PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2020Volume: 2020
Číslo: 1Issue: 1
Vyšlo: 25. listopadu 2020Published: Nov 25th, 2020
Špinarová, Gabriela. Recenze: Historické reflexie a nové výzvy v slovenskej a českej špeciálnej pedagogike za posledných 100 rokov. Paidagogos, [Aktualizováno: 2020-11-21], [Citováno: 2024-05-21], 2020, 1, #17. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2020/1/article.php?id=17>

#17

Zpět na obsah / Back to content

Recenze: Historické reflexie a nové výzvy v slovenskej a českej špeciálnej pedagogike za posledných 100 rokov

Review:Historické reflexie a nové výzvy v slovenskej a českej špeciálnej pedagogike za posledných 100 rokov

Gabriela Špinarová

Kniha s názvem Historické reflexie a nové výzvy v slovenskej a českej špeciálnej pedagogike za posledních 100 rokov z roku 2019 vznikla ve spolupráci několika autorů. Jak je z názvu patrné, jedná se o publikaci psanou ve slovenském jazyce. Ovšem najdeme zde i dvě kapitoly psané česky. Byla vytvořena v rámci projektu VEGA a zároveň při příležitosti stého výročí vzniku Československé republiky jako odkaz na vzájemnou spolupráci obou národů zejména v oblasti vědy a výzkumu.

Celá publikace je rozřazena do devíti přehledných kapitol, které se dále člení na krátké podkapitoly. Každá z nich se věnuje jiné oblasti. Všechny však spojuje téma speciální pedagogiky, dětí se speciálními potřebami, jejich rodin, péčí o ně a vzděláváním. Na konci každé kapitoly čtenář nalezne obsáhlý seznam zdrojů a literatury, ze které bylo čerpáno, což je výbornou inspirací pro studenty či výzkumné pracovníky v oboru speciální pedagogiky.

První dvě kapitoly uvádějí čtenáře do problematiky speciální pedagogiky z historického hlediska. První z nich je psaná česky a seznamuje čtenáře s historií vývoje speciální pedagogiky jako oboru. Autor zmiňuje základní historické mezníky týkající se oboru speciální pedagogiky a jejího vývoje. V podkapitolách se postupně věnuje všem skupinám osob se zdravotním postižením, zmiňuje významné osobnosti v dané oblasti nebo také instituce, které byly v tomto oboru založeny. V druhé kapitole se čtenář seznamuje s rozvojem profesní přípravy speciálních pedagogů na vysokých školách a cestou k současné podobě vzdělávání. Převážně je zde popisován proces vývoje na Slovensku, ale v některých částech bývá porovnáván i s Českou republikou – Praha, Olomouc. Autorka se zaobírá terminologií a jejím vývojem, vznikem příslušných kateder a jejich rozšiřováním, podobou studia, rozvojem v oblasti vědy a výzkumu apod.

Další z kapitol je věnována problematice rané péče u dětí se zrakovým postižením. Obsahově se však dotýká dětí se zrakovým postižením pouze okrajově – pojednává o jejich vývoji a vývinu, které dále ovlivňují jejich budoucí život a také jak se s aspektem zrakového postižení vyrovnává nejbližší rodina. Ve větší míře je však kapitola psána v obecné rovině. Její obsah se tedy dotýká většiny skupin postižení. Autorka se zde zaměřuje zejména na rodinu – prožívání, přijímání a vyrovnávání se s narozením dítěte, které je postiženo. Zdůrazňuje včasnou rannou intervenci (pomoc, podporu) a zaobírá se legislativním ukotvení v rámci Slovenska.

Poměrně rozsáhlou kapitolou je kapitola čtvrtá, věnující se muzikoterapii. Je rozdělena do mnoha částí – od historických aspektů přes vliv hudby, její pojetí a cestu k dnešní podobě muzikoterapie, přes cíle, druhy, formy a poměrně rozsáhlý výběr řady definic. Je zde tedy prezentováno velké množství informací, které k oboru muzikoterapie patří. Kapitola je tak vhodná zejména pro ty, kteří o oboru nemají velké povědomí a chtějí se dozvědět základní informace.

V polovině publikace se čtenář seznamuje s problematikou inkluze na Slovensku, jejím vývojem, a především podobou v období raného a předškolního věku dětí. Následující kapitoly jsou potom věnovány zejména problematice výchovy a vzdělávání dětí se zdravotním postižením – oblast výuky geografie u žáků s mentálním postižením, organizace vyučování a pozitivního klimatu ve třídě u žáků se specifickými poruchami učení, problémy speciální pedagogiky v rámci současného školství na Slovensku.

Vzdělávání je obsaženo také v sedmé kapitole, která se věnuje tématu komunikace. Autorka k sepsání kapitoly využila studie, na níž spolupracovala, a ve které se zabývá komunikací v písemné podobě u žáků se sluchovým postižením. Obsaženy jsou zde tedy kromě problematiky osvojování si písemného projevu žáků se sluchovým postižením, také konkrétní výsledky jejich výzkumného šetření.

I přesto, že je publikace psána ve slovenštině (s ohledem na české čtenáře) a některé kapitoly jsou poměrně rozsáhlé, je přehledná a snadno se do ní čtenář začte. Autoři vystihují základní myšlenky jednotlivých témat a shrnují důležité aspekty v dané oblasti. V několika případech jsou také zakomponovány vlastní studie autorů, které se dotýkají konkrétní problematiky. Vzhledem ke svému obsahu je kniha vhodná pro studenty speciální pedagogiky či podobných oborů nebo kohokoliv, kdo se o danou oblast zajímá.

Literatura

[1] HARČARÍKOVÁ, Terézia. - LOPÚCHOVÁ, Jana.  -  VANČOVÁ, Alica.  Historické reflexie a nové výzvy v slovenskej a českej špeciálnej pedagogike za posledných 100 rokov.. Brno: MSD., 2019. ISBN 978-80-7392-303-7. 

Kontaktní informace / Contact information

Mgr. Gabriela Špinarová

Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc

Žižkovo nám. 5

771 40 Olomouc

Česká republika

gabriela.spinarova01@upol.cz

Zpět na obsah / Back to content