměřuje na problematiku druhé etapy výzkumu, tedy na rodinu a pojetí rodičovství u žáků se zdravotním postižením. Jako cílová skupina byli vybráni žáci (9 – 15 let) základních škol pro žáky s různými typy zdravotního postižení. Výsledky by měly přispět nejen k rozšíření poznání této specifické skupiny a vztahů v rodině, ale také pomoci při hledání možností motivace a speciálněpedagogické intervence v její aktuální podobě.

Klíčová slova: Rodina, rodič, motivace, vzdělání, hodnotový systém, dítě se zdravotním postižením.

Abstract: In order to characterize the specific factors and possible differences in upbringing and education of students with disabilities was created three-stage research project „Description of selected factors of education for persons with disabilities I. - III.“. The present project is the second stage of the three - gradually, the team focuses on pupils (2015), parents (2016) and teachers (2017). This paper focuses on the issue of the second phase of research, namely the concept of family and parenting students with disabilities. As the target group were chosen pupils (age 9 -15 years) at schools for pupils with different types of disability. The results should contribute not only to knowledge of this specific group and family relationships, but also help in searching for opportunities of motivation and special education intervention in its current form.

Keywords: Family, parent, motivation, education, value system, child with disability.

#9 Profil na jednu stránku a jeho využití v procesu individuálního plánování u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
One page profile and its use in the process of individual planning for pupils with special educational needs
Miroslava  Foudová - Josef Slowík
Více / More ...

Abstrakt: Příspěvek představuje „profil na jednu stránku“ jako nástroj efektivně využitelný při vzdělávání nejen žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve srovnání s běžně používanou formou individuálního vzdělávacího plánu nabízí přesnější, podrobnější a prakticky lépe uplatnitelný prostředek úpravy a indiviualizace vzdělávacího přístupu k těmto žákům v běžné škole. Na vzorku případů několika žáků vybrané školy v Plzeňském kraji jsou stručně zachyceny, vyhodnoceny a interpretovány výsledky aplikace profilu i obecně platné výhody použití tohoto nástroje zejména u žáků vzdělávaných na základě individuálního vzdělávacího plánu.

Klíčová slova: Profil na jednu stránku, individuální vzdělávací plán, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, škola, vzdělávání.

Abstract: The contribution introduces „a one page profile“ as a tool effectively usable not only in the education of pupils with special educational needs. Compared to the commonly used form of individual education plan, one page profile provides more accurate, detailed and practically applicable tool of better adjustment and indiviualization of educational access to these pupils in mainstream school. On a sample of a few cases of students at one selected primary school in the Pilsen region there are briefly captured, analyzed and interpreted results of an application of one page profile, and generally there are also summarized some benefits of using this tool for pupils educated according to individual educational plan.

Keywords: One page profile, individual educational plan, pupils with special educational needs, school, education.

#10 Mateřské kompetence jako hodnota rodičovství a jejich podpora v institucionální péči
The maternal competence as a value of parenthood and its support in the institutional care
Ivana Dokoupilová
Více / More ...

Abstrakt: Obsahem příspěvku je zpráva o činnosti dětských zařízení a jejich možnosti ovlivnit rodičovské kompetence v podmínkách institucionálních péče o děti raného věku. Dětská zařízení (kojenecké ústavy, dětské domovy a dětská centra) poskytují komplexní péči dětem a rodičům v případě, pokud je z různých důvodů narušen všestranný rozvoj dítěte, či ohrožen jeho život. Hlavním smyslem těchto zařízení je zajištění adekvátní péče nejen dětem, ale i jejich rodičům, kteří se ocitli v náročné životní situaci a nejsou ji schopni zvládnout vlastními silami. Cílem intervence celého týmu odborníků je snaha pomoci rodině při obnovení narušených funkcí a zamezit možnému umístění dítěte do rodiny náhradní. Na základě výzkumného šetření, které bylo provedeno v dětských zařízeních, byly zjištěny nejčastější obtíže při výkonu rodičovských dovedností. Následně byla zmapována situace, která informuje o tom, do jaké míry se dětská zařízení podílí na rozvoji rodičovských dovedností a napomáhají tak při sanaci rodiny.

Klíčová slova: dítě, rodičovské kompetence, podpora rodiny.

Abstract: The article deals with the possibilities how to influence the development of parenting skills in institutional facilities for children of early age. Children institutions (infant care centre, children home and children centre) provide comprehensive care for children and parents in case of disturbance of child´s development or threat to life. The main purpose of these facilities is to ensure suitable care for children and their parents who found themselves in difficult life situation and who are not able to cope with it by themselves. The aim of the team of experts intervention is to assist families in restoring impaired functions and prevent the child from possible placement into the foster family. On the basis of research which was led in children establishments, we discovered the most frequent difficulties in parents´ skills. Consequently, we described the situation concerning the amount of these establishments´ participation on the development of parents´ competence and remediation of family.

Keywords: child, parenting competence, family support.

#11 Hodnota rodiny pohledem žáků se sluchovým postižením
The value of the family perceived by students with hearing impairment
Adéla Hanáková - Jana Zvědělíková
Více / More ...

Abstrakt: Primární socializací v rodině získáváme hodnoty a hodnotový systém. Ten se v průběhu života různě modifikuje vlivem okolí a společnosti. Vzhledem k inkluzivnímu trendu nelze v naší pluralitní společnosti opomenout mládež s postižením a jejich hodnoty. Příspěvek přibližuje hodnoty a reflexi rodin žáků se sluchovým postižením (ve věku od 11 do 17 let) jakožto kulturně odlišné skupiny. K deskripci hodnot – vztahu jedinců se sluchovým postižením k rodině, byla využita kvantitativní metoda dotazníku, který obsahoval 28 výroků hodnocených Likertovou škálou. Výsledky reflexe rodiny byly dále komparovány na základě věku žáků, stupně sluchové ztráty a místa pobytu (internát – domov).

Klíčová slova: rodina, žák se sluchovým postižením, hodnoty, reflexe.

Abstract: Owing to the primary socialization in family enables us to adopt values and the system of values. This system is constantly modified by the influence of the environment and society. Taking into consideration the inclusive trend, we cannot omit young people with impairments, including their needs, in our society. This contribution aims at the description of values and reflexion of families with hearing impaired pupils (aged from 11 to 17) as a different group from cultural point of view. For description of the values, the relationship of people with hearing impairment to their families, was used a quantitative method of the questionnaire containing 28 propositions, evaluated by the Likert´s scale. The results of the reflexion were further compared on the base of the age of pupils, the level of hearing loss and the place of stay (the hall of residence – home).

Keywords: family, student with hearing impairment, values, reflection.

#12 Platnost modelu hierarchie potřeb dle A.H.Maslowa u pacientů v terminálním stádiu – potřeba jeho modifikace pro výuku ošetřovatelství
Relevance of Model of A.H.Maslow´s Hierarchy of Needs at the Patients in the End of Life – Modification for Educational Process of Nursing Care is Needed
Marie Lazárková
Více / More ...

Abstrakt: Cílem studie bylo zjistit, do jaké míry vyjadřuje koncept pyramidy potřeb hierarchicky utříděných dle A. H. Maslowa reálné potřeby pacientů v terminálním stádiu nemoci. Pro sběr dat (září 2013 až duben 2014) byl použit dotazník zahrnující 30 otázek. Výzkumný soubor byl tvořen zdravotnickými pracovníky zařízení typu hospic a zdravotnickými zařízeními typu léčebna pro dlouhodobě nemocné. Data byla testována pomocí Pearsonova chí-kvadrát testu. Na základě vyhodnocených dat a provedených statistických testů bylo zjištěno, že model Maslowovy pyramidy potřeb s hierarchickými vazbami je u nemocných v terminálním stádiu nemoci významně modifikován. Tento fakt je třeba zohlednit při výuce na školách se zdravotnickým zaměřením.

Klíčová slova: sociální kontakt, terminální stádium nemoci, hierarchie potřeb dle Maslowa, potřeby pacientů.

Abstract: The goal of the study has been set as follows: to discover whether the model of A.H.Maslow´s hierarchy of needs is relevant for actual patient´s needs during the terminal stage of illness. The survey (september 2013 to april 2014) has been taken over the medicare staff in the hospices and in the hospital facilities specialized for long-term ill patients.A questionnaire of 30 relevant questions have been completed. The data have been submitted for the chi-squared test in order to discover the dependence between the observed features. On the basis of the computed results and chi-squared tests it have been stated that the model of A.H.Maslow´s hierarchy of needs is significantly modified during the terminal stage of illness. It is necessary to implement this fact into the educational process.

Keywords: social contact – terminal stage of illness – stages of dying – Maslow´s hierarchy of needs – patient´s needs.

#13 Adaptation to the School Enviroment in Early Elementary Education
Diana Borbélyová
Více / More ...

Abstract: The study deals with the topical issue of school adaptation. It examines the individual aspects of adaptation in early elementary education. Special attention is paid to adaptation problems and their prevention. The aim of the contribution is to provide information about the contemporary approach to the issue and present some strategies which may be applied in practice in order to reduce the incidence of adaptation problems.

Keywords: School adaptation, adaptation problems, adaptation programmes.

#14 Recenze: Special Education in Today’s Schools: Inclusion of students with disabilities
Review: Special Education in Today’s Schools: Inclusion of students with disabilities
Li Xinrui
#15 Recenze: Další vzdělávání pracovníků jako andragogický problém: metodická příručka pro lektory, vzdělavatele dospělých, andragogy, hodnotitele, management a administrativu vzdělávacích programů
Review: Další vzdělávání pracovníků jako andragogický problém: metodická příručka pro lektory, vzdělavatele dospělých, andragogy, hodnotitele, management a administrativu vzdělávacích programů
Ivana Janišová
#16 Recenze: Putování a smysl života: proměna člověka v zimní přírodě
Review: Putování a smysl života: proměna člověka v zimní přírodě
Miroslava Jirásková
#17 Recenze: Psychologie školní šikany
Review: Psychologie školní šikany
Petra Potměšilová
#18 Anotace: Slovník speciálněpedagogické terminologie
Anotation: Slovník speciálněpedagogické terminologie
#19 Anotace: Vady řeči u dětí
Anotation: Vady řeči u dětí