Ročník: 2020Volume: 2020
Číslo: 1Issue: 1
Vyšlo: 25. listopadu 2020Published: Nov 25th, 2020

Obsah čísla / Issue content

#1 Editorial
Jiří Pospíšil
#2 Mediální gramotnost dětí předškolního věku a její vnímání pedagogy mateřských škol Moravskoslezského kraje
Media literacy of preschool children
Vladimíra Kocourková - Kamil Janiš
Více / More ...

Abstrakt: Příspěvek se zaměřuje na oblast mediální gramotnosti dětí předškolního věku, konkrétně na oblast její podpory a rozvíjení. Na dané téma se dívá z pohledu jeho významnosti a potřebnosti. Příspěvek upřesňuje chápání vybraných klíčových pojmů a vztahů mezi nimi. Prezentuje představu o klíčových kompetencích dětí předškolního věku v této oblasti. Uvádí dílčí výsledky výzkumu zaměřené na vnímání tohoto tématu pedagogy mateřských škol Moravskoslezského kraje.

Klíčová slova: média, mediální gramotnost, mediální kompetence, předškolní výchova, mateřská škola, primární prevence rizikového chování.

Abstract: This paper is focused on the area of media literacy of preschool children, specifically on the area of its support and development. The paper looks at the topic in terms of its importance and necessity. The paper clarifies the understanding of selected key terms and relationships between them. It presents an idea of the key competences of preschool children in this area. It presents partial results of research focused on the perception of this topic by kindergarten teachers of the Moravian-Silesian Region.

Keywords: media, media literacy, media competence, pre-school education, kindergarten, primary prevention of risky behavior.

#3 Hodnotová výchova – její vývoj a pojetí v americkém a anglosaském prostředí z perspektivy současného školství - přehledová studi
Character education – its changes and understanding in today’s primary and secondary schools in the USA and Anglo-Saxon context - integrative review
Veronika Mikšíková - Jaroslav Vala
Více / More ...

Abstrakt: Přehledová studie přináší informace o kořenech, historii, vývoji i současném pojetí hodnotové výchovy v americkém a anglosaském světě, na které nahlížíme z perspektivy současného školství. Pro práci s informačními zdroji a prameny jsme zvolili integrační přístup. Poukazujeme na skutečnost, že výchova k hodnotám bývá podmíněna zájmy dané společnosti, které postupně proměňují. K těmto zájmům se přidává i vliv prostředí a životních okolností. Současné pojetí hodnotové výchovy zdůrazňuje, že před moralizováním a působením dílčími krátkodobými aktivitami (programy) je třeba upřednostnit dlouhodobé působení, v němž mohou hrát důležitou roli školy. Zaměřujeme se proto také na praktickou aplikaci hodnotové výchovy v současném školství a představujeme konkrétní programy pro její rozvoj a podporu. Zároveň poukazujeme na úskalí, jimž je tato oblast vystavena jak při implementaci do výuky, tak také při realizaci výzkumů ověřujících její reálnou efektivitu.

Klíčová slova: hodnoty, hodnotová výchova, charakter, základní škola, žáci.

Abstract: Our integrative review summarizes the knowledge connected to character education. We offer the information about its roots and history, development, purpose, and today’s conception, and focus especially on the USA and Anglo-Saxon countries because they have a long tradition of applying character education in their schools. We work mostly with foreign sources, both theoretical and empirical. For our work, we chose the integrative approach. We pinpoint the fact that character education is closely connected to the interests of the country and that those change with time. The interests are accompanied by the influence of the environment and the life conditions. Today’s approach to character education stresses the importance of longitudinal work with values rather than short-term activities (programmes) of schools. We focus on the practical application of character education at schools today and present some programs that try to combine character education with subjects at schools. We also point out some negatives that are connected to character education, especially when it comes to teaching at school or conducting a research in this area.

Keywords: values, character education, character, secondary school, pupils.

#4 Nepřímé strategie učení v současných učebnicích francouzštiny pro mládež
Indirect learning strategies in the contemporary textbooks of French for teenagers
Simona Pecková
Více / More ...

Abstrakt: Cílem této práce je zjistit, zda a do jaké míry současné učebnice obecného francouzského jazyka pro druhý stupeň základní školy a pro střední školy podporují u studentů rozvoj nepřímých strategií učení. Metodou výzkumu byla obsahová analýza, při které jsme detailně prozkoumali 5 sérií současných učebnic francouzštiny pro adolescenty. Bylo zjištěno, že většina z těchto sérií učebnic nepřímé strategie učení rozvíjí spíše v menší míře. Za nejzdařilejší v tomto ohledu považujeme sérii Adosphère. Autoři této řady učebnic věnují pozornost všem typům nepřímých strategií učení – tj. jak metakognitivní, tak afektivní i socializační.

Klíčová slova: strategie učení, analýza učebnic, žákovská autonomie, francouzština jako cizí jazyk.

Abstract: The purpose of this study is to find out if and to what extent the contemporary textbooks of general French for teenagers support the development of students’ indirect learning strategies. We used the content analysis in order to scrutinize five series of contemporary textbooks of French. This study indicates that most of these series of textbooks do not help develop students’ indirect learning strategies sufficiently or systematically. It is the series called Adosphère that we consider to be the best elaborated in terms of indirect learning strategies. The authors of this series of textbooks pay considerable attention to all the three types of indirect learning strategies – i.e. metacognitive, affective and social.

Keywords: learning strategies, textbook analysis, learner autonomy, French as a foreign language.

#5 Krátkodobý vplyv pozorovania modelového druhu vínnej mušky (Drosophila melanogaster) na postoje, predstavy a vedomosti žiakov z genetiky
Short-term Effect of Observation Model Species the Winefly (Drosophila melanogaster) on Pupils' Attitudes, Ideas and Knowledge toward Genetics
Radoslav Kvasničák - Veronika Skáčiková
Více / More ...

Abstrakt: V prezentovanom výskume bolo zistené, ako krátkodobé pozorovanie a manipulácia s gene-tickým objektom v školskom prostredí ovplyvňuje postoje, vedomosti a predstavy žiakov z genetiky, ktorá u žiakov na základných školách patrí k menej obľúbeným predmetom. Ako modelový druh hmyzu na jednoduché pozorovanie a pokusy v školskom prostredí bol zvole-ný bežne dostupný druh vínnej mušky Drosophila melanogaster, atraktívny svojimi pozorovateľnými fenotypovými znakmi (tvar tela, dĺžka krídel, farba očí) a krátkym vývojovým cyklom. Dostupné výskumy poukazujú aj na neobľúbenosť genetiky medzi predmetmi bio-logickej povahy z dôvodu používania abstraktných pojmov bez využitia pokusov a pozorovaní rastlinných a zoologických genetických objektov. Následne v uvedenom výskume bol zisťovaný krátkodobý vplyv pozorovania vývojového cyklu jedincov a dedičných kvalitatívnych znakov vínnej mušky a ich pôsobenie na vytváranie žiackych vedomostí a predstáv a formovanie pozitívnych postojov ku genetike a k predmetu biológia. Úroveň poznatkového systému o dedičných znakoch drozofily bola u žiakov identifikovaná na základe testových otázok s výberom odpovede hodnotených bipolárne (1/0) s obsahovým za-meraním na chov rodičovského páru, vývin potomstva, sledovania pohlavných znakov a získaných vlastností v rámci autozómovej a gonozómovej dedičnosti. Predstavy z genetiky boli u žiakov základných škôl mapované pomocou merného nástroja projekčnej techniky s hodnotou reliability (α = 0,68). V žiackych kresbách boli hodnotené bipolárne (1/0) nasledovné atribúty: ako životný cyklus, pohlavný dimorfizmus rodičovských jedincov a znázornenie dominantných a recesívnych znakov v rámci autozómovej a gonozómovej dedičnosti. Zistené výsledky výskumu poukazujú na krátkodobý efekt formovania žiackych postojov, vedomostí a predstáv z genetiky vplyvom manipulácie s genetickým objektom vínnej mušky Drosophila melanogaster a pozorovaní realizovaných v bežných školských podmienkach.

Kľúčové slová: pozorovanie, vínna muška, Drosophila melanogaster, žiak, postoje, vedomosti, predstavy, genetika.

Abstract: In this research we are trying that short-term observation and manipulation of the gene-tic object in the school environment influences pupils´ attitudes, knowledge and ideas about genetics which, in pupils belong to less favourite subject. One species insect was selected as the genetics model species winefly (Drosophila melanogaster), attractive by observable phenotypic features (body shape, wing width, eye color) and short life cycle. Available research also poin to the unpopularity of genetics among biological subjects for the use of abstract terms without the use of experiments and the observation with plant and zoological genetic objects. One species insect was selected as the genetics model species winefly (Drosophila confusa), attractive by observable phenotypic features (body shape, wing width, eye color) and short life cycle. Available research points to the unpopularity of the subject of genetics between biological subjects for reasons of abstract concepts without the use of experiments and observation of plant and zoological genetic objects. In the above-mentioned study, the short-term impact of the observation of the developmental cycle of individuals and the inherent qualities of the worm was in-vestigated and their effect on the formation of pupil knowledge and the ideas and the formation of positive attitudes towards genetics and the subject of biology. The level of the knowledge system on the drosophila hereditary features was identified by pupils based on test questions with a bipolar (1/0) rated answer with a focus on parental breed, progeny development, sex tracing, and acquired properties within the autosomal and gonosomic heredity. The genetics images were mapped to primary school pupils using a reliable projection technique tool with a reliability value (α = 0.68). The bipolar (1/0) attributes were evaluated in pupil´s drawings: life cycle, sexual dimorphism of parental subjects, and the representation of dominant and recessive features within the autosomal and gonosomic heredity. The results of our research prove the short term effect on gai-ning of pupils´ knowledge and ideas about insects due to easy handling of the genetic object Drosophila melanogaster and observations in the common school conditions.

Keywords: observation, wineflay, Drosophila melanogaster, pupil, attitudes, knowledge, ideas, genetic.

#6 Pedagogika M. Montessoriovej v informálnom vzdelávaní učiteľov V Českej republike a na Slovensku
Montessori Pedagogy in Informal Educating Process Teachers in the Czech and Slovak Republic
Matej Slováček - Monika Miňová
Více / More ...

Abstrakt: Teoretická časť práce si kladie za úlohu podrobne, netradične a inovatívne spracovať pedagogiku M. Montessoriovej, ktorá je stále atraktívnym pedagogickým smerom ako v Českej republike, tak na Slovensku. Aj keď má vo svete storočné korene, v Českej republike a na Slovensku ide o alternatívu pomerne novú, nakoľko jednotný školský systém zavedený v týchto krajinách v roku 1948 a trvajúci takmer do konca 20. storočia, neumožnil využívať vedľa hlavného prúdu iné alternatívy. Empirická časť obsahuje pedagogický výskum kvantitatívneho dizajnu, realizovaný v Českej republike a na Slovensku s cieľom zistiť a zmapovať súčasný stav, úroveň a možnosti formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania učiteľov aj budúcich učiteľov slovenských a českých materských škôl.

Kľúčové slová: pedagogika M. Montessoriovej, informálne vzdelávanie, príprava učiteľov, učiteľ.

Abstract: Theoretical part of work targets a process of M. Montessori pedagogy in detail, unconventionally and innovatively. It is still an attractive pedagogical way in the Czech republic and in Slovakia as well. Even it has centennial roots in the world, it is quite a new alternative in the Czech republic and in Slovakia, because a uniform school system implemented in these countries in 1948 and lasting almost to the end of the twentieth century, did not allow to use other alternatives apart from the mainstream. Empiric part consists of pedagogical research of quantitative design, implemented in the Czech republic and in Slovakia in order to find out and monitor contemporary status, level and possibility of informal educational process of teachers and also future teachers Slovak and Czech kindergartens.

Keywords: pedagogy Montessori, informal education, preparation of teachers, teacher.

#7 Ein behinderter Schüler aus der Sicht der Klassenkameraden ohne Behinderung
A pupil with a disability as an intact classmate
Adéla Hanáková - Miloň Potměšil - Nikola Pavlisová - Jana Zvědělíková
Více / More ...

Abstract : Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Einstellung von Jugendlichen zu Personen mit besonderen erzieherischen Bedürfnissen. Als Ausgangspunkt der Auswahl wurde für die Teilnehmer der Befragung die Definition von Hartl (2010) verwendet. Laut Hartl ist die eigene Einstellung eine Tendenz mit einer festgelegten Art und Weise mit der wir auf Gegenstände, Personen, Situation und auf uns selbst reagieren. In dieser Hinsicht sind die Einstellungen ein messbarer Teil der Persönlichkeitsstruktur – sie bilden die Neigungen, Interessen und Bildungsniveau ab. Die Zielgruppe bestand aus Schülern im Alter von 14 bis 20 Jahren aus zufällig ausgewählten und bereitwilligen Schulen.

Schlüsselwörter: Jugend, Einstellungen, Klassenkameraden mit Behinderung.

Abstract: The subject of the presented research is the attitudes of adolescents towards persons with special educational needs. The definition of Hartl (2010) was used as a basic for the selection of the group of respondents, which defines attitude as a tendency to respond in a steady way to objels, persons, situations and to oneself. In this concept, attitudes are a measurable part of the personality structure, reflecting inclinations, interests and educational level. The target group consisted of pupils aged 14 – 20 years from randomly selected and willing colleges of common type.

Keywords: adolescence, attitudes, classmate with disabilities.

#8 Taktile grafiken in das leben von menschen mit sehbehinderung
Tactile graphics in the lives of people with visual disabilities
Lucie Hrbáčová - Gabriela Špinarová - Veronika Vachalová - Veronika Růžičková - Kateřina Kroupová
Více / More ...

Abstract : Der Artikel verfolgt das Ziel, die Leser mit den sich rasch entwickelnden Trends der Blindengrafik vertraut zu machen. Die Elemente der Blindengrafik kommen auch im üblichen Leben vor, wir begegnen ihnen fast täglich. In letzter Zeit dringen auch moderne technische Trends in diesen Bereich vor, wie z. B. der 3D Druck. Die Arbeit macht mit der Forschung der taktilen Graphik vertraut, die im Zusammenhang mit dem Buch Blindengrafik: Reliefgraphik und ihre Rolle im Leben von Personen mit Sehbehinderung (Růžičková, Kroupová, 2020) durchgeführt wurde. Die Forschungsgruppe bestand aus drei Teilen, nämlich aus Personen mit Sehbehinderung, aus im typhlopädischen Bereich arbeitenden Fachleuten und aus der Laienöffentlichkeit. Die Daten wurden mithilfe einer Fragebogen-Untersuchung erhoben. Die Fragebögen eigener Konstruktion wurden in Zusammenarbeit mit Organisationen für Personen mit Sehbehinderung unter den Befragten verbreitet. Die von uns gewonnenen Daten können als Ausgangsmaterial für weitere Forschungsuntersuchungen dienen und sollen die theoretische Plattform dieses Fachgebiets um neue Aspekte erweitern.

Schlüsselwörter: die Menschen mit der Sehbehinderung, taktile Grafiken, die Karten und Pläne.

Abstract: The article aims to acquaint the reader with the rapidly developing trend of tactile graphics. Elements of tactile graphics also appear in everyday life and we meet them practically daily. Recently, modern technical trends, such as 3D printing, have also been reflected in this area. The work introduces the research of tactile graphics, which was carried out for the needs of the book Relief Graphics: Relief Graphics and its role in the lives of visually impaired people (Růžičková, Kroupová, 2020, in the Czech language). The research sample consisted of three parts, of people with visual disabilities, professionals working in services for people with visual disabilities and the general public. Data were obtained using a questionnaire survey. Self-designed questionnaires were disseminated among respondents in cooperation with organizations for the visually impaired. The data obtained by us can be a springboard for further research and have an effort to expand the theoretical basis of this field with new perspectives.

Keywords: people with visual impairments, tactile graphics, maps and plans.

#9 Schüler mit einer spezifischen Lernstörung in Gegenüberstellung mit ungewöhnlichen Schriftfonts
Recognizing of unusual fonts by pupils with specific learning disabilities
Tereza Přibylová
Více / More ...

Abstract : Schüler sind in ihrem Umfeld von Informationsquellen in Textform umgeben, die in verschiedenen Schriftfonts geschrieben sind, um ihre Aufmerksamkeit fesseln zu können. Bei der Arbeit mit Texten, die in einer ungewöhnlichen Schriftart geschrieben sind, können Schüler mit einer spezifischen Lernstörung Schwierigkeiten haben, insbesondere bei Erkennung von Graphemen, Orientierung im Text, was ein Missverständnis des gelesenen Textes oder ein falsches Verstehen des Inhalts zur Folge hat. Aus diesen Gründen orientiert sich die Forschung auf die Beurteilung der Identifikationsrate der weniger üblichen Schriftarten bei Schülern mir einer spezifischen Lernstörung und bei intakten Schülern anhand eines nicht standardisierten Testes, der für diesen Zweck erstellt wurde. Zu den Teilzielen dieser Forschung gehören die Feststellung von Unterschieden unter den Altersgruppen, von geschlechtsbedingten Unterschieden sowie die Bestimmung des problematischsten Graphems von den vorgelegten Schriftfonts.

Schlüsselwörter: Schüler mit einer spezifischen Lernstörung, Schriftfonts, Erkennung von Graphemen.

Abstract: Pupils are confronted with information sources in the form of texts written by various fonts to attract their attention. Pupils with specific learning difficulties may have difficulties with identifying graphemes in texts written with unusual fonts. Moreover, poor orientation in the text may cause misunderstanding of the read texts. For these reasons, the research focuses on assessing the degree of identification of less common fonts by pupils with specific learning disabilities and intact pupils. For this purpose, was created a non-standardized test. Partial goals include identifying differences between pupils' age groups, sexes, and determining the most problematic graphemes of the fonts submitted.

Keywords: Pupil with specific learning difficulties, unusual fonts, recognizing of graphemes.

#10 Inklusive Bildung in China: Hintergrund, aktuelle Situation und zukünftige Möglichkeiten
Ling GUO
Více / More ...

Inhaltsangabe: Als weltweiter Trend zur Entwicklung der Sonderpädagogik wurde die inklusive Bildung in verschiedenen Ländern auf unterschiedliche Weise umgesetzt. In China wurde inklusive Bildung in Form von Lernen im regulären Klassenzimmer (kurz LRC, Learning in Regular Classroom) auf der Grundlage seines spezifischen Hintergrunds praktiziert. Nach 30 Jahren Entwicklung hat die Implementierung von LRC große Erfolge bei der Erhöhung der landesweiten Schulzulassung erzielt und wurde zum Ansatz für die Bereitstellung spezieller Bildungsdienste für die Mehrheit der Kinder mit Behinderungen in China. Die Qualität von LRC ist jedoch nicht zufriedenstellend, und dann müssen die künftigen Möglichkeiten einer inklusiven Bildung für chinesische Forscher in Betracht gezogen werden. In Zukunft wird sich LRC in China mehr auf die Verbesserung der Bildungsqualität von Kindern mit Behinderungen konzentrieren. Die Verwirklichung dieses Ziels hängt vom Aufbau eines umfassenden Unterstützungssystems für LRC ab.

Schlüsselwörter: inklusive Bildung; China; Lernen im regulären Klassenzimmer(Learning in Regular Classroom).

#11 Schüler mit zystischer Fibrose im Kontext von inklusiver Pädagogik
A Pupil with cystic fibrosis in conditions of inclusive education
Bianka HUDCOVÁ
Více / More ...

Abstract : Angesichts des aktuellen Phänomens der inklusiven Pädagogik, kann von einer höheren Inzidenz von Schülern mit chronischen oder seltenen Erkrankungen im Regelschulsystem ausgegangen werden. Ein Pädagoge kann entsprechend direkte bildungs- und erzieherische Tätigkeiten in einer heterogenen Gesellschaft „unterschiedlicher“ Schüler ausüben. Es ist notwendig sich dessen bewusst zu sein, dass unter den Schülern, die den Regelklassenunterricht genießen, auch solche mit zystischer Fibrose (ZF) vorkommen können. Es handelt sich dabei um eine unheilbare Erkrankung mit infauster Prognose, infolge deren der Schüler (nicht nur in der Schule, sondern auch im Alltag) zahlreichen Maßnahmen und Einschränkungen standhalten muss. Dieser Artikel hat zum Ziel, die Spezifikationen des Bildungsprozesses im Kontext der inklusiven Pädagogik zu analysieren, zu beschreiben und zu interpretieren.

Schlüsselwörter: Schüler, zystische Fibrose, Bildung, Bildungsprozess, inklusive Pädagogik.

Abstract: With regard to the current phenomenon of inclusive education, a higher incidence of pupils with chronic or rare diseases can be anticipated in regular education. The teacher can thus carry out direct pedagogical activities in a multifaceted society of “different” pupils. It is necessary to realize that also cystic fibrosis (CF) pupils may be among regular pupils. It is an incurable disease with an unfavourable prognosis, and as a result the pupil has to face (not only at school but also in everyday life) numerous interventions and limitations. The aim of the article is to analyze, describe and interpret the specifics of the educational process in terms of inclusive education.

Keywords: pupil, cystic fibrosis, education, educational process, inclusive education.

#12 Recenze: Znevýhodněný žák. Deficity dílčích funkcí a oslabení kognitivního výkonu
Review: Znevýhodněný žák. Deficity dílčích funkcí a oslabení kognitivního výkonu
Petra Potměšilová
#13 Recenze: Pozor rodiče ve škole! Typické konflikty s rodiči a jak s nimi zacházet
Review: Pozor rodiče ve škole! Typické konflikty s rodiči a jak s nimi zacházet
Zuzana Melounová
#14 Recenze: Děti a problémy v chování: etopedie v praxi
Review: Děti a problémy v chování: etopedie v praxi
Eva Švecová
#15 Recenze: Inkluzivní vzdělávání: efektivní vzdělávání všech žáků
Review: Inkluzivní vzdělávání: efektivní vzdělávání všech žáků
Ingrid Navrátilová
#16 Recenze: Jak se daří inkluzi u nás a na Slovensku
Review: Jak se daří inkluzi u nás a na Slovensku
Petra Potměšilová
#17 Recenze: Historické reflexie a nové výzvy v slovenskej a českej špeciálnej pedagogike za posledných 100 rokov
Review:Historické reflexie a nové výzvy v slovenskej a českej špeciálnej pedagogike za posledných 100 rokov
Gabriela Špinarová
#18 Recenze: Emoce a hodnotová výchova v literatuře na základní škole
Review: Emoce a hodnotová výchova v literatuře na základní škole
Kristýna Šmakalová
#19 Recenze: Agresivní dítě?: systemické řešení problémového chování
Review: Agresivní dítě?: systemické řešení problémového chování
Lenka Pinkavová
#20 Recenze: Community-based psychological first aid: a practical guide to helping individuals and communities during difficult times
Review:Community-based psychological first aid: a practical guide to helping individuals and communities during difficult times
Bianka Hudcová
#21 Informace o projektu: Vzdělávání pro život odpovědný k lidem a přírodě
Project report: Vzdělávání pro život odpovědný k lidem a přírodě
Martin  Bílek