Ročník: 2018Volume: 2018
Číslo: 1-2Issue: 1-2
Vyšlo: 1. listopadu 2018Published: November 1st, 2018

Obsah čísla / Issue content

#1 Editorial
Jiří Pospíšil
#2 Využití skupinových učebních činností v pregraduální přípravě učitelů
Use of student teachers group learning activities in pregraduate teacher training
Monika Břízová
Více / More ...

Abstrakt: Cílem článku je přinést informace o tom, jakou úlohu hrají skupinové učební činnosti v pregraduální přípravě učitelů. Obecným rámcem pro zkoumání této problematiky je oblast vysokoškolské didaktiky a pojetí skupinových učebních činností jako výukových strategií, jež jsou využitelné ve vysokoškolské výuce a především v pregraduální přípravě učitelů. Konkrétně se článek zaměřuje na změny v pojetí pregraduální přípravy učitelů a význam skupinových učebních činností ve studiu učitelství. Následně článek seznamuje s výsledky výzkumu, jenž se zabývá úlohou skupinových učebních činností v pregraduální přípravě a interpretuje názory studentů a učitelů na využívání skupinových činností ve výuce.

Klíčová slova: formy výuky, skupinová výuka, skupinové učební činnosti, student učitelství, vysokoškolská didaktika, vysokoškolská výuka, výukové strategie.

Abstract: The aim of the article is to provide information on the role of group larning activities in undergraduate teacher training. The general framework for this research is the field of higher education didactics and the concept of group learning activities as learning strategies that are usable in higher education and especially in pregraduate teacher training. Specifically, the article focuses on changes in the concept of pregraduate teacher training and the importance of group learning activities in teacher training. Subsequently, the article introduces the results of the research, which deals with the role of group teaching activities in pregraduate teacher training and interprets the views of students and teachers on the use of group activities in teaching.

Keywords: forms of teaching, group learning activities, group instruction, student teacher, teaching strategies, university instruction.

#3 Participace rodičů na rozvoji školy
Participation of parents in school development
Romana Divošová
Více / More ...

Abstrakt: Článek se zabývá teoretickými poznatky z oblasti vzahu mezi školou a rodinou, konkrétně se zaměřuje na participaci rodičů na rozvoji školy. Objasňuje význam pojmů participace a rozvoj, uvádí různá pojetí a vysvětlení těchto pojmů. Zmíněny jsou zde faktory přispívající k rozvoji školy a co všechno k úspěšnému rozvoji školy může přispět. Jedním z těchto faktorů, jak ukázaly výsledky výzkumu v Rakousku, je vytvoření sítě škol v určitém regionu a jejich vzájemná spolupráce, či využití služeb konzultantů, kteří dokáží posoudit, co by mohlo dané škole k rozvoji přispět. Podle výsledků výzkumu, který proběhl v Německu se služby externích konzultantů ukázaly jako pozitivní přínos pro rozvoj škol. Článek se rovněž zabývá výsledky kanadského výzkumu, který se týkal zlepšení vztahu mezi rodiči a školou a následně byly tyto výsledky využity při reformě tamního školského systému. Pozornost je věnována i vnímání participace rodičů z pohledu dětí.

Klíčová slova: participace, rodiče, škola, rozvoj.

Abstract: The article deals with the theoretical knowledge of the relationship between school and family, specifically focuses on the participation of parents in school development. It clarifies the meaning of the concepts of participation and development, it presents various concepts and explanations of these concepts. The factors contributing to school development are mentioned here and everything that can contribute to successful way of its development. One of these factors, as demonstrated by the research results in Austria, is the creation of a network of schools in a particular region and their mutual cooperation, or the use of consultant services that can assess what could contribute to school in being developed. According to a research conducted in Germany, the services of external consultants have proven to be a positive contribution to school development. The article also explores the results of Canadian research on improving the relationship between parents and school and which were then used to reform the school system. Attention is paid to the perception of parental participation from the point of view of children.

Keywords: participation, parents, school, development.

#4 Literární výchova v období kurikulární reformy: rekapitulace vzdělávacích koncepcí, kvalita výuky a její výzkum
Literary education during the period of curricular reform: recapitulation of educational concepts and instructional quality analyzing
Jindráček Václav
Více / More ...

Abstrakt: Cílem přehledové studie je představit teoretické koncepty literární výchovy, které jsou v souladu se vzdělávacími obsahy formulovanými v kurikulárních dokumentech, a zjistit, zda a jak se těmto konceptům blíží reálná výuka v českých školách. První část článku odkazuje k diskusím o cílových strategiích, obsahu a interpretační metodice literární výchovy, zejména k odborným polemikám, které byly vyvolány změnami deklarovanými kurikulární reformou. Následně jsou představeny koncepce literární výchovy, které lze zařadit do kontextu tzv. produktivní kultury učení a vyučování, ukotvené v konstruktivistických teoriích. V druhé části článku je podán přehled empirických výzkumů, které v době od zavedení rámcových vzdělávacích programů zjišťovaly, jaká je edukační realita v českých školách. Z přehledu cílů, metodologie a výsledků těchto studií vyplynulo, že teorie komunikačně pojaté výuky (na něž se odkazuje v teoretické části článku) mohou reálně přispět k proměnám literární výchovy v současných školách, změny však nelze přijímat nekriticky. Svědčí o tom i výsledky některých nejnovějších empirických studií. Další výzkumy inspirované těmito výsledky by se tak mohly stát výzvou k experimentálnímu ověřování účinnosti výuky, jejímž cílem je najít cestu k produktivní kultuře vyučování a učení přímo ve školních třídách.

Klíčová slova: kvalita výuky, literární výchova, produktivní kultura vyučování a učení, kurikulum.

Abstract: The aim of this review study is to map out the concepts of literary education that were found to be relevant in the pedagogical-psychological and didactical research for improving the quality of teaching and to find out whether and how these concepts are approaching educational reality. Firstly, the discussions about the target strategies, content and interpretative methodology of literary education that were evoked by the changes declared by the curricular reform are mapped out. Subsequently, the concepts of literary education are presented, which can be included in the context of a productive culture of learning and teaching, anchored in constructivist theories. The second part of the paper presents an overview of empirical researches which, at the time of the introduction of the Framework Educational Programs, identified what is the educational reality in Czech schools. The survey of the objectives, methodology and results of these studies has shown that the theory of communicative teaching (which is referred to in the theoretical part of the article) can contribute to the transformation of literary education in contemporary schools, but changes cannot be accepted uncritically. This is evidenced by the results of some recent empirical studies. Researches inspired by these results could thus be challenge to experimentally test the effectiveness of teaching to find a way to produce a culture of learning and teaching directly in classrooms.

Keywords: instructional quality, literary education, the productive culture of learning and teaching, curriculum.

#5 Modell des abnormalen Verhaltens im Blickfeld der tibetischen Kultur
Model of Abnormal Behavior from the Tibetian Point of View
Qiong Bu - Xinrui  Li - Staníčková Nikola
Více / More ...

Abstrakt: Das Ziel des Artikels ist die Fortsetzung der Diskussion über Normalität, Ihre Charakteristik und Ihre Ursprünge. Es existieren verschiedene Arten der Abnormität, die anhand der Funktionsmodelle verstanden werden können. Konkrete Abnormitäten verfügen über einen multifunktionalen Charakter; ihre Ursprünge werden im Zusammenhang mit sozialen, kulturellen, psychologischen und anderen Faktoren bewertet. Aus diesem Grund ziegen die Funktionsmodelle Unterschiede auf. Die westlichen psychologischen Studien weißen auf Grund ihrer Orientierung – medizinisch, biologisch, psychodynamisch und soziokulturell- Unterschiede auf. Für die tibetische Gesellschaft und tibetische Heilkunde wurde bislang noch kein genaues Modell festgestellt, das zur Wahrnehmung und Verständnis der psychischen Störungen sowie deren Heilung helfen würde. Auf diese Tatsache möchte dieser Artikel hinweisen, während er zugleich eine Debatte über dieses Thema entwickelt, aufbauend auf den Beschreibungen einzelner Fälle, die man noch dazu mit der Fachliteratur konfrontiert. Diskutiert werden auch Ähnlichkeiten und Unterschiede der vorherrschenden Modelle der Abnormität in Europa.

Schlüsselwörter: tibetische Kultur, psychische Störungen, Modell des abnormalen Verhaltens

Abstract: The aim of the article is to continue discussing normality and the sources of abnormalities in European and Tibetian culture. Abnormalities have multifunctional character which could be understand on the function models. Their origin is derived from the context of social, culture, psychological and other factors. There exist models for Western understanding of normality and deviation. On the contrary in classic Tibetian culture there are no models helping us to understand the sources of abnormality. This paper deals with the differences between European (Western) and the Tibetian types sources and cases of abnormalities.

Keywords: Tibet culture, psychic disorders, models of abnormal behavior

#6 Recenze: Emoce. Regulace a vývoj v průběhu života
Review: Emoce. Regulace a vývoj v průběhu života
Petra POTMĚŠILOVÁ
#7 Recenze: Dyspraxie : vývojová porucha pohybové koordinace
Review: Dyspraxie : vývojová porucha pohybové koordinace
Naďa Petrová
#8 Recenze: Osobnostní a sociální rozvoj, aneb, Strom, mozaika a vzducholoď
Review: Osobnostní a sociální rozvoj, aneb, Strom, mozaika a vzducholoď
Marcela Fojtíková Roubalová
#9 Informace o projektu: Společenství praxe učitelů mateřských škol jako podpora pro zvyšování kvality předškolního vzdělávání
Project report: Společenství praxe učitelů mateřských škol jako podpora pro zvyšování kvality předškolního vzdělávání
Dominika Provázková Stolinská