PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2020Volume: 2020
Číslo: 1Issue: 1
Vyšlo: 25. listopadu 2020Published: Nov 25th, 2020
Švecová, Eva. Recenze: Děti a problémy v chování: etopedie v praxi. Paidagogos, [Aktualizováno: 2020-11-21], [Citováno: 2024-05-21], 2020, 1, #14. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2020/1/article.php?id=14>

#14

Zpět na obsah / Back to content

Recenze: Děti a problémy v chování: etopedie v praxi

Review: Děti a problémy v chování: etopedie v praxi

Eva Švecová

Publikace „Děti a problémy v chování: Etopedie v praxi“ je kolektivní monografií, vydanou v roce 2019 nakladatelstvím Portál. Hlavní autorka knihy je Miluše Hutyrová, která působí jako odborná asistentka na Ústavu speciálněpedagogických studií pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jelikož se jedná o kolektivní monografii, na jejím vzniku se podíleli ještě další autoři, jimiž jsou: Jan Spěváček, Zuzana Bílková, Iva Elznerová a Daniela Zmeškalová.

Text je určen odborníkům – pedagogům a speciálním pedagogům, ale na své si zde přijdou i studenti, kteří v rámci svého studia narazí na problémové chování, poruchy chování nebo předmět etopedie. Kniha je psaná jasně a čtivě, a proto si ji mohou pořídit i rodiče dětí právě s problémy v chování. Čtenářům poskytuje náhled na danou problematiku ze stran různých odborníků, kterými jsou speciální pedagogové, psychologové, sociální pracovníci nebo dětští psychiatři. Kniha je členěna do čtyř kapitol, které jsou teoreticko-praktického zaměření.

První kapitola publikace nese název: „Cestou příběhu“. Zde jsou popsány příběhy čtyř dětí – Adama, Barbory, Cyrila a Davida, kteří mají problémy jako je hyperkinetická porucha, porucha opozičního vzdoru, nesocializovaná porucha chování, porucha pozornosti a aktivity a další. Autorka nemohla vybrat lepší začátek publikace. Jelikož diagnózy a problémy, které se u dětí vyskytují jsou poměrně přesně popsané v mnohé literatuře, ale nikdy popis příznaků nevypovídá nic o dítěti samotném, co dítě prožívá, co cítí, z čeho má strach, co má rádo. Příběhy dětí jsou zasazeny do jeho života (osobní a školní kontext) a následují komentáře odborníků, kteří s dětmi pracovali (učitel, speciální pedagog, psycholog, psychiatr a sociální pracovník).

Následující, druhá kapitola, se věnuje problémům v chování u dětí a jejich terminologickému vymezení. Kapitola začíná citátem P. Watzlawicka: „Nelze se nechovat“. Autorka se věnuje míře subjektivity v hodnocení projevů chování, co je vlastně normální chování, vysvětluje pojmy problémové chování a poruchy chování. V kapitole dále nalezneme dělení poruch chování dle Mezinárodní klasifikace nemocí 10. revize, ale současně i to, jak je vymezuje Diagnostický statistický manuál duševních poruch Americké psychiatrické asociace 5. revize. V neposlední řadě zde jsou popsána také diagnostická kritéria poruch chování.

Hyperkinetické poruchy či poruchy pozornosti s hyperaktivitou nese název třetí kapitola. Zde čtenář nalezne terminologické vymezení týkající se hyperaktivity, dělení poruchy pozornosti s hyperaktivitou, základní symptomy, příčiny vzniku, projevy poruch pozornosti v jednotlivých vývojových etapách dítěte (počínaje školním věkem až po ranou dospělost jedince).

Poslední, tedy čtvrtá kapitola, se věnuje možnostem intervence u dětí s projevy problémového chování. Zde je vymezen pojem kázeň ve školském prostředí, autorita učitele, třídní a školní klima, třídní kolektiv a také pozice dětí ve třídě. Autorka zde uvádí také přístupy k žákům s nežádoucími projevy chování a možnosti intervence problémového chování. Zde se také stručně zmiňuje o intervenčních programech, kterými jsou: program instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina; intervenční program zaměřený na rozvoj sociálních dovedností; výuka emočních a sociálních dovedností podle projektu PATHS a program „8 kroků k lepšímu chování.“

Publikace je psána zajímavě a čtivě. Příběhy dětí v první kapitole byly zvoleny velmi adekvátně, jelikož čtenáře hned dostane blíže k dané problematice. Další kapitoly monografie jsou spíše teoretického zaměření, ale lze najít i odkazy na příběhy a někdy jsou doplněny příklady, což čtenáři z řad rodičů a studentů zajisté velmi ocení. Poslední kapitola, která se věnuje intervenčním přístupům je velmi zajímavá a věřím, že pro pedagogy v praxi bude vhodným návodem pro to, čemu by se v rámci svého dalšího vzdělávání mohli věnovat. Postrádám zde pouze stejný rozsah stran uvedený k jednotlivým intervenčním přístupům.

Literatura

[1] HUTYROVÁ, MILUŠE A KOL. Děti a problémy v chování: etopedie v praxi.. Praha: Portál., 2019. ISBN 978-80-262-1523-3. 

Kontaktní informace / Contact information

Mgr. Eva Švecová

Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc

Žižkovo nám. 5

771 40 Olomouc

Česká republika

eva.svecova01@upol.cz

Zpět na obsah / Back to content