Pravidla pro publikování příspěvků

Časopis vychází dvakrát ročně, první číslo na přelomu června a července, druhé pak na přelomu prosince a ledna. Do časopisu jsou přijímány tři druhy publikací: články, recenze a anotace/informace. Články jsou anonymně posuzovány nejméně dvěma recenzenty; k případným úpravám jsou navraceny autorům. Publikování článků je bezplatné.

Články a příspěvky do našeho časopisu přijímáme od kohokoli bez výjimky. Obsah článků však musí přinášet nové poznatky pro pedagogiku nebo s ní související vědy. Redakční rada si vyhrazuje právo k odmítnutí zveřejnění z důvodů odborných, právních, tematických, jazykových apod.

Články jsou přijímány v jazyce českém, slovenském, anglickém nebo německém.

Články je nutno psát podle následujících kriterií:

  1. Název článku musí být výstižný, smysluplný a musí korespondovat s obsahem. (Velikost písma 16pt, tučně, zarovnat na střed, před nadpisem ani za nadpisem nevynechávat řádky.)
  2. Jméno a příjmení autora (bez akademických titulů) se uvádí pod nadpisem článku. (Velikost písma 14pt, tučně, zarovnat na střed, před jménem ani za jménem nevynechávat řádky.)
  3. Dále je nutno uvést: název článku v anglickém jazyce, stručnou anotaci v jazyce článku a v anglickém jazyce, klíčová slova v jazyce článku a v anglickém jazyce.
  4. Zpracování tématu musí odpovídat standardním požadavkům kladeným na vědeckou práci.
  5. Zpracování kritického aparátu se řídí dle platných norem a zvyklostí.
  6. Bibliografické citace uvádějte podle normy ISO 690 1 a 2. Návod na správné citování lze nalézt např. zde.
  7. Odkazy na bibliografické citace se provádějí přímo v textu v závorkách užitím jména autora, roku vydání díla a v případě přímých citací rovněž uvedením strany či rozsahu citovaných stran. Jméno autora lze vynechat, je-li nezaměnitelně uvedeno v hlavním textu. Jednotlivé údaje se oddělují čárkou, více odkazů středníkem. Příklady: (Lang, 1978), (Novák, 1923, 25-34), (Novák, Nováková, 1993, 25), (Novák, 1923, 25 - 34; Novák, Nováková, 1993,25). Ve výjimečných a odůvodněných případech lze užít citace v poznámce pod čarou (zejména ve spojení s přímou citací nebo vysvětlením).
  8. Povinné informace o autorovi: titul, jméno, příjmení, působiště (škola), e-mail; adresa pracoviště, příp. www stránky (pracoviště nebo osobní).
  9. Pro publikování recenzí je nezbytnou součástí úplná bibliografická citace recenzovaného díla.

Příspěvky přijímáme zásadně v elektronické podobě, nejlépe emailem ve formátu MS Word (*.doc,*.docx), Open Document (*.odt) apod. U méně známých formátů nezaručujeme zveřejnění z technických důvodů.

Zasláním článku k publikování v časopise Paidagogos autor/autoři souhlasí s převodem publikačních práv na spolek Paidagogos - spolek pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání. Rovněž se zavazuje, že se články publikované v časopise Paidagogos nepokusí publikovat v jiném časopise. Tento závazek se ruší v případě odmítnutí článku k publikaci.

Adresa pro zasílání: paidagogos@paidagogos.net