PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2020Volume: 2020
Číslo: 1Issue: 1
Vyšlo: 25. listopadu 2020Published: Nov 25th, 2020
Hudcová, Bianka. Recenze: Community-based psychological first aid: a practical guide to helping individuals and communities during difficult times. Paidagogos, [Aktualizováno: 2020-11-21], [Citováno: 2024-05-21], 2020, 1, #20. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2020/1/article.php?id=20>

#20

Zpět na obsah / Back to content

Recenze: Community-based psychological first aid: a practical guide to helping individuals and communities during difficult times

Review:Community-based psychological first aid: a practical guide to helping individuals and communities during difficult times

Bianka Hudcová

Publikace autora Gerarda A. Jacobsona „Community-Based Psychological First Aid – a Practical Guide to Helping Individuals and Communities during Difficult Times“ je rozčleněna do 18 krátkých kapitol. Čtenář je postupně seznamován s přístupem „Community-Based Psychological First Aid“ (dále jen CBPFA). Autor popisuje možné způsoby nahlížení na užití CBPFA, tedy psychické pomoci v akutní krizi, v kontextu krizových situací. Sám Jacobson označuje publikaci za obecný úvod do poskytování CBPFA. Jsou zde popsány modely CBPFA – základní kroky jejich aplikace do praxe, dále pak nutné modifikace strategií CBPFA u jednotlivých skupin zasažených osob např. z důvodu odlišného náboženství, kulturního, etnického či socioekonomického původu apod. Čtenář je postupně seznámen s následující problematikou: kdo může nebo naopak nemůže být pomáhající osobou poskytující CBPFA, jaké prožívání se může v krizové situaci vyskytnout u zasažených osob nebo u osob pomáhajících, jaké reakce se mohou u osob v krizové situaci objevit a jakým způsobem na ně adekvátně a efektivně reagovat.

Autor také vymezuje práci s traumatem, případně situace, kdy je třeba využít další (návaznou) odbornou pomoc. V publikaci nechybí ani zmínka o technice „aktivního naslouchání“, která je nezbytnou součástí úspěšné intervence v krizové situaci. Daná technika je velmi detailně a jednoduše zpracována. Autor v kontextu této techniky jasně a srozumitelně předkládá informace o nutnosti, klást v krizové situaci pozornost na nonverbální, verbální, kognitivní a emocionální aspekty osobnosti zasaženého jedince. Jacobson neopomíjí ani oblast řešení problému technikou „STOP“. Jedná se o akronym, který v sobě skrývá kroky dalšího postupu pomáhající osoby v krizové situaci. Jednotlivé kroky jsou vždy blíže popsány a stručně, ale jasně vysvětleny. V publikaci je věnována pozornost také problematice copingových strategií (strategií zvládání), které se u osob v krizových situacích objevují a pomáhající osoba by je měla při poskytování CBPFA bezpochyby znát a reflektovat. S krizovými situacemi se neodmyslitelně pojí i téma umírání, ztráty a truchlení, které má v publikaci také své místo. Čtenář se tak může dočíst o procesu ztráty a strategiích následného truchlení. Autor předkládá základní zásady komunikace o ztrátě a upozorňuje na kulturní a rituální rozdíly, které se mohou v těchto situacích vyskytovat. Dále Jacobson zdůrazňuje nutnost a možnosti péče o vlastní osobu v roli pomáhajícího (poskytujícího CBPFA) včetně respektování základních etických norem a hodnot.

Důkladnou pozornost je pak třeba věnovat kapitolám zaměřeným na „specifické“ skupiny osob, u kterých je nezbytné jednotlivé strategie poskytování CBPFA v krizových situacích modifikovat podle jejich individuálních potřeb. Autor např. odkazuje na možnou různorodost intervencí u osob dětského věku (podrobné rozdíly podle jednotlivých věkových kategorií). Dalšími specifickými skupinami, kterým je v publikaci věnována pozornost, jsou osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby seniorského věku a osoby se zdravotním postižením. Autor popisuje specifika poskytování CBPFA osobám se zdravotním postižením podle uznávané kategorizace zdravotního postižení. Není opomenuta ani problematika poskytování CBPFA v podmínkách sociálních služeb.

Ačkoli se jedná o zahraniční publikaci psanou v anglickém jazyce, je text publikace jednoduchý, jasný, srozumitelný, přehledný a logicky uspořádaný. Teorie je vždy vhodně podložena příklady z praxe, což dopomáhá ke komplexnějšímu a přesnějšímu pochopení celkového obsahu a k utvoření představy poskytování CBPFA v praxi. Praktické příklady přidávají publikaci na kvalitě a jedinečnosti, což nepochybně zrcadlí bohaté (nejen teoretické, ale především praktické) zkušenosti autora s řešenou problematikou. Informace uvedené v této publikaci mohou být přínosné nejen pro psychologické, ale také pro pedagogické, speciálněpedagogické, sociální a další obory pomáhajících profesí.

Literatura

[1] JACOBS, GERARD A.. Community-based psychological first aid: a practical guide to helping individuals and communities during difficult times. Cambridge, MA, USA: Butterworth-Heinemann is an imprint of Elsevier., 2016. ISBN 978-0128042922. 

Kontaktní informace / Contact information

Mgr. Bianka Hudcová

Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc

Žižkovo nám. 5

771 40 Olomouc

Česká republika

bianka.hudcova01@upol.cz

Zpět na obsah / Back to content