Ročník: 2013Volume: 2013
Číslo: 1Issue: 1
Vyšlo: 15. července 2013Published: July 15th, 2013

Obsah čísla / Issue content

#1 Editorial
Jiří Pospíšil
#2 Celoživotní vzdělávání jako vědecký výzkumný program
Lifelong learning as a scientific research program
Jan Kalenda
Více / More ...

Abstrakt: Studie se zabývá metateoretickou analýzou celoživotního vzdělávání. V tomto ohledu aplikuje koncepci vědeckých výzkumných programů Imreho Lakatose na danou problematiku. Přičemž naším hlavním cílem je formalizování vědecké reflexe celoživotního vzdělávání dospělých do podoby teoretického výzkumného programu. Příspěvek argumentuje v tom smyslu, že pro dané zkoumání je nutné nejprve stanovit negativní a posléze i jeho pozitivní heuristiku. Ty umožňují konstituovat promyšlenou a konzistentní reflexi daného sociálního fenoménu, která je schopná přispět k teoretickému i empirickému progresu andragogiky. Domníváme se, že právě takováto koncepce může představovat silný program andragogického výzkumu v Bloorově smyslu.

Klíčová slová: vědecký výzkumný program, celoživotní vzdělávání, andragogika, Imre Lakatose, metateorie, paradigma, pozitivní heuristika.

Abstract: This study deals with metatheoretical analysis of lifelong education. In this respect it applies a concept of the scientific research programs of Imre Lakatos on this issue. The main goal of our analysis is a formalization of the scientific reflection about lifelong learning into the theoretical research program. The paper claims that we have to determine negative heuristic first and then also positive heuristic for a new inquiry in this area. It allows to constitute a coherent and consistent reflection of this social phenomenon which will able to contribute to the theoretical and empirical progression of andragogy. We consider that this concept of the theoretical research program of lifelong education can be a “strong program” of andragogical research in Bloor´s sense.

Keywords: scientific research program, lifelong learning, adult education, Imre Lakatos, metatheory, paradigm, positive heuristics.

#3 Potenciál kultúrno-andragogických procesov v spektre strategických dokumentov
The potential of cultural-andragogical processes in the spectrum of strategic documents
Miroslav Krystoň
Více / More ...

Abstrakt: Filozofia konceptu celoživotného a všeživotného učenia zdôrazňuje jednak biodromálny charakter tohto procesu, ale aj potenciál rôznych účelných učebných aktivít, prostredníctvom ktorých je možné realizovať jeho ciele a obsah. Okrem historicky etablovaného formálneho učenia svoje pozície kontinuálne obhajuje aj segment neformálnej edukácie. Z pohľadu andragogickej teórie je táto oblasť výchovy a vzdelávania dospelých primárne predmetom záujmu kultúrnej, resp. kultúrno-osvetovej andragogiky. Príspevok sa orientuje na analýzu spoločenských a teoretických aspektov záujmového vzdelávania dospelých v kontexte relevantných strategických a legislatívnych dokumentov medzinárodnej i domácej proveniencie.

Kľúčové slová: celoživotné učenie, všeživotné učenie, záujmové vzdelávanie dospelých, koncepcie, stratégie.

Abstract: The lifelong learning and the lifewide learning philosophy concept, highlights on one side the biodromal character of this process and on the other side the potential of the different meaningful learning activities through which it is possible to realize its aims and content. Except historically the established formal learning activities continues to defend their positions and segment of informal education. From this perspective, the cultural, respectively culturally-enlightened theory of andragogical primarily focused on this area of adult education. At the context of relevant strategic and legislative documents of international and national provenance, the text analysis focuses on the social and theoretical aspects of the interest-based adult education

Keywords: Lifelong learning, Lifewide learning, interest-based adult education, conceptions, strategies.

#4 Sociální determinanty zdraví školáků v České republice
Peter Tavel - Erik Sigmund - Dagmar Sigmundová - Michal Kalman - Zuzana Půžová -  HBSC český národní tým
Více / More ...

Anotace: Příspěvek shrnuje klíčová zjištění ze sběru dat HBSC studie v roce 2010. Z hlediska celkového posouzení zdravotního stavu hodnotí své zdraví pozitivně přibližně 9 z 10 školáků. Dívky uváděly výskyt zdravotních obtíží ve větší míře než chlapci. Přibližně 85 % školáků ve všech věkových skupinách hodnotilo svoji životní spokojenost pozitivně. Nadváhou nebo obezitou trpí přibližně pětina chlapců a desetina dívek. Ve všech věkových skupinách chlapci ve výskytu nadváhy a obezity výrazně převyšují dívky. Starší dívky častěji hodnotí svou postavu negativně. Pravidelná snídaně je významným prediktorem zdravé výživy dětí. Procento dětí, které pravidelně snídají, klesá s věkem. Přibližně dvě třetiny chlapců a tři čtvrtiny dívek uvedlo, že si čistí zuby alespoň dvakrát denně. Zkušenosti s kouřením tabáku uvádí více než polovina třináctiletých a tři čtvrtiny patnáctiletých. Pravidelnými kuřáky je 18 % patnáctiletých. Pravidelně kouří častěji dívky než chlapci. Z alkoholu mají děti nejčastější zkušenosti s pivem. V 15 letech pravidelně pije alkohol třetina dívek a téměř polovina chlapců. Zkušenosti s marihuanou má asi 30 % patnáctiletých, asi desetina patnáctiletých školáků uvádí užití marihuany v posledních 30 dnech. Kouření, nadměrné pití alkoholu a užívání marihuany spolu pozitivně korelují. Přibližně tři čtvrtiny dětí nedosahují na 60 minut pohybové aktivity každý den v týdnu jako doporučení udávaná Světovou zdravotnickou organizací. Frekvence pravidelně vykonávané pohybové aktivity je u dívek nižší než u chlapců, a to ve všech věkových kategoriích. Úroveň pohybové aktivity u dívek s rostoucím věkem klesá. Přibližně pětina chlapců a čtvrtina dívek získala zkušenost s pohlavním stykem do 15 let věku. Zkušenost s pohlavním stykem před 14. rokem má 6 % chlapců a 3 % dívek. Pohlavní styk před 15. rokem uváděly výrazně častěji děti rodičů s nižším socioekonomickým statusem a děti vyrůstající v doplněné nebo neúplné rodině.

Klíčová slova: HBSC, Determinanty zdraví, Děti a mládež, Podpora pohybové aktivity, Rizikové chování, Životní styl, Nadváha a obezita, Sociální determinanty zdraví, Veřejné zdraví

Abstract: The Article key findings of HBSC data collection in 2010 are summarized. In terms of overall health assessment, approximately 9 out of 10 school-aged children assess their health positively. Girls stated a higher occurrence of health problems than boys. Approximately 85% of school-aged children of all age groups assessed their life satisfaction positively. Approximately one fifth of boys and one tenth of girls suffer from overweight or obesity. In all age groups, obesity in boys significantly exceeds obesity in girls. Older girls tend to assess their figures negatively more often. Regular breakfast is a significant healthy diet predictor for children. The proportion of children having regular breakfast decreases with age. Approximately two thirds of boys and three quarters of girls indicated that they clean their teeth at least twice a day. Tobacco smoking experience is indicated by over a half of 13-year-olds and three quarters of fifteen-year-olds. 18% of fifteen-year-olds are regular smokers. Girls are more regulary smokers than boys. In terms of alcoholic beverages, children have the most frequent experience with beer. At the age of 15, alcohol is regularly consumed by a third of girls and almost a half of boys. Experience with marihuana is reported by approximately 30% of fifteen-year-olds, about one tenth of fifteen year old school-aged children report using marihuana during the last 30 days. Smoking, excessive alcohol consumption and use of marihuana positively correlate. Approximately three quarters of children do not reach the recommendations given by the World Health Organization of 60 minutes of physical activity each day. The frequency of regular physical activity is lower with girls compared with boys in all age categories. Physical activity levels of girls decreases with age. About one fifth of boys and one fourth of girls have experience with sexual intercourse before 15 years of age. Experience with sexual intercourse before 14 years of age was reported by 6% of boys and 3% of girls. Sexual intercourse before 15 years of age was reported primarily by children of parents with lower socioeconomic status and children living in a family including a non-biological parent or an incomplete family.

Keywords: HBSC, Determinants of Health, Children and Youth, Promoting of physical activity, Risk behaviors, Lifestyle, Overweight and obesity, Social Determinants of Health, Public Health

#5 Vnímání hudby u dětí se sluchovým postižením – inkluzivní projekt
Music perception of children with hearing impairment - inclusive project
Petra Potměšilová - Helena Pospíšilová - Milena Öbrink Hobzová - Marcela Fojtíková Roubalová - Petra Sobková
Více / More ...

Abstrakt: V příspěvku se zabýváme inkluzivním projektem, který je zaměřen na zprostředkování hudby dětem se sluchovým postižením i bez sluchového postižení. Nejdříve se zaměříme na teoretické vymezení problému, jako jsou principy vnímání hudby, práce s emocemi, práce s významem znaků a pojmů a principy hudebně pohybových her. Na toto teoretické vymezení pak následuje návrh inkluzivního projektu, prostřednictvím něhož by se s hudbou setkaly děti se sluchovým postiženími i bez sluchového postižení.

Klíčová slova: děti se sluchovým postižením, vnímání hudby, možnosti zprostředkování hudby, pojmy, emoce

Abstract: The paper describes an inclusive project focusing on the mediation of music to children with hearing impairment and children without hearing impairment. The initial focus lies on the theoretical definition of the problem, for example connected with principles of music perception, work with emotions, work with symbols and the meaning of concepts and principles of music and movement activities. The theoretical framework is followed by the design of an inclusive project.

Keywords: children with hearing impairment, the perception of music, the possibility of mediation of music, concepts, emotions

#6 Požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v průřezovém tématu Mediální výchova a současná vzdělávací praxe učitelů českého jazyka
The Requirements of Framework Education Programme for Elementary Education in the Cross-Curricular Theme in the Media Education and Contemporary Educational Practice of Czech Language Teachers
Dagmar Strejčková
Více / More ...

Abstrakt: Příspěvek se zabývá požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v průřezovém tématu Mediální výchova ve výuce učitelů českého jazyka a literatury na druhém stupni základních škol. Článek shrnuje dílčí výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na realizaci mediální výchovy. Empirické šetření mělo charakter výběrového šetření a jeho respondenty byli učitelé vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura na druhém stupni základních škol. V příspěvku je představen výzkumný problém, výsledky výzkumného šetření a vyhodnoceny stanovené hypotézy. Výzkum přinesl poznatky o současném stavu implementace mediální výchovy do výuky českého jazyka. Článek podrobně analyzuje začlenění tematických okruhů průřezového tématu Mediální výchova, jež jsou stanoveny RVP ZV, do vzdělávací praxe učitelů českého jazyka a literatury. Výzkumné šetření ukázalo, že učitelé českého jazyka začleňují receptivní tematické okruhy průřezového tématu Mediální výchova ve stejné míře jako tematické okruhy produktivní. Výuka průřezového tématu Mediální výchova u učitelů českého jazyka vede ve stejné míře k přínosům v oblasti vědomostí, dovedností a schopností i k přínosům v oblasti postojů a hodnot.

Klíčová slova: český jazyk a literatura, mediální gramotnost, mediální výchova, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Abstract: The paper deals with the requirements of Framework Education Programme for Elementary Education in the cross-curricular theme in the Media Education and contemporary educational practice of Czech language teachers. The article summarizes partial results of research, which was focused on the realization of this cross-curricular theme in the Media Education. There was presented the research problem, summarized results of research were presented and analysed fulfilment of aims and assessment of hypothesis. The research brought findings in the incorporation of cross-section theme of Media Education by teachers of Czech language and literature on the upper elementary schools. The paper analyzes the use of thematic topics of the Media Education by Czech language and literature teachers in detail. It was found out that teachers of Czech language and literature implement receptive thematic topics to the same degree as productive thematic topics of cross-section theme of Media Education. The instruction of Czech language and literature teachers is oriented just as to contribution to knowledge, skills and abilities as to contribution to stands and values.

Keywords: the Czech language and literature, media literacy, media education, The Framework Education Programme for Elementary Education

#7 Sdílení osobních údajů na internetu českými dětmi ve věku od 11 do 17 let – výsledky výzkumu
Sharing of personal data on the internet by czech chidren aged from 11 to 17 years – research results
Kamil Kopecký - Veronika Krejčí - René Szotkowski
Více / More ...

Abstrakt: Příspěvek se zabývá problematikou sdílení osobních údajů u českých pubescentů a adolescentů v prostředí internetu. Zaměřuje se na typy sdílených osobních údajů, jejich nebezpečnost a možné zneužití. Dále monitoruje ochotu dětí sdílet fotografie obličeje s jinými uživateli internetu a sleduje rozdíly ve sdílení osobních údajů v různých věkových skupinách s ohledem na pohlaví dítěte. Příspěvek vychází z původního výzkumu uskutečněného autory textu (výzkumníky Centra prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci), který byl realizován v roce 2011/2012 na vzorku 10 830 respondentů ve věkovém rozpětí od 11 do 17 let. Z celého výzkumu byly vybrány výsledky relevantní pro vymezenou problematiku.

Klíčová slova: Ochrana osobních údajů dětí, sdílení osobních údajů dětí, rizika sdílení osobních údajů, profilování, výzkum.

Abstract: The article deals with sharing of personal data by Czech pubescents and adolescents on the Internet. It focuses on types of shared personal data, their hazardousness and possible abuse. It also monitors children willingness to share photos of their faces with other Internet users and tracks the differences in personal data sharing in various age groups with regard to the sex of the child. The article is based on original research carried out by the text writers (researchers of the Center for the prevention of risky virtual communication Pedagogical Faculty of Palacky University in Olomouc), which was realized in 2011 on a sample of 10 830 respondents in the age range from 11 to 17 years. The results relevant for the specified issue have been selected from the whole research.

Keywords: Proteciton of children's personal data, sharing of personal data of children, the risks of sharing personal data, profiling, research.

#8 Hodnota mezilidských vztahů ve výchovném působení romské rodiny
The value of interpersonal relationships in the educational activities of the Roma families
Gabriela Caltová Hepnarová - Miroslava Vtípilová - Iva Bartošová
Více / More ...

Abstrakt: Příspěvek prezentuje dílčí výstupy výzkumného šetření zaměřujícího se na výchovu a ochranu dětí v romských rodinách. Získané informace o povaze výchovných procesů a směrech výchovy umožnily vykrystalizovat klíčové hodnoty předávané v romských rodinách. V příspěvku se zaměřujeme především na hodnotu mezilidských vztahů a udržení souladu, které jsou ve výchovných snahách romských rodičů silně zastoupeny. Východiskem našich úvah se stal koncept hodnot G. Hofsteda, který ve svém pojetí hodnotových orientací reflektuje kulturní specifika. Především se zaměřujeme na hodnoty spojované s kolektivními kulturami, ke kterým Romové patří.

Klíčová slova: romská rodina, výchova, hodnoty, kulturní dimenze,

Abstract: This paper presents partial results of the research focusing on education and protection of children in Roma families. The information obtained about the nature of educational processes and directions of education allowed to crystallize key values passed in Roma families. In this paper, we focus mainly on the value of interpersonal relationships and maintaining compliance which are strongly represented in the educational efforts of Roma parents. The starting point of our considerations became the concept of values of G. Hofstede, who in his concept of value orientation reflects the cultural specifics. Above all, we focus on the values associated with collective cultures, which Roma belong to.

Keywords: roma family, education, values, culture dimension,

#9 Influence of Tibetan Religious Philosophies on Local Special Education
Chen Ge
Více / More ...

Abstract: There is a close relationship between religion and education. In Sichuan province, Tibetan religious philosophies have a far-reaching influence on all aspects of Tibetan education. In this article, these influences on local special education are analyzed. Three kinds of Tibetan religions, namely Bon religion, Tibetan Buddhism, folk religion and their doctrine are summarized and introduced. And then the author discussed how these Tibetan Religious ideas affect the special education based on the present special educational problems in Sichuan Tibetan region from two aspects, one is Tibetan religious philosophies are beneficial to the living of local handicapped persons, and why do Tibetan religious ideas restrict the development of local special education.

Keywords: Tibetan, Tibetan Religious Philosophy, Special Education

#10 Disablised child in the family (A case study of the family resilience process)
Petra Potměšilová
Více / More ...

Abstract: The article presents the factors that contribute to family resilience. After the basic theoretical definitions stemming from domestic as well as foreign literature, we present a case report of a family bringing up a child with severe hearing impairment. This report demonstrates the importance of individual protective factors, described in the theoretical part, which may have a major impact on family resilience.

Keywords: Hearing impairment, family, resilience, protective factors

#11 Views on the Definition of Value Category in Educational Context
Štefan Chudý - Pavel Neumeister
#12 Recenze: Strategie rozvíjení čtenářské gramotnosti v čítankách 1. stupně ZŠ
Ivana Gejdušová
#13 Recenze: Obecná psychologie
Alena Malúšková
#14 Recenze: Paradigma osobnosti kresťanského učiteľa v minulosti a dnes
Martin Dojčár
#15 Recenze: Persuázia a média
Silvester Sawicki
#16 Recenze: Arteterapie a artefiletika nejen pro sociální pedagogy
Helena Pospíšilová
#17 Informace, aktuality, nové knihy
Informations, actualities, new books