Ročník: 2019Volume: 2019
Číslo: 2Issue: 2
Vyšlo: 21. prosince 2019Published: December 21st, 2019

Obsah čísla / Issue content

#1 Editorial
Jiří Pospíšil
#2 Gramotnosť z pohľadu OECD vo vzťahu k vybraným ukazovateľom
Literacy from the OECD point of view in the Relationship to selected Indicators
Daša Belkovicsová
Více / More ...

Abstrakt: Pojem gramotnosť bol v spoločnosti vnímaný pomerne jednostranne. V rámci historického vývoja dochádza k významovému rozširovaniu pojmu gramotnosť a k jeho samostatnej identifikácii v rámci vymedzených oblastí (čitateľská, matematická, prírodovedná, finančná, digitálna gramotnosť a pod.). Základným nástrojom nadobudnutia gramotnosti je výchovno-vzdelávací systém, ktorého úlohou je produkcia kvalitného ľudského kapitálu uplatniteľného na trhu práce. Jeden z pohľadov na kvalitu vzdelávacieho systému na úrovni povinného vzdelávania poskytuje štúdia OECD PISA, ktorá zisťuje úroveň žiakov z pohľadu požiadaviek trhu práce. Cieľom príspevku je vymedziť vzťahy medzi dosiahnutými výsledkami žiakov z jednotlivých krajín v testovaní PISA a vybranými finančnými a nefinančnými ukazovateľmi. Za štatisticky významné faktory, ktoré majú potenciál ovplyvniť úspešnosť žiakov v testovaní PISA považujeme objem finančných zdrojov plynúci na povinného vzdelávanie žiaka, mzdové ohodnotenie učiteľov a pomerový ukazovateľ počtu žiakov na jedného učiteľa.

Kľúčové slová: Finančné zdroje, gramotnosť, krajiny OECD, mzdy učiteľov, PISA, povinné vzdelávanie.

Abstract: The concept of literacy was perceived quite unilaterally in society. In terms of historical development, the concept of literacy was expanded as well as its identification within the defined areas (reading, mathematical, science, financial, digital literacy etc.). The basic tool for acquiring literacy is the educational system, whose role is to produce quality human capital applicable to the labor market. One of the views on the quality of the education system at the level of compulsory education is provided by the OECD PISA study, which measures the level of students in terms of labor market requirements. The aim of the paper is to define the relationships between results of students from individual countries in PISA testing and selected financial and non-financial indicators. The statistically significant factors that have the potential to influence students' success in PISA testing are considered the volume of financial resources for compulsory education, the wage assessment of teachers and the ratio of students to teaching staff.

Keywords: Compulsory Education, Financial Resources, Literacy, OECD Countries, PISA, Teachers’ Salaries.

#3 Spolubytí k dynamické homeostatické evolvující rovnovážné komplexitě infosféry: podněty k filosofii edukace
Being together for a dynamic homeostatic equilibrium evolve complexity infosphere: incentives to the philosophy of education
Michal Černý
Více / More ...

Abstrakt: Studie na základě kritické reflexe prací Teilhada, Floridiho, Heideggera a Damasia dospěje k předběžnému uchopení sociálních interakcí (v širším pojetí tedy k jisté sociální rovině učení či solidaritě mezi jednotlivými členy společnosti, která – jak níže ukážeme – představuje jeden z klíčových pilířů učení) jako ke spolubytí k dynamické homeostatické evolvující rovnovážné komplexitě infosféry. Tento přístup představuje základní interakční strategii v měnícím se světě. Proces dosahování homeostatické dynamické rovnováhy je procesem těsného kontaktu inforgů a prostředí, jejich vzájemná konstituce a interakce předpokládá bohatou diversitu a tvoří vzájemný hermeneutický klíč k reflexi jejich kvality. Spolubytí je pohybem Pobytu ke vzájemnosti a rovnováze. Současně nabídne některé pedagogické nebo filosoficko-pedagogické implikace tohoto přístupu včetně jejich možného didaktického dopadu.

Klíčová slova: noosféra; infosféra; inforg; evoluce; filosofie výchovy; kyberprostor.

Abstract: A study based on critical reflection work Teilhad, Floridi, Heidegger and Damasio comes to the preliminary grasp of social interaction (in the broader sense therefore to a certain social level learning and solidarity among the members of society, which - as below show - is one of the key pillars of learning ) as a coexistence with a dynamic homeostatic evolving equilibrium complexity of the infosphere is a fundamental interaction strategy in a changing world. The process of achieving homeostatic dynamic equilibrium is a process of close contact between the information and the environment, their mutual constitution and interaction presupposes a rich diversity and forms a mutual hermeneutic key to reflect their quality. Coexistence is the movement of Stay to reciprocity and balance. At the same time, it will offer some pedagogical or philosophical-pedagogical implications of this approach, including their possible didactic impact.

Keywords: noosphere; infosphere; inforg; evolution; philosophy of education; cyberspace.

#4 Odkrývání souvislostí žákovského čtení s porozuměním prostřednictvím eyetrackeru
Discovery of Pupils‘ Reading Comprehension Progression using Eye-Tracker
Radana Metelková Svobodová
Více / More ...

Abstrakt: Autorka prezentuje výsledky výzkumné sondy, která byla realizována v květnu 2019 na dvou základních školách v Moravskoslezském kraji. Pozornost je soustředěna na čtenářské dovednosti žáků 2. ročníku ZŠ, přičemž sledovanou etapu lze vnímat jako fázi přechodu od tzv. prvopočátečního čtení (počáteční čtenářské gramotnosti) k období, které v rámci povinné školní docházky označujeme jako čtenářská gramotnost. Představované výzkumné šetření se zaměřilo na monitorování úrovně žákovského čtení s porozuměním, primárně na jeho kvalitativní znaky. Ty jsou ve studii prezentovány. Potřebná data, jimiž objektivně popisujeme žákovské čtení, byla získána pomocí moderní technologie eyetrackeru. Zaznamenané výsledky zmiňovaných měření jsou předloženy, vzájemně komparovány a v textu studie jsou následně hledány možné vazby a souvislosti objevující se mezi jednotlivými hodnocenými parametry.

Klíčová slova: čtení, počáteční čtenářská gramotnost, čtenářská gramotnost, eyetracker.

Abstract: The author presents the results of a research study conducted in May 2019 at two elementary schools in the Moravian-Silesian Region. The focus of the study is to observe the progression of pupil’s reading skills in the second year of their primary school education. The observed stage can be perceived as a transitional phase from the so-called initial reading (initial reading literacy) to the period referred to as reading literacy in school-aged children. The presented research survey explores and monitors the level of student reading comprehension, especially its qualitative features. These qualitative features are outlined in the study. The necessary data that objectively describes pupils´ reading comprehension is obtained using modern eye-tracker technology. The results of the measurements are outlined and compared with each other, and possible links and relations are drawn between the individual evaluated parameters.

Keywords: reading, initial reading literacy, reading literacy, eye-tracker.

#5 Čeští a moravští učitelé v Chorvatsku – nezpracovaná kapitola krajanského školství
Czech and Moravian Teachers in Croatia – An Unexplored Chapter of Compatriotic Education
Andrea Preissová Krejčí - Jana Kočí
Více / More ...

Abstrakt: Studie se zaměřuje na opomíjené téma dějin českého školství, totiž české menšinové školství na příkladu Chorvatska, které má dnes téměř stoletou tradici. Cílem práce je reflexe minulosti a současnosti českých škol v Chorvatsku ve vazbě na jejich spolupráci s českým státem. Za využití historických metod analyzujeme prameny krajanské provenience a interpretujeme obtíže, s nimiž se krajané při zakládání i dalším vývoji českých škol museli potýkat. Zohledňujeme přitom pomoc ze strany historického českého státu, který od počátku podporoval českou výuku v Chorvatsku, a to nejen skrze učitele. Tato spolupráce je v různých podobách realizována i v současnosti, kvůli jejímu přerušení v roce 1948 trvajícímu až do poloviny šedesátých let 20. století však v daruvarském prostoru vzniklo svébytné české školství, které je úzce propojeno také s kulturním životem menšiny.

Klíčová slova: Češi v Chorvatsku, krajanské školství, český jazyk, Česká republika.

Abstract: The study focuses on the marginalized topic of Czech education, meaning the education of Czech minority, explained on the example of Croatia where the Czech education is almost 100 years old. The main goal of the work is to reflect the past and the present od Czech schools in Croatia, in connection of their cooperation with Czech state. While using the historic methods, we are analyzing the compatriotic sources and we interpret the difficulties compatriots had when founding and developing Czech schools. The authors describe the help of Czech state that supported Czech education in Croatia from the very beginning not only by supporting the Czech teachers. This cooperation can still be found even today in various forms, but because of its discontinuance from the year 1948 till the second half of 1960’s, a unique Czech education, closely linked with the cultural life of the minority, has emerged in Daruvar region.

Keywords: Czechs in Croatia, compatriotic education, minority schools, Czech language, Czech Republic.

#6 Dotazník ke školní připravenosti dítěte pro učitele
Questionnaire for school readiness of a child for teachers
Petra Potměšilová - Miloň Potměšil
Více / More ...

Abstrakt: Autoři předkládají výsledky pilotního výzkumu zaměřeného na vývoj screeningového dotazníku pro pedagogy mateřských škol. Popisem vybraných parametrů pedagog charakterizuje konkrétní dítě z hlediska jeho připravenosti ke školní docházce. Pro pilotáž byla získána data od 239 dětí. Statistickým zpracováním bylo zjištěno, že dotazník lze považovat za reliabilní i validní.

Klíčová slova: Školní připravenost, žák, hodnocení.

Abstract: The authors present the results of pilot research aimed at developing a screening questionnaire for kindergarten teachers. By describing the selected parameters, the teacher characterizes a particular child in terms of his / her readiness to attend school. For the piloting obtained data from 239 children. Statistical processing showed, that the questionnaire could consider both reliable and valid.

Keywords: School readiness, pupil, score.

#7 Využití technologie rozšířené reality ve výuce náboženství – příklad dobré praxe
The use of Augmented Reality technologies in Religious Education - The good example of Education
Fojtíková Roubalová Marcela - Šimonek Pavel
Více / More ...

Abstrakt: Tento příspěvek se zaměřuje na nový materiálně didaktický prostředek, a to technologii rozšířené reality a na možnosti jejího využití ve výuce náboženství. Nové technologie se dostávají do výuky stále více a je nutné je reflektovat a hledat možnosti jejich didaktického využití. Na příkladu vánočního biblického příběhu ve výuce náboženství na prvním stupni ZŠ chceme ukázat, jak je možné zapojit tento konkrétní moderní didaktický prostředek do výuky náboženství.

Klíčová slova: Rozšířená realita, materiálně didaktické prostředky, výchovně vzdělávací proces, výuka náboženství.

Abstract: This paper focuses on a new didactic tool, the technology of Augmented Reality and the possibilities of its use in the Religion Education. New technologies are getting more and more in the classroom and it is necessary to reflect them and look for the possibilities of their didactic use. Using the example of a Christmas Biblical story in the teaching of Religion Education at primary school, we want to show how it is possible to do this particular modern didactic tool in the Religion Education.

Keywords: Augmented Reality, didactic tool, education, Religious Education, .

#8 Do Contemporary Business English Textbooks Develop Students’ Indirect Language Learning Strategies?
Simona Pecková
Více / More ...

Abstract: In this paper, we map the extent to which textbooks of business English vocabulary and skills support the development of indirect learning strategies. For our survey we adopted the classification of learning strategies developed by Rebecca Oxford. Inasmuch as direct strategies (memory, cognitive, compensation) of language learning are an essential part of every textbook, we have focused on indirect strategies (metacognitive, social, affective). We have selected the most frequently used textbooks of business English vocabulary and business English skills. In our analysis, we have tried to detect any activities in textbooks that could help learners to develop the usage of indirect learning strategies. We have found that except for two textbooks of the series (English communication skills published by DELTA Business Communication Skills and the series published by Macmillan), the focus is only on language content. To be more specific, many of the textbooks contain activities designed for pair work or group work (and thus they support social learning strategies), but most of the authors of these textbooks do not develop metacognitive and affective learning strategies for students. In conclusion, we recommend that in the future authors take into account the importance of emotions and self-awareness in the learning process and incorporate activities focused on these areas into their textbooks.

Keywords: Language learning strategies, learner autonomy, lifelong learning, textbook analysis, business English vocabulary and skills, language for specific purposes.

#9 Recenze: Interakční psychologický výcvik
Review: Interakční psychologický výcvik
Petra POTMĚŠILOVÁ
#10 Recenze: Londýnské přednášky
Review: Londýnské přednášky
Marcela Fojtíková Roubalová
#11 Recenze: Psychologie pro studenty pedagogických oborů
Review: Psychologie pro studenty pedagogických oborů
Petra POTMĚŠILOVÁ
#12 Recenze: Rozvoj komunikačních a jazykových schopností: u dětí od narození do tří let věku
Review: Rozvoj komunikačních a jazykových schopností: u dětí od narození do tří let věku
Zuzana Melounová
#13 Recenze: Zraková postižení: behaviorální přístupy při edukaci s pomůckami
Review: Zraková postižení: behaviorální přístupy při edukaci s pomůckami
Veronika Vachalová
#14 Recenze: Speciální sourozenci: Život se sourozencem s postižením
Review: Speciální sourozenci: Život se sourozencem s postižením
Nikola Pavlisová
#15 Anotace: Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1945-1989
#16 Anotace: Hodnoty, vzťahy a škola