Ročník: 2017Volume: 2017
Číslo: 2Issue: 2
Vyšlo: 1. ledna 2018Published: Januar 1st, 2018

Obsah čísla / Issue content

#1 Editorial
Jiří Pospíšil
#2 Vliv textových úprav Babičky Boženy Němcové na míru porozumění textu u žáků 2. stupně základních škol
The effect of text modifications in Babička by Božena Němcová on the level of text comprehension by upper primary students
Ivana Gejgušová - Vladimíra Zychová
Více / More ...

Abstrakt: Cílem příspěvku je zhodnotit vydání Babičky Boženy Němcové v nakladatelství Práh z roku 2013 a posoudit jeho možné využití ve výuce literatury a v mimoškolní četbě žáků základních škol. Podnětem k analýze tohoto vydání se stala skutečnost, že redaktoři nakladatelství zasáhli do textové podoby tohoto stěžejního díla české literatury masivním způsobem, nad rámec ustálených a tradičně prováděných úprav při vydávání děl starší české literatury a tvorby 19. století. Autorky se nejprve zaměřily na dvě vydání Babičky z 50. let 20. století, soustředily informace o postupech při přípravě kritického vydání Babičky ve Státním nakladatelství krásné knihy, hudby a umění v roce 1953 a o vydání v tomtéž vydavatelství v edici Světová literatura z roku 1955. Obě vydání se stala kanonickým textem, východiskem pro vydávání Babičky po celou druhou polovinu 20. století včetně vydání, která byla určena pro potřeby škol a dětských čtenářů. K vydání z roku 1955 jako k výchozímu textu i hlásí i editoři nakladatelství Práh. Na analýzu upraveného vydání z roku 2013 navazují pasáže věnované kvalitativnímu výzkumu, který byl uskutečněn na 3 základních školách a do něhož byli zapojeni žáci 6. až 9. ročníků. Žáci pracovali jednak s ukázkou z vydání z roku 1955, jednak s ukázkou z upraveného vydání z roku 2013. Cílem výzkumu bylo zjistit, nakolik jsou provedené zásahy do textu efektivní, zda ovlivňují míru porozumění textu a odstraňují případné bariéry v komunikaci dětského čtenáře s dílem, jehož poznání považujeme za potřebnou součást literárního vzdělání. Získané poznatky budou využity při vysokoškolské přípravě učitelů základních škol a při dalším vzdělávání pedagogů.

Klíčová slova: Zásady pro vydávání starší české literatury a literárních děl 19. století, utváření a respektování stanovených zásad, nové vydání Babičky Boženy Němcové, kvalitativní výzkum, vliv provedených úprav na míru porozumění textu u žáků 6. až 9. ročníků základních škol.

Abstract: The objective of this contribution is to evaluate the 2013 edition of Babička by Božena Němcová by the Práh Publishing and to assess its potential use in literature lessons and extracurricular reading by primary school students. The impulse for the analysis of the edition is the fact that the editors of the publisher made massive changes to the text version of this fundamental work of Czech literature, beyond the framework of fixed and traditionally performed modifications when publishing older Czech literature and works of the 19th century. The authors first focused on two editions of Babička from 1950s and collected information about the procedures of the preparation of the crucial edition of Babička by Státní nakladatelství krásné knihy, hudby a umění (State Publisher of Fiction, Music and Art) in 1953 and the World Literature edition of the same publisher in 1955. Both editions became a canonical text, the source text for publishing Babička in the second half of the 20th century, including an edition designed for the needs of schools and child readers. The editors of Práh also refer to the 1955 edition as the source text. The analysis of the modified edition of 2013 is followed by chapters dedicated to quantitative survey performed at three primary schools, which included 6th – 9th grade students. The students worked with a 1955 edition sample and with a 2013 edition sample. The objective of the survey was to determine the level of effectiveness of the text modifications, whether or not they affect the level of text comprehension and remove any potential barriers in the communication of the child reader with the work, the knowledge of which we consider to be a necessary part of literary education. The findings will be used for university preparation of primary school teachers and for further education of teachers.

Keywords: Values, virtues, positive psychology

#3 Vývoj a současný stav sociální pedagogiky v iberoamerickém regionu: pohled za horizont střední Evropy
The development and current state of social pedagogy in the Iberoamerican region: a view beyond the horizon of central Europe
Jitka Lorenzová
Více / More ...

Abstrakt: Teoretická studie si klade za cíl nastínit vývoj a současný stav rozvoje sociální pedagogiky v iberoamerickém regionu. Smyslem je nabídnout české odborné veřejnosti další pohledy na tento obor a rozšířit interpretační horizont diskusí vedených na téma sociální pedagogiky v České republice. Článek je členěn na tři části, Nejdříve ukazuje vývoj sociálně pedagogického myšlení ve Španělsku od tzv. „generace 1914“, která byla ovlivněna novokantovstvím a P. Natorem, po současné pojetí sociální pedagogiky jako teorie profesně zaměřené sociálně pedagogické práce. Ve druhé části představuje koncept lidového vzdělávání jako hlavní zdroj poznatků sociální pedagogiky v Latinské Americe. Obraz vývoje je doplněn o přehled klíčových aktivit iberoamerické akademické komunity realizovaných v posledních dekádách na podporu rozvoje sociální pedagogiky. K závěrům studie patří poznatek, že sociální pedagogika se v iberoamerickém regionu rozvíjí velmi dynamicky. Je chápána jako věda, která se zaměřuje na otázky sociální integrace jedinců, skupin a komunit s cílem podpořit jejich rozvoj tak, aby se začlenili do rozmanitých sociálních sítí demokratické pluralitní společnosti. Také je zdůrazňováno, že jde o vědu, která musí neustále reflektovat svoje teoreticko-metodologická východiska i dopady sociálně pedagogických intervencí z hlediska demokratických a emancipačních sociálních hodnot.

Klíčová slova: Sociální pedagogika, sociální výchova, lidové vzdělávání, empowerment, občanská edukace, pedagogika osvobození.

Abstract: This theoretical study outlines the historical as well as current developments in social pedagogy in the region of Latin America. Its goal is to offer Czech academic audiences an added perspective of the field and to broaden the discussions on the various interpretations of social pedagogy in the Czech Republic. The article is divided into three sections. Firstly, it showcases the intellectual development of social pedagogy in Spain, spanning the period from the so-called Generation 1914 (influenced by neo-Kantian philosophy, as well as by P. Natorp) to the contemporary concept of social pedagogy as the theoretical framework of professionally oriented social work. The second part introduces folk education as one of the principal sources of knowledge for social pedagogy in Latin America. Its overall portrayal is complemented by a summary of key activities undertaken in recent decades by the academic community in Latin America in order to support the development of social pedagogy there. Among the article's conclusions is the fact that social pedagogy in Latin America is a very dynamic field. It is understood as a science that focusses on social integration of individuals, groups and communities, with the aim of helping them become part of the many diverse social networks that make up democratic society defined by pluralism. The necessity for social pedagogy to constantly reflect on its theoretical and methodological principles, along with the impact of its interventions from the perspective of democratic and emancipatory values, is emphasized as well.

Keywords: Social pedagogy, social education, folk education, empowerment, civic education, pedagogy of liberation.

#4 Vývoj ortografie, jazykového citu, opakování vět a porozumění orální řeči u dívky s vývojovou dysfázií – longitudinální případová studie
Development of orthography, linguistic competence, sentence repetition and oral speech comprehension in a girl with specific language impairment – a longitudinal case study
Mlčáková Renata
Více / More ...

Abstrakt: Cílem longitudinální případové studie bylo představit dívku Moniku, která se potýká s vývojovou dysfázií, seznámit se základními anamnestickými údaji ve vztahu k jejímu vzdělávání, vyšetřit a posoudit vývoj ortografie s odstupem tří let, vyšetřit a zjistit vývoj jazykového citu a opakování vět za dobu pěti let a jednorázově vyšetřit úroveň porozumění orální řeči. Z výzkumných metod jsme uplatnili diktát vět, Zkoušku jazykového citu podle Žlaba, subtest Opakování vět z Heidelbergského testu vývoje řeči a zkrácenou verzi Token testu. Zajímalo nás, jak se proměnila úroveň sledovaných jazykových oblastí, které jsou předpokladem dobré školní práce Moniky.

Klíčová slova: Vývojová dysfázie, ortografie, jazykový cit, opakování vět, porozumění orální řeči.

Abstract: The goal of the longitudinal case study was to introduce Monika, the girl with Specific Language Impairment, her personal anamnesis in relation to her education, to investigate and evaluate the development of orthographia/spelling in the course of three years, to assess the development of linguistic competence and sentence repetition over a period of five years and to assess oral speech comprehension.Regarding the research methods, we used the dictation of sentences, The test of linguistic competence according to Žlab, The Sentence Repetition Subtest from the Heidelberg Language Developmental Test and The Token Test. We were interested in how the level of the monitored language areas, which are a prerequisite for the good school work of Monika, has changed.

Keywords: Specific language impairment, orthography/spelling, linguistic competence, sentence repetition, oral speech comprehension.

#5 Prvá svetová vojna, slovenské školstvo a vznik Československej republiky
The World War I, the Slovak education system and establishment of the Czechoslovak Republic
Igor Marks - Daniel Lajčin
Více / More ...

Abstrakt: Štúdia sa zameriava na problematiku slovenského školstva v rokoch 1914 - 1920. Všíma si situáciu a vplyv tzv. Apponyiho zákonov na kvantitatívny a kvalitatívny rozmer slovenského školstva. Stručne sa venuje perspektíve možných ústupkov a nádejí v rámci uhorskej školskej politiky pre nemaďarské národy po vypuknutí prvej svetovej vojny. Autori sa v štúdii venujú aj situácii na území Slovensku po roku 1918, sledujú problémy, ktoré bolo potrebné vyriešiť v slovenskom školstve po vzniku nového štátu, so zameraním na prevzatie slovenských škôl do správy Československej republiky. V tejto súvislosti si štúdia všíma význam Antona Štefánka v tomto procese a jeho úlohu pri formovaní nových školských orgánov na území Slovenska.

Kľúčové slová: Slovenské školstvo 1914 - 1918, ľudová škola, stredná škola, A. Štefánek.

Abstract: Situation of the Slovak education during the World War I was quite similar to the situation of the years between 1875 and 1914 as it was marked by Hungarization trends in education. The result was a low number of elementary schools with Slovak language and literally no high and secondary grammar schools. In direct consequence of this the Slovak nation lagged behind in culture, education, economy and politics. After the Czechoslovak Republic was established, issue with lack of teachers fully appeared in Slovakia. Dealing with this situation was handled by the Department of Ministry of Education (Školský referát) under the leadership of Anton Štefánek.

Keywords: The Slovak education system 1914 - 1918, public school, secondary school, A. Štefánek.

#6 Vztah studentů středních škol ke vzdělání
The relationship of secondary school students to education
Petra Potměšilová - Marcela Fojtíková Roubalová
Více / More ...

Abstrakt: Článek reaguje na situaci, kdy v posledních dvaceti letech došlo v České republice ke značnému nárůstu vysokoškolsky vzdělaných lidí a aktuálně na vysoké školy nastupuje až 60 % z populačního ročníku. Zvyšování počtu studentů, kteří se hlásí ke studiu na vysokou školu, je možné zaznamenat i v rámci oboru Sociální pedagogika na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Z tohoto důvodu byl v loňském roce realizován první výzkum, zaměřený na postoje studentů středních škol ke vzdělání. Popis a výsledky výzkumu jsou dostupné v článku Potměšilová a Fojtíková Roubalová (2017). Níže prezentovaný výzkum je tak návazným výzkumem, jeho cílem je popsat vztah studentů vybraných středních škol ke vzdělání a získat tak hlubší přehled o studentech, kteří se hlásí ke studiu na Cyrilometodějskou teologickou fakultu. Stanovené výzkumné otázky a hypotézy byly ověřovány prostřednictvím popisné statistiky, explorační faktorové analýzy a korelační analýzy. K důležitým závěrům výzkumu patří, že vztah ke vzdělávání je u výzkumného souboru ovlivněn čtyřmi faktory - ekonomickým zhodnocením vzdělání v budoucnu, schopností a ochotou pracovat, důrazem na kvalitu vzdělávání a uznáním hodnoty vzdělání jako takového. Na základě testování hypotéz bylo potvrzeno, že pozitivnější vztah ke vzdělání mají mladší respondenti, dívky a studenti gymnázií. Naopak se nepotvrdila hypotéza, že na vztah respondentů ke vzdělání má vliv dosažené vzdělání rodičů.

Klíčová slova: Vzdělání, vztah, studenti středních škol, hodnoty.

Abstract: The article describes the situation of the past two decades, during which the numbers of university graduates in the Czech Republic have increased significantly, with as much as 60% of the population cohort being admitted to university each year. These increasing numbers of applicants have also been recorded in the field of Social Pedagogy at St Cyril and Methodius Faculty of Theology, Palacký University. For this reason, pioneering research into the attitudes of secondary school students to education was carried out last year. A summary and research results are available in the article by Potměšilová and Fojtíková Roubalová (2017). The research presented below is a follow-up study and its aim is to describe the relationship of the students of selected secondary schools to education, and to gain a deeper insight into the students who will study at the St Cyril and Methodius Faculty of Theology, Palacký University. The identified research questions and hypotheses were verified through descriptive statistics, exploration factor analysis and correlation analysis. Among the conclusions of the study, four significant trends influencing an individual's relationship to education can be identified. These include the economic assessment of education in the future, the ability and willingness to work, the emphasis on the quality of education, and the recognition of the value of education as such. Our testing confirmed that younger respondents, girls, and grammar school students show more positive atitudes to education. On the other hand, the hypothesis that parents' education level determines one's relationship to education was not corroborated.

Keywords: Education, relationship, secondary school students, values.

#7 Výuková metoda čtení v procesu formování čtenářských dovedností žáků na počátku edukace
An educational method of reading in a process of forming the reading skills of pupils at the beginning of their educatio
Radana Svobodová Metelková
Více / More ...

Abstrakt: Autorka předkládá vybrané výsledky longitudinálního výzkumu realizovaného na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Pozornost v něm zaměřila na roli užité výukové metody čtení v procesu formování žákovské dovednosti číst s porozuměním, na niž je nahlíženo jako na dovednost klíčovou. Monitorována byla vývojová dynamika kvantitativních a kvalitativních parametrů čtenářského výkonu žáků 1. stupně základní školy a vybrané aspekty školního a rodinného prostředí, které sledovanou dovednost mohou ovlivňovat. Příspěvek seznamuje s dílčími výsledky dotazníkového šetření z roku 2016, které ověřovalo zastoupení metod výuky čtení v edukaci Moravskoslezského kraje. Dále jsou prezentovány vybrané výstupy systematického měření žáků 1. ročníku s využitím moderní technologie eyetrackeru, jež započalo ve školním roce 2014/2015 a na něž navázala měření v následujících letech vždy na rozšířeném vzorku. Výsledky informují o vývoji kvality žákovského čtení s porozuměním v 1. ročníku, a to vždy u dvou žákovských skupin s ohledem na nejčastěji užívané výukové metody. Autorka příspěvku hledá odpověď na otázku, zda lze na užitou výukovou metodu čtení nahlížet jako na stěžejní formant v procesu budování žákovských čtenářských dovedností v prvostupňové edukaci.

Klíčová slova: Čtenářská gramotnost, počáteční čtenářská gramotnost, čtení s porozuměním, výuková metoda čtení, typy chyb při čtení, eyetracker

Abstract: The author presents selected results of a longitudinal research realized at the Faculty of Education of the University of Ostrava. An attention was focused on a role of the educational method of reading in the process of forming the pupil's ability to read with comprehension which was understood as a key skill. The developmental dynamics of both quantitative and qualitative parameters of the reading performance of pupils of the first grade of primary school as well as selected aspects of the school and family environment which can influence the monitored skills were monitored. The paper introduces partial results of a questionnaire survey from 2016 that checked the presentation of reading teaching methods in the education of the Moravian-Silesian Region. Furthermore, selected outputs of systematic measurements of pupils of the first grade by the means of a modern technology of an Eyetracker are presented, which started in the school year 2014/2015 and which were followed by the measurements in the following years with an always expanded sample. The results inform about the development of the quality of pupil's reading with comprehension in the first grade, always with two pupils' groups with regard to the most frequently used teaching methods. The author of the paper seeks an answer to a question whether the used educational method of reading can be understood as a key formant in the process of building pupils' reading skills in the first-grade education.

Keywords: Reading literacy, initial reading literacy, reading with comprehension, teaching reading method, errors sorting while reading, eyetracker.

#8 Recenze: Temperament v raném dětství a jeho popis pomocí IBQR VSF
Review: Temperament v raném dětství a jeho popis pomocí IBQR VSF
Ivana Dokoupilová
#9 Recenze: Hraní s Bohem
Review: Godly play
Marcela Fojtíková Roubalová